Вступ ДО магістратурИ

магістратура

Магістр – це освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньої програми у певній галузі економіки. 

Ступінь магістра здобувається за освітньо-професійною програмою. Обсяг освітньо-професійної програми підготовки магістра становить 90-120 кредитів ЄКТС.

Підготовка магістрів спеціальності 051 «Економіка» за ОПП «Економіка і бізнес» здійснюється на основі освітнього ступеня «бакалавр».

Строк навчання 1 рік 4 місяці.
Форма навчання: денна, заочна.

Освітній рівень магістр надає можливість до подальшого навчання в аспірантурі.

Навчання студентів на кафедрі здійснюється як за рахунок бюджету, так і за кошти фізичних або юридичних осіб – на денній формі навчання, та за кошти фізичних або юридичних осіб – на заочній.

Офіційна інформація про вступ до магістратури у 2023 р. розміщена на сайті Приймальної комісії університету та сайті факультету:

https://pk.kpi.ua/entry-5-course

https://fmm.kpi.ua/?page_id=205

Офіційні документи знаходяться за посиланнями: https://pk.kpi.ua/official-documents/

КАТАЛОГ ВСТУПНИКА

Вступ на навчання здійснюється у відповідності до:
1)     
Правила прийому до Національного технічного університету України «КПІ ім. Ігоря Сікорського» у 2023 році
2)     Положення про прийом на навчання для здобуття ступеня магістра

ПРОГРАМА комплексного ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ (КФВ) 2023 р. (для осіб, які згідно з Порядком прийому, мають право складати фаховий іспит замість ЄФВВ) для вступу на ОПП Економіка і бізнес за спеціальністю 051 Економіка

Консультація перед вступним комплексним ФАХОВИМ ВИПРОБУВАННЯМ до магістратури на ОПП “Економіка і бізнес” (21.07.23 р.)

Для складання ЄВІ та ЄФВВ потрібно зареєструватися з 08 травня до 31 травня (до 18.00) та з 23 червня до 21 липня скласти його.

Вступні випробування

1. Єдиний вступний іспит (ЄВІ), який цьогоріч складається з двох частин – іноземної мови за вибором вступника (англійська, німецька, французька або іспанська) та тесту загальної навчальної компетентності (ТЗНК) для перевірки необхідного рівня знань з критичного, аналітичного та логічного мислення
2. Єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) за спеціальністю.
3. Мотиваційний лист

ПІСЛЯ СКЛАДАННЯ ЄВІ ТА ЄФВВ необхідно зареєструватися в електронному кабінеті вступника та подати заяви на вступ.

У заяві вказується:

– ЗВО – КПІ ім. Ігоря Сікорського, що знаходиться в м. Києві;

– освітній ступінь – магістр;

– бажана форма здобуття освіти (денна або заочна),

– спеціальність: 051 Економіка, освітня програма Економіка і бізнес.

Цього року вступники, які планують здобувати ступінь магістра у КПІ ім. Ігоря Сікорського, мають обов’язково під час подання електронних заяв надати мотиваційний лист для вступу до університету. 

МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ – викладена вступником письмово у довільній формі інформація про його особисту зацікавленість у вступі до КПІ ім. Ігоря Сікорського для здобуття вищої освіти та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони.

Загальний обсяг мотиваційного листа для вступників не повинен перевищувати 4000 знаків.

КОНКУРСНИЙ БАЛ

Конкурсний бал (далі – КБ) при вступі для здобуття ступеня магістра на основі НРК6 та НРК7 розраховується за формулою:
КБ = 0,2 × П1 + 0,2 × П2 + 0,6 × П3,
де П1 – оцінка тесту загальної навчальної компетентності ЄВІ;
П2 – оцінка тесту з іноземної мови ЄВІ;
П3 – оцінка ЄФВВ або оцінка фахового іспиту в передбачених Порядком прийому та Положенням випадках.

Творчі досягнення (наукові статті за обраною спеціальністю) та середній бал додатку до диплому в цьому році  не враховуються!

Додаткове вступне випробування для зміни отриманої спеціальності (якщо диплом бакалавра було одержано за іншою спеціальністю) складати не потрібно.

Документи для вступу до магістратури подаються виключно електронно!

Вступники можуть подати до 5 заяв на місця державного та регіонального замовлення та до 15 заяв на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

 

 

Для виконання вимог до зарахування вступник має у визначені терміни подати перелік документів особисто або за допомогою електронної пошти з накладанням кваліфікованого електронного підпису та протягом 20 днів від дати початку навчання подати оригінали документів.

Рекомендовані до зарахування особи, які в установлений термін не виконали вимоги до зарахування, не зараховуються до КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Вартість навчання у 2023/2024 навчальному році за спеціальністю 051 Економіка на умовах договору за кошти фізичних або юридичних осіб складає:

  • для денної форми навчання   — 47 900 грн./рік;
  • для заочної форми навчання — 31 900 грн./рік.

КАР’ЄРНИЙ ПУТІВНИК

Кафедра економіки і підприємництва

Факультет менеджменту та маркетингу, КПІ ім. Ігоря Сікорського © 2023

м. Київ, 03056, пр. Перемоги 37, корпус, 7 кімната 522
Телефон: (044) 204-98-58, (044) 204-80-68
E-mail: kafedra-ep-fmm@ukr.net