Підготовка наукових кадрів

Кафедрою ведеться робота для підготовки резерву викладачів та аспірантів щодо вступу в аспірантуру серед студентів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) освітньо-наукових рівнів факультету менеджменту та маркетингу, у тому числі студентів спеціальності «Економіка бізнес-підприємства». 

Визначається перспективна тематика бакалаврських і магістерських робіт, студенти залучаються до участі у наукових конференціях, конкурсах наукових робіт, олімпіадах, написання статей у фахових виданнях. Детальна інформація про аспірантуру та докторантуру на сайті відділу аспірантури та докторантури університету та сайті факультету менеджменту та маркетингу. Підтримка наукової активності починаючи зі студентських років сприяє залученню молодих викладачів на кафедру та вчасному захисту кандидатських дисертацій аспірантами і докторантами кафедри.

У 2021 році захистили дисертації:

Шашиша Марина Володимирівна, 23 квітня 2021 р.,  Д 79.051.01 на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка на тему: “Структурна модернізація регіональної економіки в умовах змін інституціонального середовища”, науковий консультант: д.е.н., професор Тульчинська Світлана Олександрівна, професор кафедри економіки і підприємництва КПІ ім. Ігоря Сікорського. 

 У 2020 році захистили дисертації:

Гречко Алла Володимирівна, 14 лютого 2020 р., Д 79.051.01 на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка на тему: «Фіскальні стимули сталого розвитку регіональних господарських систем в умовах інституціональних змін», науковий консультант: д.е.н, професор Худолей В.Ю., ректор ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая».
Дергалюк Богдан Володимирович, 16 жовтня 2020 р., Д 79.051.01 на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка на тему: «Структурна модернізація регіональної економіки та детермінанти прискорення цих процесів через капіталізацію інтелектуального потенціалу», науковий консультант: д.е.н, професор Бутко М.П., завідувач кафедри менеджменту і державної служби Національного університету «Чернігівська політехніка».

У 2019 році захистили дисертації:

Сірик Максим Віталійович, 2 квітня 2019 р., Д 26.002.23 на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на тему«Управління основними виробничими засобами поліграфічних підприємств», науковий керівник: к.е.н., проф. Круш П.В.

У 2018 році захистили дисертації:

Покровська Наталія Миколаївна, 18 грудня 2018 р., Д 26.002.23 на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)  на тему «Інтенсифікація економічних процесів на підприємствах машинобудування», науковий керівник: д.е.н., проф. Марченко В.М.

У 2017 році захистили дисертації:

Чорній Богдан Петрович, 15 вересня 2017 р., Д 26.002.23 на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – «економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» на тему «Механізм залучення інвестиційних ресурсів у підприємства розподілення електроенергії», науковий керівник: д.е.н., проф. Тульчинська С.О.

Дергалюк Марта Олексіївна, 27 грудня 2017 р. Д 79.051.01 на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка на тему «Організаційно-економічний механізм розвитку агропромислового комплексу регіонів», науковий керівник: к.е.н., доц. Хринюк О.С.

 

 У 2016 році захистили дисертації:

Погребняк Анна Юріївна, 26 квітня 2016 р. Д 26.002.23 на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04, на тему “Механізм антикризового управління на підприємствах машинобудування”, науковий керівник: к.е.н., проф. Круш П.В.

 

Круш Наталія Петрівна, 8 червня 2016 р. Д 26.002.23 на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04, на тему “Управління інноваційною діяльністю корпоративних підприємств машинобудування”, науковий керівник: д.т.н., проф. Гавриш О.А.

 

Кириченко Сергій Олександрович, 27 вересня 2016 р., Д 26.129.03 на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.05, на тему “Розвиток соціальної інфраструктури в регіонах України”, науковий керівник: д.е.н., проф. Тульчинська С.О.

 

 У 2016 році захистили дисертації:

• Тульчинська Світлана Олександрівна24 квітня 2014 р. Д.26.129.03 на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.05 «розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» на тему «Розвиток інтелектуально-інноваційної системи регіонів України»;
• Поліщук Сергій Володимирович, 03 червня 2014 р. Д 26.002.23 на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – «економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» на тему «Формування інтегрованої системи бюджетування на підприємствах машинобудування» науковий керівник: к.е.н., проф. Круш П.В.

 

Детальна інформація про захист дисертації та присвоєння вчених звань знаходиться на сайті Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського. 

Сфери наукових інтересів професорів кафедри як потенційних наукових керівників для здобувачів вищої освіти (третій рівень)

Науковий напрямокПрофесорКонтактна адреса
Інституційне управління, економічна влада; система регулювання національною економікою.К. е. н., проф. Круш Петр Васильевичfmm_kep@kpi.ua
Розвиток інтелектуально-інноваційної системи регіонів, інноваційний розвиток суб’єктів господарювання, технології покращення якості освітніх послуг, становлення економіки знаньЗав. кафедрою економіки і підприємництва, д.е.н., проф. Тульчинська Світлана Олександрівнаtuha@ukr.net
Корпоративне управління, злиття та поглинання, синергетикаД.е.н., проф. Марченко Валентина Миколаївнаtina_m_2008@ukr.net
Економічна діагностика, санація неплатоспроможних суб’єктів господарюванняД.е.н., проф. Мартиненко Василь Петрович5martynenko@ukr.net
Інституційні аспекти регіонального розвитку, сталий розвиток регіональних господарських систем, вплив фіскального стимулювання на регіональний розвиток, оподаткування підприємств. Д.е.н., проф. Гречко Алла Володимирівнаalla_grechko@ukr.net
Інтелектуальний капітал, інноваційна економіка, інтелектуальна економікаД.е.н., проф. Дергалюк Богдан Володимировичb_dergaliuk@ukr.net 
Інституціональне середовище економічного розвитку, смарт-спеціалізація, економічна безпека, структурні зміни економічної системи, просторові форми організації бізнесу Д.е.н., проф. Шашина Марина Володимирівнаshashyna.marina@gmail.com 

Кафедра економіки і підприємництва

Факультет менеджменту та маркетингу, КПІ ім. Ігоря Сікорського © 2021

м. Київ, 03056, пр. Перемоги 37, корпус, 7 кімната 522
Телефон: (044) 204-98-58, (044) 204-80-68
E-mail: kafedra-ep-fmm@ukr.net