Положення про кафедру економіки і підприємництва
факультету менеджменту та маркетингу
КПІ ім. Ігоря Сікорського

   

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Кафедра економіки і підприємництва – базовий структурний підрозділ Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», що проводить навчально-виховну і методичну діяльність з однієї або кількох споріднених спеціальностей, спеціалізацій чи навчальних дисциплін і здійснює наукову, науково-дослідну та науково-технічну діяльність за певним напрямом.
1.2. Кафедра створюється за умови, якщо до її складу входить не менше ніж п’ять науково-педагогічних працівників, для яких кафедра є основним місцем роботи, і не менше ніж три з яких мають науковий ступінь або вчене звання. Рішення про створення кафедри приймає Вчена рада університету. На підставі цього рішення ректор видає наказ про створення кафедри.         
1.3. Кафедра економіки і підприємництва входить до складу факультету менеджменту та маркетингу. Штат кафедри складають науково-педагогічні працівники, наукові, інженерно-технічні працівники, навчально-допоміжний персонал, аспіранти. 
1.4. Штатний розпис кафедри економіки і підприємництва затверджує ректор університету за поданням декана факультету менеджменту та маркетингу.
1.5. У своїй діяльності кафедра економіки і підприємництва керується Конституцією України, законами та інщими нормативно-правовими актами України, Статутом ГТУЦУ «КПІ», Правилами внутрішнього розпорядку НТУУ «КПІ» та цим Положенням. Кафедра має право на прийняття самостійних рішень, що не протирічать вищезгаданим нормативно-правовим актам.          
1.6. Питання, не відображені в Положенні, вирішуються ректором, відповідно до конкретних обставин, згідно чинного законодавства. 
1.7. Дане положення, розроблене на підставі Типового положення про кафедру Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут».

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ КАФЕДРИ ЕКОНОМІКИ І 
ПІДПРИЄМНИЦТВА 
2.1. Забезпечення освітнього процесу, відповідно до стандартів, впровадження на високому рівні освітньої діяльності, що забезпечує здобуття вищої освіти відповідного ступеня за обраними спеціальностями. 

2.2. Забезпечення практичної підготовки осіб, що навчаються в університеті, через проходження ними практики на підприємствах, в установах та організаціях, згідно з укладеними університетом договорами або у його структурних підрозділах, що забезпечують практичну підготовку. 
2.3. Провадження освітньої, наукової, інноваційної, міжнародної та іншої діяльності. 
2.4. Забезпечення творчої діяльності учасників освітнього процесі. Збереження та примноження моральних, культурних, наукових цінностей і досягнень суспільства. 
2.5. Налагодження міжнародних зв'язків при впровадженні міжнародної діяльності університету в галузі освіти, науки, спорту, мистецтва, культури тощо. 
2.6. Забезпечення підготовки аспірантів і докторантів, а також, фахівців інноваційного типу, формування сучасного наукового потенціалу, здатного забезпечити розробку та впровадження новітніх наукових розробок. 
2.7. Розробка підручників, навчальних посібників і наукових праць, методичних та інших видань за профілем роботи кафедри економіки і підприємництва та забезпечення академічної присутності у глобальній мережі Інтернет. 
2.8. Організація стажування та підвищення кваліфікації науково-педагогічних та наукових працівників кафедри економіки і підприємництва. 
2.9. Діяльність кафедри економіки і підприємництва здійснюється на підставі щорічного плану роботи, що охоплює напрями і завдання, зазначені в цьому Положенні. План роботи кафедри обговорюється та затверджується на її засіданні. 
2.10. Основні завдання діяльності кафедри економіки і підприємництва обговорюються на засідання кафедри. Рішення, прийняті на засіданні кафедри, є обов'язковими для її працівників. Засідання кафедри проводяться не рідше, ніж раз на місяць. У засіданні беруть участь науково-педагогічні та наукові працівники кафедри. Засідання кафедри вважається правомочним за наявності принаймні, двох третин науково-педагогічних та наукових працівників для яких кафедра є основним місцем роботи. Рішення кафедри приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні кафедри. Під час засідання кафедри ведеться протокол, який підписують завідувач кафедри (його заступник) і секретар кафедри. На засідання кафедри можуть бути запрошені інші особи. 

3. ФУНКЦІЇ КАФЕДРИ ЕКОНОМІКИ І ПІДПРИЄМНИЦТВА    

У сфері освітнього процесу:  
3.1. Забезпечення проведення навчальних занять, здійснення контрольних заходів з навчальних дисциплін кафедри. Відповідно до стандартів вищої освіти та Положення про організацію освітнього процесу, навчального плану та програм навчальних дисциплін; 

3.2. Подання пропозицій деканату факультету щодо формування розкладу навчальних занять; 
3.3. Забезпечення практичної підготовки студентів зі спеціальностей кафедри; 
3.4. Організація укладання договорів для забезпечення практичної підготовки студентів; 
3.5. Підготовка студентів до участі в олімпіадах, конкурсах, науково-практичних конференціях; 
3.6. Здійснення атестації студентів зі спеціальностей кафедри економіки і підприємництва, забезпечення ефективної роботи відповідних екзаменаційних комісій; 
3.7. Організація та проведення вступних випробувань та додаткових вступних випробувань на другий рівень вищої освіти для здобуття ступеня магістра; 
3.8. Призначення та організація роботи кураторів академічних груп; 
3.9. Участь у проведенні вступних випробувань на третій рівень вищої освіти для здобуття степеня доктора філософії. 

У сфері методичної діяльності: 
3.10. Розроблення послідовності вивчення дисциплін (структурно-логічних схем), навчальних і робочих планів зі спеціальностей кафедри; 

3.11. Розроблення програм навчальних дисциплін кафедри економіки і підприємництва, програм практичної підготовки; 
3.12. Розроблення тематики індивідуальних завдань і атестаційних робіт для здобуття відповідного ступеня освіти; 
3.13. Підготовка та видання підручників, навчальних посібників, інших навчальних та методичних видань з дисциплін кафедри економіки і підприємництва;       3.14. розроблення засобів оцінювання, набутих в процесі навчання, компетенцій студентів та критеріїв такого оцінювання, рейтингових систем оцінювання знань студентів; 
3.15. Рецензування та експертиза навчальних та методичних видань з дисциплін кафедри економіки і підприємництва; 
3.16. Організація та проведення методичних та науково-методичних семінарів кафедри економіки і підприємництва; 
3.17. Забезпечення керівництва, рецензування, консультування атестаційних робіт для здобуття відповідного степеня вищої освіти; 
3.18. Розроблення освітніх (освітньо-професійних та освітньо-наукових)за спеціальностями кафедри економіки і підприємництва; 
3.19. Участь у розробленні інформаційних пакетів факультету менеджменту та маркетингу, у складі якого знаходиться кафедра.

У сфері наукової та інноваційної діяльності: 
3.20. Забезпечення високоефективної наукової та інноваційної діяльності кафедри через проведення науково-педагогічними працівниками, докторантами, аспірантами, студентами кафедри економіки і підприємництва і працівниками наукових підрозділів, що входять до складу факультету, досліджень за, затвердженими в установленому порядку, напрямами розвитку науки і техніки, напрямами інноваційної діяльності; 

3.21. Організація та підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації за фундаментальними, природничими та інженерними напрямами, із залученням до наукового керівництва магістрантами та аспірантами провідних учених університету й академічних інститутів; 
3.22. Посилення дослідницької складової в навчальних планах для магістрів та залучення їх до виконання НДР; 
3.23. Участь у розвитку інноваційних структур на базі університету (наукового парку,технопарку, бізнес-інкубаторів) за пріоритетними науковими напрямами кафедри економіки і підприємництва; 
3.24. Здійснення заходів зі створення об'єктів права інтелектуальної власності та захисту права інтелектуальної власності, а також, трансфер технологій, зокрема через інноваційне середовище Наукового парку «Київська політехніка», і реалізація ліцензійних договорів; 
3.25. Виконання міжнародних наукових проектів та програм, грантів, договорів на замовлення іноземних організацій та компаній; 
3.26. Здійснення організаційних і методичних заходів з метою збільшення цитованості наукових праць співробітників кафедри економіки і підприємництва, розширення присутності їх наукових публікацій у журналах і матеріалах конференцій, що входять до міжнародних науково метричних баз даних (Skopus, Web of Science та ін.).

У сфері організаційної діяльності
3.27. Надання пропозицій щодо формування кадрового складу та штатного розкладу; 
3.28. Організація контролю якості проведення навчальних занять, практичної підготовки студентів; 
3.29. Налагодження та підтримка зв'язків зі структурними підрозділами університету та іншими організаціями; 
3.30. Сприяння підвищенню кваліфікації науково-педагогічних працівників кафедри економіки і підприємництва та їх працевлаштуванню; 
3.31. Організація заходів із профорієнтації та залучення осіб на навчання за спеціальностями кафедри економіки і підприємництва; 
3.32. Підготовка необхідних документів для проведення ліцензування та акредитації в межах спеціальності кафедри економіки і підприємництва; 
3.33. Організація роботи зі створення і супроводження офіційного сайту кафедри економіки і підприємництва та інформаційно-телекомунікаційної системи «Електронний кампус», відповідно до Положення про типовий сайт кафедри НТУУ «КПІ»; 
3.34. Забезпечення інформування про результати діяльності кафедри економіки і підприємництва; 
3.35. Забезпечення участі працівників кафедри економіки і підприємництва у роботі експертних рад, комісій, груп МОН України, спеціалізованих вчених рад;     3.36. ведення документообігу та забезпечення передачі документів на архівне збереження; 
3.37. Визначення рейтингу науково-педагогічних працівників кафедри економіки і підприємництва; 
3.38. Створення та супроводження інформаційно-комунікативних ресурсів у доменній зоні kpi.ua університету.

У сфері міжнародної діяльності: 
3.39. Підготовка (спільно з ДМС) проектів договорів про співпрацю з підрозділами зарубіжних університетів та організація їх виконання; 

3.40. Ініціювання, проведення, формування програми міжнародних конференцій на рівні кафедри, факультету; 
3.41. Підготовка проектних пропозицій щодо участі в міжнародних конкурсах, програмах, фондах, грантах тощо; 
3.42. Участь у міжнародних наукових дослідженнях та публікація у міжнародних виданнях;
3.43. Делегування співробітників для участі у міжнародних конференціях, семінарах, конкурсах, виставках, тощо; 
3.45. Розвиток академічної мобільності через участь у міжнародних програмах і проектах; 
3.46. Внесення пропозицій щодо створення, спільних з іноземними партнерами, структур (лабораторій, центрів, наукових груп, редакційних колективів, консорціумів тощо); 
3.47. Забезпечення участі працівників кафедри економіки і підприємництва в міжнародних професійних організаціях; 
3.48. Висвітлення результатів освітньої та наукової діяльності кафедри економіки і підприємництва англійською мовою.

  
4. ОРГАНИ   УПРАВЛІННЯ  КАФЕДРОЮ   ЕКОНОМІКИ   І ПІДПРИЄМНИЦТВА 
4.1. Керівництво кафедрою економіки і підприємництва здійснює завідувач кафедри, який не може перебувати на посаді більш, ніж два строки. 

4.2. Завідувач кафедри повинен мати науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, відповідне профілю кафедри. 
4.3. Завідувач кафедри обирається за конкурсом таємним голосуванням Вченою радою університету, строком на п'ять років, з урахуванням пропозицій трудового колективу факультету менеджменту та маркетингу та кафедри економіки і підприємництва. Ректор університету укладає із завідувачем кафедри контракт. 
4.4. Завідувач кафедри забезпечую організацію освітнього процесу, виконання навчальних планів і програм навчальних дисциплін, здійснює контроль за якістю викладання навчальних дисциплін, навчально-методичною та науковою діяльністю викладачів. 
4.5. Завідувач кафедри забезпечує виконання функцій кафедри та виконання наказів, розпоряджень і доручень ректора, декана, створення у кіберпросторі (глобальній мережі Інтернет) цілісного позитивного іміджу кафедри як підрозділу університету, здатного конкурувати на міжнародному ринку освітніх та наукових послуг. 
4.6. Завідувач кафедри економіки і підприємництва підпорядкований декану факультету менеджменту та маркетингу і діє на підставі посадової інструкції та умов контракту. 
4.7. Відповідно до Положення про наукового керівника підрозділу (інституту, факультету, кафедри), на кафедрі може бути обрано наукового керівника та наукового консультанта. 
4.8. Фінансування кафедри економіки і підприємництва здійснюється в межах коштів факультету менеджменту та маркетингу. Організаційне супроводження фінансово-господарської та наукової діяльності кафедри може здійснюватись через відповідні підрозділи на рівні факультету.

 
5. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ ЕКОНОМІКИ І ПІДПРИЄМНИЦТВА 
5.1. Припинення діяльності кафедри економіки і підприємництва відбувається шляхом реорганізації або ліквідації указом ректора на основі рішення Вченої ради університету в порядку та на умовах, передбачених Статутом НТУУ «КПІ» та чинним законодавством України. 

Київ, 03056, пр. Перемоги 37, корпус, 7 кімната 522
Телефон: (044) 204-98-58, (044) 204-80-68
Email: kafedra-ep-fmm@ukr.net