Наукові школи та НДР

На кафедрі економіки і підприємництва діють школа та наукові групи, виконується низка науково-дослідних ініціативних та господарсько-розрахункових тем, що сприяє якісному розвитку та просуванню наукових досліджень, їх прикладній реалізації та посиленню взаємодії між вищою освітою та бізнес-середовищем.

Наукова школа “Засади управління та регулювання національною економікою та її суб’єктами”
Науковий керівник: к.е.н., проф. Круш П.В. Очолює школу з 1997 року.
Галузь науки: економіка (економіка підприємства, регіональна економіка, національна економіка, організація виробництва, управління та регулювання, економічна теорія).

За період діяльності школи підготовлено: докторів наук – 3, кандидатів наук – 25.

На кафедрі діють дві наукові групи:
Наукова група  ФММ-11 “Засади управління та регулювання національною економікою та її суб’єктами” під керівництвом к.е.н., проф. Круша П.В.  
Учасники групи: д.е.н., проф. Тульчинська С.О., к.е.н., доц. Шашина М.В.,  к.е.н., доц. Дергалюк Б.В., к.е.н., доц. Хринюк О. С., аспірант Паньков О.Б.

 Напрями науково-практичної діяльності:

 • Аналіз конкурентоспроможності суб’єктів національної економіки. 
 • Стратегічне управління промисловими підприємствами. 
 • Підприємництво як чинник розвитку інноваційно-інвестиційної моделі економіки України: діагностика, аналіз, прогнозування. 
 • Розвиток інтелектуально-інноваційної системи та соціальної інфраструктури регіонів України: діагностика, аналіз, прогнозування.
 • Аналіз корпоративних трансформацій в структурі національної економіки України. 
 • Управління інвестиційно-інноваційним забезпеченням промислових підприємств. 
 • Аналіз та оцінювання ролі інститутів у функціонуванні та розвитку національного господарства. 
 • Оцінювання ресурсного забезпечення потенціалу конкурентоспроможності підприємств.
 • Корпоративне управління: діагностування ефективності та удосконалення реалізації.   
 • Оцінювання результативності та удосконалення механізмів антикризового управління на промислових підприємствах.
 • Інші дослідження. 

Наукова група  ФММ-10 “Діагностика макро- та мікропроцесів економічних систем” під керівництвом  д.е.н., проф. Марченко В.М. (очолює групу з 2020 року). 

Галузь науки: економіка (економіка підприємства, організація виробництва, антикризове управління, фінансово-економічна діагностика, економіко-математичне моделювання та прогнозування поведінки суб’єктів економіки, бізнес-процеси та бізнес-планування).

Учасники групи:  д.е.н., проф. Мартиненко В. П.,  д.е.н., проф. Гречко А.В., к.е.н., доц. Кавтиш О. П.,  к.е.н., доц. Кузьмінська Н. Л.,  аспірант Легеза Н.В.

Напрями науково-практичної діяльності:

 • Ідентифікація кризових станів та джерел їх виникнення.
 • Оцінювання відповідності чисельності персоналу переліку необхідних функціональних обов’язків.
 • Розрахунок планових витрат при реалізації стартап- та бізнес-проектів, реальних витрат бізнесу, виявлення джерел потенційної економії витрат.
 • Оцінювання можливості впровадження альтернативних методів управління витратами бізнесу.
 • Розрахунок діапазону цін реалізації продукту стартап-проекту з урахуванням розрахованого рівня витрат на його розробку та ціни потенційного попиту.
 • Розрахунок реальної ефективності реалізації проектів для власників бізнесу.
 • Бізнес-планування інвестиційного проекту для цілей залучення інвестора, кредитних коштів тощо. 
 • Виявлення та опис основних та допоміжних бізнес-процесів на підприємстві.    Визначення індикаторів та показників оцінювання результативності реалізації кожного із бізнес-процесів.
 • Аналіз існуючої структури підприємства та розробка дорожньої карти впровадження процесного управління.
 • Бізнес-моделювання на основі стохастичних та детермінованих підходів.
 • Лінійне та нелінійне прогнозування кількісних та якісних змін економічних показників діяльності бізнес-структур.
 • Інші дослідження.

Характер досліджень наукових груп: фундаментальні, прикладні. 

Методологічним інструментарієм досліджень наукових груп є сукупність економіко-математичних методів діагностування та прогнозування поведінки суб’єктів економіки на всіх рівнях, сучасних методик оцінювання, макро- та мікроекономічного аналізу, що  дозволяє економити витрати діяльності, виявляти та мінімізувати фінансові та нефінансові ризики втрат, забезпечувати прибутковість бізнесу, соціально-екологічну ефективність, збалансування основних пропорцій діяльності та стійкість розвитку суб’єктів економіки незалежно від виду діяльності. 

НДР кафедри економіки і підприємництва: 

П/пНазва Науковий керівник Номер державної реєстрації / номер госпдоговору Виконання 
1Підприємництво як чинник розвитку інноваційно-інвестиційної моделі економіки України проф, к.е.н. Круш П.В.0108U009338Завершено 
2Підвищення ефективності функціонування інституціональної структури національного господарствапроф., к.е.н. Тульчинська С.О.0116U002565Завершено
3Економічна діагностика в системі управління суб’єктів господарювання в ринкових умовахпроф., д.е.н. Мартиненко В.П.0116U004578Завершено
4Сучасні проблеми економіки та управління підприємствами і шляхи їх вирішенняпроф., к.е.н.  Круш П.В. 90116U004579Завершено
5Управління економічною безпекою суб’єктів національного господарствапроф., д.е.н. Марченко В.М.0116U004577Завершено
6Державний та приватний сектори в системі управління та регулювання національного господарствадоц., к.е.н. Шашина М.В. 0116U002566Завершено
7Напрями підвищення ефективності управління економічним потенціалом підприємств (госпрозрахункова)проф., к.е.н.  Круш П.В.

0118U001433

Договір № 01/18-НДР від 30.05.2018 

Завершено
8Підвищення ефективності управління конкурентоспроможністю ТОВ “ЄВРОТРЕЙДИНГ-Україна” в умовах цифровізації (госпрозрахункова)проф., д.е.н. Тульчинська С.О. 
Договір № Д0202.01/3112.01/168/2021 на виконання науково-дослідної роботи на тему «Підвищення ефективності управління конкурентоспроможності ТОВ «ЄВРОТРЕЙДИНГ-Україна» в умовах цифровізації»
Завершено 
9
Концептуальні засади функціонування та підвищення конкурентоспроможності бізнес-підприємств в умовах становлення циркулярної економіки (Conceptual
bases of functioning and competitiveness of business enterprises in the
conditions of formation circular economy)
проф., д.е.н. Тульчинська С.О. 

д/р № 0121U113122   (2021-2026 рр.)

Відкрито 
10

Сучасні проблеми економіки та управління підприємствами і шляхи їх вирішення (Modern Problems of Economics and Management of Enterprises and Solutions)

проф., к.е.н.  Круш П.В. 

д/р №
0116U004579  (2021-2025 рр.)

Відкрито 
11
Управління економічною безпекою суб’єктів національного господарства (Managing the economic security of the national economy)
проф., д.е.н. Марченко В.М. 

д/р № 0116U004577
 (2021-2025 рр.)

Відкрито 

Викладачі кафедри економіки та підприємництва також беруть активну участь у науковій та практичній діяльності технічних факультетів. Викладаючи профільни дисципніли  вони проводять зі студентами педагогічну роботу. За їх рекомендаціями студенти, зокрема, змогли відвідати міжнародну спеціалізовану виставку «Енергетика в промисловості України».

Теплоенергетичний факультет, гр. ТЯ (атомні електричні станції) 

Факультет електроенерготехніки та автоматики, гр. ЕД (відновлювальні джерела енергії)

Ця інформація показує, що викладачі нашої кафедри є спеціалістами не тільки з питань чистої економіки, а ще мають досвід і знання, які дозволяють їм бути фахівцями у інших галузях нашої промисловості. Це, на мою думку, є важливим, тому що наш університет має технічну спрямованість.

Наші викладачі займаються не тільки питаннями навчання студентів, але і приймають участь у виконанні різних наукових робіт. Це підтверджується участю у виконанні завдань з держбюджетної тематики, зокрема:   

–  д/б № 2814 Ф. «Процеси генерації пари новітніх теплоносіїв в замкнених мініатюрних випарно-конденсаційних системах космічного призначення»;

– д/б № 2111 Ф. «Процеси тепло-масообміну і гідродинаміки у мініатюрних двофазних теплопередаючих системах»;

– угода № НО 2018075245 «Про виконання науково-дослідної роботи між «Хуавей технолоджис компані» та Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Крім цього, наші викладачі знаходять час займатись винахідницькою діяльністю, що має високі прикладні результати. Зокрема:

– «Пристрій для нагрівання і термообробки в’язкого матеріалу». Автори: Ніщик О.П., Руденко О.І., Терех О.М., Підлісна О.А., Рогачов В.А. Патент України на корисну модель № 120616. Опубл. 10.11.2017 , бюл. № 21;

– «Транcформатор». Автори: Руденко О.І., Ніщик О.П., Терех О.М., Бахмачук С.В.Кривда О.В. Патент України на корисну модель № 145895. Опубл. 06.01.2021,  бюл. № 1.

Запрошуємо науковців, аспірантів, керівників бізнесу, розробників стартап-проекту, представників органів влади, інвесторів та всіх, хто не байдужий до науки та результатів діяльності своїх компаній до плідної співпраці!

Більш детально про науку та інновації в КПІ ім. Ігоря Сікорського Наука Інновації Дослідження Розробкиfacebook.science.kpi
Більш детально про наукову діяльність факультету менеджменту та маркетингу КПІ ім.
Ігоря Сікорського: Наукова діяльність факультет

Кафедра економіки і підприємництва

Факультет менеджменту та маркетингу, КПІ ім. Ігоря Сікорського © 2023

м. Київ, 03056, пр. Перемоги 37, корпус, 7 кімната 522
Телефон: (044) 204-98-58, (044) 204-80-68
E-mail: kafedra-ep-fmm@ukr.net