Підготовка наукових кадрів

Детальна інформація про захист дисертації та присвоєння вчених звань знаходиться на сайті Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Сфери наукових інтересів професорів кафедри як потенційних наукових керівників 

для здобувачів вищої освіти (третій рівень)

Науковий напрямокПотенційний науковий керівник Контактна адреса
Розвиток інтелектуально-інноваційної системи регіонів, інноваційний розвиток суб’єктів господарювання, технології покращення якості освітніх послуг, становлення економіки знаньЗав. кафедрою економіки і підприємництва, д.е.н., проф. Тульчинська Світлана Олександрівнаtuha@ukr.net
Післявоєнне відродження економіки. Управління відходами. Циркулярна економіка. Зростання глобального споживання на його вплив структурні зміни в економіці. Діагностика стану економічної безпеки діяльності Д.е.н., проф., професор кафедри Марченко Валентина Миколаївнаtina_m_2008@ukr.net
Стратегії розвитку економічних систем, діагностика економічної діяльності підприємств,  запобігання банкрутства суб’єктів господарювання, антикризове управління Д.е.н., проф., професор кафедри Мартиненко Василь Петрович5martynenko@ukr.net
Сталий розвиток підприємств (регіонів), фіскальне стимулювання розвитку підприємств (регіонів), організаційно-економічний механізм функціонування підприємств в умовах військового стану та в поствоєнний період Д.е.н., доц., професор кафедри Гречко Алла Володимирівнаalla_grechko@ukr.net
Інтелектуальний капітал, інноваційна економіка, інтелектуальна економікаД.е.н., доц., професор кафедри Дергалюк Богдан Володимировичb_dergaliuk@ukr.net 
Інклюзивний розвиток, цифрова економіка, структурні зміни економічних систем, просторові форми організації бізнесу, економічна безпекаД.е.н., доц., професор кафедри Шашина Марина Володимирівнаshashyna.marina@gmail.com 
 

Теми наукових досліджень здобувачів вищої освіти (третій рівень) кафедри

для здобувачів вищої освіти (третій рівень)

Здобувач PhD Тема наукового дослідження Науковий керівник
Зінченко Дмитро СергійовичЗабезпечення економічної безпеки підприємства в
умовах становлення інформаційної економіки
зав. кафедри економіки і підприємництва, д.е.н., проф. Тульчинська
Світлана Олександрівна
Солосіч Олександр Сергійович Організаційно-економічне забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарювання в умовах становлення інтелектуальної економікизав. кафедри економіки і підприємництва, д.е.н., проф. Тульчинська Світлана Олександрівна
Ель-Рабай’а Дакер Таха ДібОрганізаційно-економічні напрямки удосконалення інтеграційних процесів у сфері переробки муніципальних відходів д.е.н., проф., професор кафедри Марченко Валентина Миколаївна
Очеретяна Олександра ВадимівнаОрганізаційно-економічне забезпечення сталого розвитку підприємств в Україні д.е.н., доц., професор кафедри
Гречко Алла Володимирівна
 
Кафедрою ведеться робота для підготовки резерву викладачів та аспірантів щодо вступу в аспірантуру серед студентів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) освітньо-наукових рівнів факультету менеджменту та маркетингу, у тому числі студентів спеціальності «Економіка бізнес-підприємства». 

Визначається перспективна тематика бакалаврських і магістерських робіт, студенти залучаються до участі у наукових конференціях, конкурсах наукових робіт, олімпіадах, написання статей у фахових виданнях. Детальна інформація про аспірантуру та докторантуру на сайті відділу аспірантури та докторантури університету та сайті факультету менеджменту та маркетингу. Підтримка наукової активності починаючи зі студентських років сприяє залученню молодих викладачів на кафедру та вчасному захисту кандидатських дисертацій аспірантами і докторантами кафедри.

У 2023 році захистив дисертацію:

 

Зінченко Дмитро Сергійович, 15 грудня 2023 р., ДФ 26.002.45 на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 051 «Економіка» на тему: «Забезпечення економічної безпеки підприємства в умовах становлення інформаційної економіки», науковий керівник: д.е.н., професор Тульчинська Світлана Олександрівна, зав. кафедри економіки і підприємництва КПІ ім. Ігоря Сікорського. 

У 2021 році захистила дисертацію:

Шашиша Марина Володимирівна, 23 квітня 2021 р.,  Д 79.051.01 на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка на тему: “Структурна модернізація регіональної економіки в умовах змін інституціонального середовища”, науковий консультант: д.е.н., професор Тульчинська Світлана Олександрівна, професор кафедри економіки і підприємництва КПІ ім. Ігоря Сікорського. 

 У 2020 році захистили дисертації:

Гречко Алла Володимирівна, 14 лютого 2020 р., Д 79.051.01 на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка на тему: «Фіскальні стимули сталого розвитку регіональних господарських систем в умовах інституціональних змін», науковий консультант: д.е.н, професор Худолей В.Ю., ректор ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая».
Дергалюк Богдан Володимирович, 16 жовтня 2020 р., Д 79.051.01 на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка на тему: «Структурна модернізація регіональної економіки та детермінанти прискорення цих процесів через капіталізацію інтелектуального потенціалу», науковий консультант: д.е.н, професор Бутко М.П., завідувач кафедри менеджменту і державної служби Національного університету «Чернігівська політехніка».

У 2019 році захистив дисертацію:

Сірик Максим Віталійович, 2 квітня 2019 р., Д 26.002.23 на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на тему«Управління основними виробничими засобами поліграфічних підприємств», науковий керівник: к.е.н., проф. Круш П.В.

У 2018 році захистила дисертацію:

Покровська Наталія Миколаївна, 18 грудня 2018 р., Д 26.002.23 на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)  на тему «Інтенсифікація економічних процесів на підприємствах машинобудування», науковий керівник: д.е.н., проф. Марченко В.М.

У 2017 році захистили дисертації:

Чорній Богдан Петрович, 15 вересня 2017 р., Д 26.002.23 на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – «економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» на тему «Механізм залучення інвестиційних ресурсів у підприємства розподілення електроенергії», науковий керівник: д.е.н., проф. Тульчинська С.О.

Дергалюк Марта Олексіївна, 27 грудня 2017 р. Д 79.051.01 на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка на тему «Організаційно-економічний механізм розвитку агропромислового комплексу регіонів», науковий керівник: к.е.н., доц. Хринюк О.С.

 

 У 2016 році захистили дисертації:

Погребняк Анна Юріївна, 26 квітня 2016 р. Д 26.002.23 на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04, на тему “Механізм антикризового управління на підприємствах машинобудування”, науковий керівник: к.е.н., проф. Круш П.В.

 

Круш Наталія Петрівна, 8 червня 2016 р. Д 26.002.23 на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04, на тему “Управління інноваційною діяльністю корпоративних підприємств машинобудування”, науковий керівник: д.т.н., проф. Гавриш О.А.

 

Кириченко Сергій Олександрович, 27 вересня 2016 р., Д 26.129.03 на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.05, на тему “Розвиток соціальної інфраструктури в регіонах України”, науковий керівник: д.е.н., проф. Тульчинська С.О.

 

У 2015 році захистила дисертацію:

Макалюк Ірина Віталіївна15 жовтня 2015 р. Д 26.002.23 на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на тему «Управління трансакційними витратами машинобудівних підприємств», науковий керівник: к.е.н., проф. Круш П. В.

 У 2014 році захистили дисертації:

• Тульчинська Світлана Олександрівна24 квітня 2014 р. Д.26.129.03 на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка на тему «Розвиток інтелектуально-інноваційної системи регіонів України»;
• Поліщук Сергій Володимирович, 03 червня 2014 р. Д 26.002.23 на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на тему «Формування інтегрованої системи бюджетування на підприємствах машинобудування», науковий керівник: к.е.н., проф. Круш П.В.