вступ до аспірантури

аспірантура

Підготовка аспірантів проводиться в галузі 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 051 Економіка і включає наступні напрями:

1. Концептуальні засади функціонування та підвищення конкурентоспроможності бізнес-підприємств в умовах становлення циркулярної економіки.

2. Сучасні проблеми економіки та управління підприємствами й шляхи їх вирішення.

3. Управління економічною безпекою суб’єктів національного господарства.

 

Детальну інформацію щодо правил вступу в аспірантуру можна отримати за покликаннями: 

https://aspirantura.kpi.ua/, http://fmm.kpi.ua/ua/doctorate_gradu, https://aspirantura.kpi.ua/?page_id=172

 

 Вступникам до аспірантури у 2024 році на 2024/2025 навчальний рік пропонуються такі напрямки досліджень:

Назва

Зміст завдання

Науковий керівник

1Розвиток інтелектуально-інноваційної системи регіонівРозроблення концептуальних засад інтелектуально-інноваційної системи регіонів, виокремлення детермінуючих факторів активізації інноваційного потенціалу регіональних економічних систем, запровадження диверсифікації джерел інвестування інноваційного розвитку регіонів, впровадження організаційно-економічного інструментарію мотивування інноваційного розвитку суб’єктів господарювання зав. кафедрою, д.е.н., проф.,
Тульчинська Світлана Олександрівна
2Моделі та механізми забезпечення післявоєнного відродження економіки Дослідити вплив війни на результативність діяльності підприємств у різних сферах економіки, оцінити наявний післявоєнний потенціал економіки (ресурсний, фінансовий, структурний, кадровий). Узагальнити, порівняти та систематизувати моделі підприємництва в довоєнний та післявоєнний період. Виявити сильні та слабкі сторони існуючого потенціалу та моделей підприємництва. Сформувати механізми зростання сильних та зменшення слабких сторін д.е.н., проф. Марченко Валентина Миколаївна
3Організаційно-економічний механізм функціонування підприємств в умовах воєнного стану та в повоєнний періодРозвинути теоретичні положення та узагальнити наукові підходи до формування організаційно-економічного механізму управління підприємства в умовах воєнного стану, розвинути методологію управління підприємства в повоєнний період, розробити напрямки удосконалення організаційно-економічного механізму підприємства в умовах війни та повоєнний періодд.е.н., проф., професор кафедри
Гречко Алла Володимирівна
4Економічна безпека підприємств на засадах інклюзивного розвиткуВиокремити та надати подальшого розвитку понятійному апарату інклюзивного розвитку в аспектах економічної безпеки, сформувати критеріальні засади взаємодії рівнів інклюзивності та економічної безпеки підприємства, розробити методичний підхід оцінювання рівня економічної безпеки у концепті людиноцентристської моделі, удосконалити наявні механізми підвищення рівня економічної безпеки підприємств на засадах всеохоплюючого зростанняд.е.н., проф., професор кафедри Шашина Марина Володимирівна
5Інтелектуалізація в системі детермінант структурної модернізації економікиУзагальнення наукових підходів щодо сутності структурних зрушень в економіці та факторів, які впливають на ці процеси, а також теорій регулювання структурних зрушень; виокремлення інтелектуалізації як детермінанти структурних зрушень економіки; визначення закономірностей, принципів та чинників впливу на структурні зрушення в економіці; аналіз методів оцінки структурних зрушень в економіці під впливом капіталізації інтелектуального потенціалуд.е.н., проф., професор кафедри Дергалюк Богдан Володимирович

ПРОГРАМА вступного іспиту третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти для здобуття наукового ступеня доктор філософії за спеціальністю 051 «Економіка»
ПРОГРАМА додаткового вступного випробування третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти для здобуття наукового ступеня доктор філософії за спеціальністю 051 «Економіка» 

До уваги вступників до аспірантури!

У 2024 році умовою допуску до вступного іспиту до аспірантури з іноземної мови є успішне складання  єдиного вступного іспиту (ЄВІ).

Детальна інформація щодо складання ЄВІ розміщена на сайті Українського центру якості освіти: https://testportal.gov.ua/yedynyj-vstupnyj-ispyt-dlya-vstupu-do-aspirantury

Реєстрацію осіб, які бажають взяти участь у єдиному вступному іспиті (ЄВІ), здійснюють приймальні комісії закладів вищої освіти з 7 до 29 травня 2024 року. В КПІ ім. Ігоря Сікорського  реєстрацію на ЄВІ  для вступників до аспірантури здійснює  відділ аспірантури та докторантури. Реєстрація можлива за умови особистої присутності вступника або дистанційно (з надсиланням заяви-анкети, підписаної кваліфікованим електронним підписом  та сканованих копій документів, які зазначені в переліку на електронну пошту aspirantura@kpi.ua; aspirantura.kpi@gmail.com)

                         Для реєстрації необхідні наступні документи:

•   заява-анкета для оформлення екзаменаційного листка (бланк заяви-анкети розміщений у розділі «Документи» на сайті відділу);

•  документ, що посвідчує особу;

•  документ, що підтверджує інформацію про  реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), або документ, що підтверджує причину невнесення до анкети-заяви інформації про РНОКПП;

•  документ про здобутий ступінь вищої освіти (диплом бакалавра, спеціаліста або магістра) або довідку щодо планового строку завершення навчання та отримання диплома у 2024 році (для осіб, персональні дані яких не вносять до Єдиної державної бази з питань освіти);

•  фотокартки для документів із зображенням, що відповідає досягнутому віку.

Повідомляємо Вам про те, що відділ аспірантури та докторантури проводить реєстрацію на ЄВІ  у такі години:

9.00-12.00 – щодня, крім вихідних;

14.00-17.00 – з понеділка по четвер;

14.00- 16.30 – у п’ятницю;

14.00- 18.00 – 29 травня.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ 

відділу аспірантури та докторантури КПІ ім. Ігоря Сікорського:

Адреса: м. Київ, пр. Берестейський (пр. Перемоги), 37, корп. 1, кім. 247

Телефон (044) 204-93-49

Сайт: https://aspirantura.kpi.ua/

Електронна пошта: aspirantura@kpi.ua; aspirantura.kpi@gmail.com

Детальну інформацію щодо правил вступу в аспірантуру можна отримати за покликаннями http://fmm.kpi.ua/ua/doctorate_gradu, https://aspirantura.kpi.ua/?page_id=172