вступ до аспірантури

аспірантура

Підготовка аспірантів проводиться в галузі 05 Соціальні та поведінкові науки по спеціальності 051 Економіка і включає наступні напрями:

1 Концептуальні засади функціонування та підвищення конкурентоспроможності бізнес-підприємств в умовах становлення циркулярної економіки

Сучасні проблеми економіки та управління підприємствами і шляхи їх вирішення

3 Управління економічною безпекою суб’єктів національного господарства

 Вступникам до аспірантури у 2023 році на 2023/2024 навчальний рік пропонуються такі напрямки досліджень:

Назва

Зміст завдання

Науковий керівник

1Розвиток інтелектуально-інноваційної системи регіонівРозроблення концептуальних засад інтелектуально-інноваційної системи регіонів, виокремлення детермінуючих факторів активізації інноваційного потенціалу регіональних економічних систем, запровадження диверсифікації джерел інвестування інноваційного розвитку регіонів, впровадження організаційно-економічного інструментарію мотивування інноваційного розвитку суб’єктів господарювання зав. кафедрою, д.е.н., проф.,
Тульчинська Світлана Олександрівна
2Моделі та механізми забезпечення післявоєнного відродження економіки Дослідити вплив війни на результативність діяльності підприємств у різних сферах економіки, оцінити наявний післявоєнний потенціал економіки (ресурсний, фінансовий, структурний, кадровий). Узагальнити, порівняти та систематизувати моделі підприємництва в довоєнний та післявоєнний період. Виявити сильні та слабкі сторони існуючого потенціалу та моделей підприємництва. Сформувати механізми зростання сильних та зменшення слабких сторін

д.е.н., проф. Марченко Валентина Миколаївна

3Організаційно-економічний механізм функціонування підприємств в умовах військового стану та в поствоєнний періодРозвинути теоретичні положення та узагальнити наукові підходи до формування організаційно-економічного механізму управління підприємства в умовах військового стану, розвинути методологію управління підприємства в поствоєнний період, розробити напрямки удосконалення організаціно-економічного механізму підприємства в умовах війни та поствоєнний період

д.е.н., доц., професор кафедри
Гречко Алла Володимирівна

4Економічна безпека підприємств на засадах інклюзивного розвиткуВиокремити та надати подальшого розвитку понятійному апарату інклюзивного розвитку в аспектах економічної безпеки, сформувати критеріальні засади взаємодії рівнів інклюзивності та економічної безпеки підприємства, розробити методичний підхід оцінювання рівня економічної безпеки у концепті людиноцентриської моделі, удосконалити наявні механізми підвищення рівня економічної безпеки підприємств на засадах всеохоплюючого зростання

д.е.н., доц., професор кафедри Шашина Марина Володимирівна

5Інтелектуалізація в системі детермінант структурної модернізації економікиУзагальнення наукових підходів щодо сутності структурних зрушень в економіці та факторів, які впливають на ці процеси, а також теорій регулювання структурних зрушень; виокремлення інтелектуалізації як детермінанти структурних зрушень економіки; визначення закономірностей, принципів та чинників впливу на структурні зрушення в економіці; аналіз методів оцінки структурних зрушень в економіці під впливом капіталізації інтелектуального потенціалуд.е.н., доц., професор кафедри Дергалюк Богдан Володимирович
6Організаційно-економічний механізм запобігання фінансової кризи підприємств у нестійкому ринковому середовищіДослідити сутність фінансової кризи, ідентифікувати фактори, що впливають на фінансову кризу, удосконалити науково-методичні підходи до оцінювання проявів фінансової кризи, проаналізувати сучасні тенденції розвитку обраної за базу дослідження сфери діяльності, удосконалити організаційно-економічний механізм запобігання фінансової кризи підприємств обраної сфери діяльностід.е.н., проф., професор кафедри Мартиненко Василь Петрович
7Формування економічної системи відкритого доступуРозвинути поняття економічної системи, концепцію економічної системи відкритого доступу, виявити особливості еволюції економічних систем, проаналізувати роль інститутів у забезпеченні розвитку економічних систем, охарактеризувати відкриті та закриті інститути, виявити їх вплив на динаміку розвитку економічних систем, здійснити діагностування впливу інститутів на розвиток національної економіки, удосконалити науково-методичний підхід до оцінювання впливу інститутів на пропорції в економіці, запропонувати напрями удосконалення інституційного середовища економікик.е.н., проф., Круш Петро Васильович

ПРОГРАМА вступного іспиту третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти для здобуття наукового ступеня доктор філософії за спеціальністю 051 «Економіка»
ПРОГРАМА додаткового вступного випробування третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти для здобуття наукового ступеня доктор філософії за спеціальністю 051 «Економіка» 

Детальну інформацію щодо правил вступу в аспірантуру можна отримати на http://fmm.kpi.ua/ua/doctorate_gradu

Кафедра економіки і підприємництва

Факультет менеджменту та маркетингу, КПІ ім. Ігоря Сікорського © 2023

м. Київ, 03056, пр. Перемоги 37, корпус, 7 кімната 522
Телефон: (044) 204-98-58, (044) 204-80-68
E-mail: kafedra-ep-fmm@ukr.net