Наукові школи та НДР

На кафедрі економіки і підприємництва діє наукова група, виконується низка науково-дослідних ініціативних та господарсько-розрахункових тем, що сприяє якісному розвитку та просуванню наукових досліджень, їх прикладній реалізації та посиленню взаємодії між вищою освітою та бізнес-середовищем.

На кафедрі діє наукова група:

Наукова група  ФММ-10 “Діагностика макро- та мікропроцесів економічних систем” під керівництвом  д.е.н., проф. Марченко В.М. (очолює групу з 2020 року). 

Галузь науки: економіка (економіка підприємства, організація виробництва, антикризове управління, фінансово-економічна діагностика, економіко-математичне моделювання та прогнозування поведінки суб’єктів економіки, бізнес-процеси та бізнес-планування).

Учасники групи:  д.е.н., проф. Мартиненко В. П.,  д.е.н., проф. Гречко А.В., к.е.н., доц. Кузьмінська Н. Л.

Напрями науково-практичної діяльності:

 • Ідентифікація кризових станів та джерел їх виникнення.
 • Оцінювання відповідності чисельності персоналу переліку необхідних функціональних обов’язків.
 • Розрахунок планових витрат при реалізації стартап- та бізнес-проектів, реальних витрат бізнесу, виявлення джерел потенційної економії витрат.
 • Оцінювання можливості впровадження альтернативних методів управління витратами бізнесу.
 • Розрахунок діапазону цін реалізації продукту стартап-проекту з урахуванням розрахованого рівня витрат на його розробку та ціни потенційного попиту.
 • Розрахунок реальної ефективності реалізації проектів для власників бізнесу.
 • Бізнес-планування інвестиційного проекту для цілей залучення інвестора, кредитних коштів тощо. 
 • Виявлення та опис основних та допоміжних бізнес-процесів на підприємстві.    Визначення індикаторів та показників оцінювання результативності реалізації кожного із бізнес-процесів.
 • Аналіз існуючої структури підприємства та розробка дорожньої карти впровадження процесного управління.
 • Бізнес-моделювання на основі стохастичних та детермінованих підходів.
 • Лінійне та нелінійне прогнозування кількісних та якісних змін економічних показників діяльності бізнес-структур.
 • Інші дослідження.

Характер досліджень наукових груп: фундаментальні, прикладні. 

Методологічним інструментарієм досліджень наукових груп є сукупність економіко-математичних методів діагностування та прогнозування поведінки суб’єктів економіки на всіх рівнях, сучасних методик оцінювання, макро- та мікроекономічного аналізу, що  дозволяє економити витрати діяльності, виявляти та мінімізувати фінансові та нефінансові ризики втрат, забезпечувати прибутковість бізнесу, соціально-екологічну ефективність, збалансування основних пропорцій діяльності та стійкість розвитку суб’єктів економіки незалежно від виду діяльності. 

НДР кафедри економіки і підприємництва: 

П/п Назва Науковий керівник Номер державної реєстрації / номер госпдоговору (термін) Статус
1 Концептуальні засади функціонування та підвищення конкурентоспроможності бізнес-підприємств в умовах становлення циркулярної економіки (Conceptual
bases of functioning and competitiveness of business enterprises in the
conditions of formation circular economy)
проф., д.е.н. Тульчинська С.О.

д/р № 0121U113122
(2021-2026 рр.)

Відкрито
2

Сучасні проблеми економіки та управління підприємствами і шляхи їх вирішення (Modern Problems of Economics and Management of Enterprises and Solutions)

проф, д.е.н. Дергалюк Б.В.

д/р № 0116U004579
(2021-2025 рр.)

Відкрито
3 Управління економічною безпекою суб’єктів національного господарства (Managing the economic security of the national economy) проф., д.е.н. Марченко В.М.

д/р № 0116U004577
(2021-2025 рр.)

Відкрито
4 Потенціал розвитку суб’єктів економіки в умовах цифровізації проф., д.е.н. Шашина М.В.

д/р № 01123U103307
(2023-2028 рр.)

Відкрито
5 Підприємництво як чинник розвитку інноваційно-інвестиційної моделі економіки України  проф, к.е.н. Круш П.В. 0108U009338 Завершено 
6 Підвищення ефективності функціонування інституціональної структури національного господарства проф., к.е.н. Тульчинська С.О. 0116U002565 Завершено
7 Економічна діагностика в системі управління суб’єктів господарювання в ринкових умовах проф., д.е.н. Мартиненко В.П. 0116U004578 Завершено
8 Сучасні проблеми економіки та управління підприємствами і шляхи їх вирішення проф., к.е.н.  Круш П.В.  90116U004579 Завершено
9 Державний та приватний сектори в системі управління та регулювання національного господарства доц., к.е.н. Шашина М.В. 0116U002566 Завершено
10 Напрями підвищення ефективності управління економічним потенціалом підприємств (госпрозрахункова) проф., к.е.н.  Круш П.В.

0118U001433

Договір № 01/18-НДР від 30.05.2018 р.

Завершено
11 Підвищення ефективності управління конкурентоспроможністю ТОВ “ЄВРОТРЕЙДИНГ-Україна” в умовах цифровізації (госпрозрахункова) проф., д.е.н. Тульчинська С.О.
Договір № Д0202.01/3112.01/168/2021 на виконання науково-дослідної роботи на тему «Підвищення ефективності управління конкурентоспроможності ТОВ «ЄВРОТРЕЙДИНГ-Україна» в умовах цифровізації»
Завершено

Викладачі кафедри економіки та підприємництва також беруть активну участь у науковій та практичній діяльності технічних факультетів. Викладаючи профільни дисципніли  вони проводять зі студентами педагогічну роботу. За їх рекомендаціями студенти, зокрема, змогли відвідати міжнародну спеціалізовану виставку «Енергетика в промисловості України».

Теплоенергетичний факультет, гр. ТЯ (атомні електричні станції)

Факультет електроенерготехніки та автоматики, гр. ЕД (відновлювальні джерела енергії)

Ця інформація показує, що викладачі нашої кафедри є спеціалістами не тільки з питань чистої економіки, а ще мають досвід і знання, які дозволяють їм бути фахівцями у інших галузях нашої промисловості. Це, на мою думку, є важливим, тому що наш університет має технічну спрямованість.

Викладачі кафедри приймають участь у виконанні низки прикладних наукових робіт. Це підтверджується участю у виконанні завдань з держбюджетної тематики, зокрема:   

–  д/б № 2814 Ф. «Процеси генерації пари новітніх теплоносіїв в замкнених мініатюрних випарно-конденсаційних системах космічного призначення»;

– д/б № 2111 Ф. «Процеси тепло-масообміну і гідродинаміки у мініатюрних двофазних теплопередаючих системах»;

– угода № НО 2018075245 «Про виконання науково-дослідної роботи між «Хуавей технолоджис компані» та Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Крім цього, викладачі кафедри займаються винахідницькою діяльністю, що має високі прикладні результати. Зокрема:

 • «Пристрій для нагрівання і термообробки в’язкого матеріалу». Автори: Ніщик О.П., Руденко О.І., Терех О.М., Підлісна О.А., Рогачов В.А. Патент України на корисну модель № 120616. Опубл. 10.11.2017 , бюл. № 21.
 • «Транcформатор». Автори: Руденко О.І., Ніщик О.П., Терех О.М., Бахмачук С.В., Кривда О.В. Патент України на корисну модель № 145895. Опубл. 06.01.2021,  бюл. № 1.
 • Руденко О.І., Ніщик О.П., Терех О.М., Бахмачук С.В., Кривда О.В. Патент України на корисну модель № 145895 – Опубл. 06.01.2021. Бюл.№ 1 (Трансформатор).

Ніщик О.П., Терех О. М., Руденко О. І., Вознюк М. М., Кондратюк В. А., Кириченко С. О.  Патент України на корисну модель № 148169 – Опубл. 14.07.2021. Бюл.№ 28. (теплообмінна ребриста поверхя).

Викладачі кафедри є рецензентами та членами редколегій низки наукових видань як в Україні, так і за кордоном. Зокрема:

№ з/п

Назва видання

Вид видання

(фахове категорії Б, періодичне видання, що індексується в базах Scopus або Web of Science)

ПІБ НПП

Обов’язки, що виконує

(голова редколегії,  член редколегії)

1

Economic synergy

Фахове видання категорії Б

Тульчинська С.О., Гречко А.В., Дергалюк Б.В.

член редколегії

2

Економічний Вісник НТУУ «КПІ»

Фахове видання категорії Б

Тульчинська С.О., Круш П.В.

член редколегії

3

Scientia Fructuosa

Фахове видання категорії Б

Марченко В.М.

член редколегії

4

Дороги і мости

Фахове видання категорії Б

Шевчук Н.А.

член редколегії

5

Підприємництво та інновації

Фахове видання категорії Б

Круш П.В.

член редколегії

6

Економіка та держава

Фахове видання категорії Б

Тульчинська С.О.

член редколегії

Гречко А.В. є членкинею редакційної колегії видання Advancing frontiers in applied technology and Leadership, Poland, Krakow.

Кузьмінська Н.Л. є рецензенткою Advances in Economics and Business (США, Horizon Research Publishing (HRPUB).

Запрошуємо науковців, аспірантів, керівників бізнесу, розробників стартап-проекту, представників органів влади, інвесторів та всіх, хто не байдужий до науки та результатів діяльності своїх компаній до плідної співпраці!

Більш детально про науку та інновації в КПІ ім. Ігоря Сікорського Наука Інновації Дослідження Розробкиfacebook.science.kpi
Більш детально про наукову діяльність факультету менеджменту та маркетингу КПІ ім.
Ігоря Сікорського: Наукова діяльність факультет