Група УЕ-41м

Богданович Лілія Едуардівна

Тема дипломної роботи: Управління витратами підприємства з метою підвищення його ефективності.

Місце проходження практики: ПАТ «Чернігівський молокозавод».

Анотація: Метою роботи є обґрунтування заходів по вдосконаленню управління витратами на підприємстві з метою підвищення його ефективної діяльності. Об’єктом дослідження даної роботи є процес управління витратами. Предмет дослідження - сукупність теоретичних та методичних підходів до управління витратами підприємства, як комплекс методів спрямованих на покращення його діяльності. В роботі було надано характеристику виробничо-господарській діяльності підприємства, його організаційній структурі, проаналізовані основні проблеми ведення діяльності, запропоновано використання більш оптимальної структури управління та наведені основні її переваги. Проведено аналіз фінансового стану підприємства та собівартості його продукції на основі горизонтального та вертикального методів. Розраховано показники ефективності використання основних фондів, трудових ресурсів та заробітної плати. Здійснено аналіз організації менеджменту на підприємстві. Було оцінено ефективність управління витратами на підприємстві за допомогою розрахунку відносних показників ефективності управління витратами та зведенням їх до інтегрального таксономічного показника, який показує ефективність управління. Були застосовані сучасні інформаційні технології та використані методи економіко-математичного моделювання для кореляційно-регресійного аналізу факторів впливу на формування витрат підприємства. На основі цього були визначені та обґрунтовані напрями удосконалення управління витратами. Обрано найбільш ефективний засіб вдосконалення управління витратами – збільшення території збуту продукції за рахунок збільшення обсягів випуску продукції. Обґрунтовано економічну ефективність пропозиції та оцінені й проаналізовані показники ефективності управління витратами на підприємстві з урахуванням реалізації авторських пропозицій.

Аннотация: Целью работы является обоснование мероприятий по совершенствованию управления затратами на предприятии с целью повышения его эффективной деятельности. Объектом исследования данной работы является процесс управления затратами. Предмет исследования - совокупность теоретических и методических подходов к управлению затратами предприятия, как комплекс методов направленных на улучшение его деятельности. В работе было охарактеризованы производственно-хозяйственной деятельности предприятия, его организационной структуре, проанализированы основные проблемы ведения деятельности, предложено использование более оптимальной структуры управления и приведены основные ее преимущества. Проведен анализ финансового состояния предприятия и себестоимости его продукции на основе горизонтального и вертикального методов. Рассчитаны показатели эффективности использования основных фондов, трудовых ресурсов и заработной платы. Осуществлен анализ организации менеджмента. Была оценена эффективность управления затратами на предприятии с помощью расчета относительных показателей эффективности управления затратами и возведением их к интегральному таксономического показателя, который показывает эффективность управления. Были применены современные информационные технологии и использованы методы экономико-математического моделирования для корреляционно-регрессионного анализа факторов влияния на формирование расходов предприятия. На основе этого были определены и обоснованы направления совершенствования управления затратами. Избран наиболее эффективное средство совершенствования управления затратами - увеличение территории сбыта продукции за счет увеличения объемов выпуска продукции. Обоснованно экономическую эффективность предложения и оценены и проанализированы показатели эффективности управления затратами на предприятии с учетом реализации авторских предложений.

Summary: The aim is to study measures to improve cost management at the company to increase its effective operation. The object of this work is to study the management costs. Subject of investigation - a set of theoretical and methodological approaches to cost management company, as a set of methods aimed at improving its operations. The work was given characteristic of industrial and economic activity of the enterprise, its organizational structure, analyzes the main problems for an activity suggested using more optimal structure of management and are its main advantages. The analysis of the financial condition of the company and the cost of its products based on horizontal and vertical methods. Calculated performance of fixed assets, labor and wages. The analysis of the organization of management in the enterprise. It assessed the effectiveness of cost management in the enterprise by calculating the relative performance cost management and bringing them to an integrated taxonomic indicator that shows the effectiveness of management. Were applied modern information technologies and methods used economic and mathematical modeling for correlation-regression analysis of factors influencing the formation costs. On the basis of the identified areas of improvement and substantiated cost management. Chosen the most effective means of improving cost management - increasing sales area by increasing output. Grounded economic efficiency proposals and evaluated and analyzed the performance of the enterprise cost management, taking into account the implementation of copyright proposals.

Бойко Тетяна Олександрівна

Тема дипломної роботи: Управління виробничим потенціалом ПрАТ «Джей Ті Інтернешнл Компані Україна» з метою підвищення його ефективності.

Місце проходження практики: ПрАТ «Джей Ті Інтернешнл Компані Україна».

Анотація: Об’єктом дослідження даної роботи є процес управління виробничим потенціалом підприємства. Предметом дослідження виступає сукупність теоретичних та методичних підходів до управління виробничим потенціалом підприємства, як комплекс методів спрямованих на покращення його діяльності. В першому розділі роботи було проаналізовано загальну характеристику виробничої діяльності підприємства. Зокрема, надано характеристику основним господарсько-правовим засадам його функціонування: надано опис правового статусу підприємства та форми його власності, історичну довідку підприємства, проаналізовано основні фактори зовнішнього та внутрішнього середовища, організаційну та виробничу структури підприємства. Проведено аналіз основних виробничих та оборотних фондів підприємства, ефективності використання трудових ресурсів, виробництва та реалізації продукції підприємства, фінансового стану, організації стратегічного менеджменту. В другому розділі роботи було проведено аналіз ефективності управління предметом дослідження: оцінено ефективність управління виробничим потенціалом ПрАТ «Джей Ті Інтернешнл Компані Україна», проведено регресійний аналіз оцінювання чинників формування ефективної системи управління виробничим потенціалом досліджуваного підприємства, виявлено чинники, які мають найбільший вплив на предмет дослідження. Проведена в роботі оцінка рівня виробничого потенціалу показала, що за проаналізований період 2012 – 2014 рр. предмет дослідження знаходився постійно на рівні «середньому», тобто для підприємства була характерна низька ефективність управління ним. Результати розрахунків та виявлені на їх основі проблеми були підтвердженні проведеним регресійним аналізом. Дослідження показало прямопропорційну залежність величини факторного показника У від проблем, притаманних виробничій та кадровій складовим, а саме: збільшення зносу виробничих фондів та відношення сукупного виробітку працівника до його середньорічної зарплати. На основі отриманих результатів було розроблено заходи по підвищенню ефективності управління виробничим потенціалом ПрАТ «Джей ТІ Інтернешнл Компані Україна». В третьому розділі роботи було обгрунтовано напрями удосконалення предмету дослідження на підприємстві. Зокрема, описано сучасний стан предмету дослідження та проблеми, які заважають його ефективній реалізації на обраному підприємстві. Для вирішення поставлених проблем було вирішено налагодити випуск нового виду продукції відповідно до сучасних потреб ринку. Авторами був запропонований проект – випуск нового формату цигарок бренду LD - LD XS Micro. Розраховані показники ефективності реалізації проекту показали, що проект є економічно ефективним, оскільки окупається вже в першому році його реалізації. Більше того, отримані результати показали, що випуск нового виду продукції – сигарет LD – дасть можливість підприємству отримати в проектному році збільшення доходів від реалізації продукції на 6,95%, за умови відсутності змін в структурі інших доходів підприємства. Вплив запропонованого заходу на предмет дослідження роботи також можна описати як позитивний, оскільки в результаті його реалізації фондовіддача збільшилась на 4,76%, зменшилась фондомісткість на 4,54%, збільшилася рентабельність основних виробничих фондів на 6,67%, збільшилася матеріаловіддача продукції на 0,44%, середньорічний виробіток працюючого – на 40,61%, середньомісячна зарплата на 10 %, приріст активної частини основних фондів – 3,2%. Отже, виходячи з отриманих результатів ми бачимо, що загальна оцінка стану виробничого потенціалу підприємства значно покращилась від «середнього рівня – B» до «високого рівня – А».

Аннотация: Объектом исследования данной работы является процесс управления производственным потенциалом предприятия. Предметом исследования выступает совокупность теоретических и методических подходов к управлению производственным потенциалом предприятия, как комплекс методов направленных на улучшение его деятельности. В первом разделе работы была проанализирована общая характеристика производственной деятельности предприятия. В частности, дана характеристика основным хозяйственно-правовым основам его функционирования: предоставлено описание правового статуса предприятия и формы его собственности, историческая справка предприятия, проанализированы основные факторы внешней и внутренней среды, организационная и производственная структуры предприятия. Проведен анализ основных производственных и оборотных фондов предприятия, эффективности использования трудовых ресурсов, производства и реализации продукции предприятия, финансового состояния, организации стратегического менеджмента. Во втором разделе работы был проведен анализ эффективности управления предметом исследования: оценена эффективность управления производственным потенциалом ЧАО «Джей Ти Интернешнл Компани Украина», проведен регрессионный анализ оценки факторов формирования эффективной системы управления производственным потенциалом исследуемого предприятия, выявлены факторы, которые имеют наибольшее влияние на предмет исследования. Проведенная в работе оценка уровня производственного потенциала показала, что за проанализированный период 2012 - 2014 гг. предмет исследования находился постоянно на уровне «среднем», то есть для предприятия была характерна низкая эффективность управления им. Результаты расчетов и обнаруженные на их основе проблемы были подтверждены проведенным регрессионным анализом. Исследование показало прямопропорционально зависимость величины факторного показателя У от проблем, присущих производственной и кадровой составляющим, а именно: увеличение износа производственных фондов и отношение совокупного выработки работника к его среднегодовой зарплаты. На основе полученных результатов были разработаны мероприятия по повышению эффективности управления производственным потенциалом ЧАО «Джей Ти Интернешнл Компани Украина». В третьей главе работы было обосновано направления совершенствования предмета исследования на предприятии. В частности, описано современное состояние предмета исследования и проблемы, которые мешают его эффективной реализации на выбранном предприятии. Для решения поставленных проблем было решено наладить выпуск нового вида продукции в соответствии с современными потребностями рынка. Авторами был предложен проект - выпуск нового формата сигарет бренда LD - LD XS Micro. Рассчитанные показатели эффективности реализации проекта показали, что проект является экономически эффективным, поскольку окупается уже в первом году его реализации. Более того, полученные результаты показали, что выпуск нового вида продукции - сигарет LD - позволит предприятию получить в проектном году увеличение доходов от реализации продукции на 6,95%, при условии отсутствия изменений в структуре других доходов предприятия. Влияние предлагаемой меры на предмет исследования работы можно описать как положительный, так как в результате его реализации фондоотдача увеличилась на 4,76%, уменьшилась фондоемкость на 4,54%, увеличилась рентабельность основных производственных фондов на 6,67%, увеличилась материалоотдача продукции на 0 , 44%, среднегодовая выработка работающего - на 40,61%, среднемесячная зарплата на 10%, прирост активной части основных фондов - 3,2%. Итак, исходя из полученных результатов мы видим, что общая оценка состояния производственного потенциала предприятия значительно улучшилась от «среднего уровня - B» до «высокого уровня - А».

Summary: The object of this research is study the process of managing the production potential of the company. The subject of this research is the a set of theoretical and methodological approaches to managing the production potential of the company, as a set of methods aimed at improving its operations. In the first chapter of the paper was analyzed the general characteristics of production activity of the entity. In particular, given the economic characteristics of the basic legal principles of its operation, provided a description of the legal status of the company and its form of ownership, historical background of the company, analyzed the main external and internal environment factors, organizational and production structure and company. Also was analysed fixed and working capital, efficient use of labor, production and sales, financial condition, strategic management of the organization. In the second section was analyzed the management effectiveness of the subject: assessed the management effectiveness of the production potential of PJSC “JT International Company Ukraine”, conducted regression analysis of formatting factors of an effective management system of production potential of an entity, determined key factors that have the most influence to the purpose of research. Conducted assessment of production capacity showed that for the analyzed period 2012 - 2014 yy. the research subject was constantly at «middle level – B», thus the company was characterized as the having one an inefficient productive potential management. The calculation results and identified based on these issues have been conducted confirmation regression analysis. The study showed directly proportional dependence of the depending factor Y from the problems inherent in the production and personnel components, namely: an increase in depreciation of production assets and the ratio of total output to its average employee salary. Based on the results was developed measures to increase the efficiency of managing the production potential of PJSC "JT International Company Ukraine". In the third section of the work reasonable directions of improvement of research on the subject compan were grouded. In particular, was describe the current state of the research subject and problems that hinder its effective implementation at the selected facility. To address determined problems, was decided to set up production of new product according to modern market needs. The authors of the project proposed - the release of the new cigarettes brand format LD - LD XS Micro. The calculated performance of the project showed that the project is economically efficient because it has payback in the first year of its implementation. Moreover, the results showed that the release of new product - cigarettes LD - will enable the company to get the project was to increase revenues from sales at 6.95%, assuming no other changes in the structure of business income. The impact of the measure on the subject of the research work is also described as positive, as a result of its implementation assets ratio increased to 4.76%, the capital ratio decreased to 4.54%, increased return on fixed assets to 6.67%, increased production materialootdachi 0 44%, the average worker output - by 40.61%, the average salary by 10%, increase the active part of fixed assets - 3.2%. So, based on the results we see that the overall assessment of the production potential of the company improved significantly from the «middle level – B» to «high level – A».

Войтюк Ольга Тимофіївна

Тема дипломної роботи: Управління зовнішньоекономічною політикою ТОВ «Агротехсоюз» з метою покращення стабільності його діяльності.

Місце проходження практики:ТОВ «Агротехсоюз».

Анотація: Звіт на тему: Управління зовнішньоекономічною політикою ТОВ «Агротехсоюз» з метою покращення стабільності його діяльності складається з трьох розділів, а саме: • Розділ 1. Загальна характеристика виробничо-господарської діяльності підприємства, де надано характеристику господарсько-правовим засадам функціонування підприємства; аналіз основних фондів та оборотних активів підприємства; реалізації продукції підприємства і т.д. • Розділ 2. Розглянуто, математичну модель формування прибутку та чинники, які на нього впливають. • Розділ 3. Обґрунтовує та економічно доказує пропозиції щодо покращення стану зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Актуальність дослідження : полягає в тому, що в умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів, які відбуваються в українській та світовій економіці та намагання України посилити свою позицію як конкурентоздатного суб'єкта світових економічних відносин постає нагальна потреба в удосконаленні механізму зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств. Саме тому, держава повинна більше уваги приділяти стимулюванню виходу суб'єктів господарських відносин на зовнішні ринки та в той же час приймати заходи щодо захисту вітчизняного товаровиробника на внутрішньому ринку. Дуже важливо в умовах кризи уникнути банкрутства та ліквідації підприємств, оскільки всі підприємства платять податки та забезпечують робочі місця, що є дуже важливо в нашій країні. Метою є обґрунтування науково – методичних засад та практичних рекомендацій щодо управління зовнішньо-економічною політикою підприємства з метою підвищення стабільності його діяльності. Об’єктом переддипломної практики є процеси планування, організації, координації, контролю формування і реалізації зовнішньо-економічної політики на підприємстві. Предметом дослідженняє сукупність теоретичних, методичних і практичних підходів до розробки та реалізації ефективної зовнішньо-економічної політики на ТОВ «Агротехсоюз».

Аннотация: Отчет на тему: Управление внешнеэкономической политикой ООО «Агротехсоюз» с целью улучшения стабильности его деятельности состоит из трех разделов, а именно: • Раздел 1. Общая характеристика производственно-хозяйственной деятельности предприятия, где охарактеризованы хозяйственно-правовым основам функционирования предприятия; анализ основных фондов и оборотных активов предприятия; реализации продукции предприятия и т.д. • 2. Рассмотрены, математическую модель формирования прибыли и факторы, которые на него влияют. • 3. Обосновывается и экономически доказывает предложения по улучшению состояния внешнеэкономической деятельности предприятия. Актуальность исследования: заключается в том, что в условиях глобализационных и интеграционных процессов, которые происходят в украинской и мировой экономике и попытки Украины усилить свою позицию как конкурентоспособного субъекта мировых экономических отношений возникает насущная необходимость в совершенствовании механизма внешнеэкономической деятельности отечественных предприятий. Именно поэтому, государство должно больше внимания уделять стимулированию выхода субъектов хозяйственных отношений на внешние рынки и в то же время принимать меры по защите отечественного товаропроизводителя на внутреннем рынке. Очень важно в условиях кризиса избежать банкротства и ликвидации предприятий, поскольку все предприятия платят налоги и обеспечивают рабочие места, что очень важно в нашей стране. Целью является обоснование научно - методических основ и практических рекомендаций по управлению внешнеэкономической экономической политикой предприятия с целью повышения стабильности его деятельности. Объектом преддипломной практики является процессы планирования, организации, координации, контроля формирования и реализации внешнеэкономической политики на предприятии. Предметом исследования является совокупность теоретических, методических и практических подходов к разработке и реализации эффективной внешнеэкономической политики на ООО «Агротехсоюз».

Summary: The report entitled Management of foreign policy LLC "Ahrotehsoyuz" to improve the stability of its activity consists of three parts, namely: • Chapter 1. Overview of industrial and business enterprises where the given description of the economic and legal principles of the enterprise; analysis of the fixed assets and current assets of the company; sales enterprises, etc. • Section 2. We consider a mathematical model of income and factors affecting it. • Section 3 justifies and proves economically proposals for the improvement of international business activity. Relevance of the research: is that under globalization and integration processes taking place in the Ukrainian and world economy and the efforts of Ukraine to strengthen its position as a competitive business world economic relations there is an urgent need to improve the mechanism of foreign economic activity of domestic enterprises. Therefore, the state should pay more attention to stimulating the release of economic agents to foreign markets and at the same time to take measures to protect domestic producers in the domestic market. It is important in times of crisis to avoid bankruptcy and liquidation, as all businesses pay taxes and provide jobs, which is very important in our country. The aim is to study scientific - methodical bases and practical recommendations for the management of foreign economic policy of the enterprise in order to improve the stability of its operations. The object of pre-diploma practice is the planning, organization, coordination, control the formation and implementation of foreign policy in the enterprise. Subject doslidzhennyaye set of theoretical, methodological and practical approaches to the development and implementation of effective foreign policy at «Ahrotehsoyuz».

Гречухін Антон Сергійович

Тема дипломної роботи: Управління ефективністю виробничої діяльності ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» з метою забезпечення його сталого розвитку.

Місце проходження практики:ТОВ «БІЗТЕХ».

Анотація: Об’єктом дослідження даної роботи є процес управління ефективністю виробничої діяльності підприємства. Предмет дослідження - сукупність теоретичних та методичних підходів до управління ефективністю виробничої діяльності підприємства, як комплекс методів спрямованих на покращення його діяльності. У Розділі 1 розглянуто господарсько-правові засади функціонування підприємства та його характеристика. Зроблено аналіз основних та оборотних фондів підприємства. Проведено аналіз ефективності використання трудових ресурсів та аналіз організації менеджменту на підприємстві. При аналізі собівартості, прибутку, рентабельності та фінансового стану ознайомлено з витратами на виробництво. У Розділі 2 здійснено аналіз ефективності виробничої діяльності, а саме оцінено ефективність управління ефективністю виробничої діяльності на ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен». Також використано метод кореляційного аналізу та множинної регресії, що дозволив розрахувати залежність інтегрального показника ефективності управління ефективністю виробничої діяльності I від показників ефективності функцій механізму управління ефективністю виробничої діяльності. У Розділі 3 було вивчено проблеми реалізації ефективної реалізації управління ефективністю виробничої діяльності та запропоновано захід для забезпечення ефективного управління ефективністю виробничої діяльності. Також надано обґрунтування доцільності даної пропозиції та вплив після провадження.

Аннотация: Объектом исследования данной работы является процесс управления эффективностью производственной деятельности предприятия. Предмет исследования - совокупность теоретических и методических подходов к управлению эффективностью производственной деятельности предприятия, как комплекс методов направленных на улучшение его деятельности. В разделе 1 рассмотрены хозяйственно-правовые основы функционирования предприятия и его характеристика. Сделан анализ основных и оборотных фондов предприятия. Проведен анализ эффективности использования трудовых ресурсов и анализ организации менеджмента. При анализе себестоимости, прибыли, рентабельности и финансового состояния ознакомлены с затратами на производство. В разделе 2 осуществлен анализ эффективности производственной деятельности, а именно оценена эффективность управления эффективностью производственной деятельности на ОАО «Киевская кондитерская фабрика« Рошен ». Также использован метод корреляционного анализа и множественной регрессии, который позволил рассчитать зависимость интегрального показателя эффективности управления эффективностью производственной деятельности I от показателей эффективности функций механизма управления эффективностью производственной деятельности. В разделе 3 было изучено проблемы реализации эффективной реализации управления эффективностью производственной деятельности и предложены меры для обеспечения эффективного управления эффективностью производственной деятельности. Также предоставлено обоснование целесообразности данного предложения и влияние после производства.

Summary:  The object of this work is to study the performance management process of production enterprise. The subject of the study - a set of theoretical and methodological approaches to the management efficiency of industrial activity of the enterprise, as a set of methods aimed at improving its operations. In Section 1 we consider the economic and legal basis for the functioning of the enterprise and its characteristics. The analysis of the fixed and current assets of the enterprise. The analysis of the efficient use of labor resources and the analysis of the organization management. When analyzing the cost, profits, profitability and financial condition are familiar with the costs of production. Section 2 The analysis of the efficiency of production activities, namely to assess effectiveness of production efficiency at JSC "Kiev confectionery factory" Roshen. " Also, we used the method of correlation analysis and multiple regression allowed to calculate the dependence of the integral indicator of the effectiveness of performance management of production activities I of performance features of the mechanism of performance management of industrial activity. Section 3 has been studied problems of implementation of the effective implementation of the performance management of production activities and propose measures to ensure the effective management of production efficiency. Also, given the rationale of this proposal and the impact of post production.

Гречухін Олексій Сергійович

Тема дипломної роботи: Управління власним капіталом ПАТ «Карлсберг Україна» з метою підвищення його ефективності.

Місце проходження практики:ТОВ «БІЗТЕХ».

Анотація: Об’єкт - аналіз наукової літератури, подальша систематизація матеріалів опрацювання та проведення методичних розробок в сфері фінансування господарської діяльності. Предмет практики - сукупність теоретичних, методичних та практичних підходів до управління, вибору та формування власного капіталу. В першому розділі надано характеристику виробничо-господарської діяльності: ознайомлено з господарсько-правовими засадами функціонування підприємства та його загальною характеристикою. Проаналізовано: основні фонди та оборотні активи; ефективність використання трудових ресурсів; виробництво та реалізацію продукції; собівартість, прибуток, рентабельність та фінансовий стан. В другому розділі проведений аналіз ефективності управління власним капіталом, розроблена кореляційно-регресійна модель тенденції змін рентабельності капіталу. В третьому розділі обґрунтовано напрямки удосконалення предмету дослідження; запропоновані шляхи вирішення проблеми та облічено ефект від реалізованих заходів. В кінці роботи надано висновки.

Аннотация: Объект - анализ научной литературы, дальнейшая систематизация материалов обработки и проведения методических разработок в сфере финансирования хозяйственной деятельности. Предмет практики - совокупность теоретических, методических и практических подходов к управлению, выбора и формирования собственного капитала. В первом разделе охарактеризована производственно-хозяйственная деятельность: ознакомлено с хозяйственно-правовыми принципами функционирования предприятия и его общей характеристикой. Проанализированы: основные фонды и оборотные активы; эффективность использования трудовых ресурсов; производство и реализацию продукции; себестоимость, прибыль, рентабельность и финансовое состояние. Во втором разделе проведен анализ эффективности управления собственным капиталом, разработана корреляционно-регрессионная модель тенденции изменений рентабельности капитала. В третьем разделе обоснованы направления усовершенствования предмета исследования; предложены пути решения проблемы и обчислен эффект от реализованных мероприятий. В конце работы предоставлены выводы.

Summary:  The object - the analysis of the scientific literature, the further processing and systematization of materials of methodological developments in financing economic activity. The subject of the practice - a set of theoretical, methodological and practical approaches to the management, selection and formation of equity. The first section is characterized by production and business activities: familiar with the economic and legal principles of functioning of the enterprise and its general characteristics. Analyzed: fixed and current assets; efficient use of labor resources; production and sales; cost, profit, profitability and financial condition. The second section analyzes the efficiency of our capital management, developed by the correlation-regression model patterns of changes of return on equity. The third section of the directions of improvement of the research subject; suggested workarounds and obchislen effect of the implemented measures. At the end of the work provided by the findings.

Кружилко Владислав Олегович

Тема дипломної роботи: Формування стратегії розвитку ТОВ «АВК-ПРОМ».

Місце проходження практики:ДУ «ННДІПБОП».

Анотація: Предметом переддипломної практики є сукупність теоретичних, методичних та практичних підходів до формування стратегії розвитку ТОВ «АВК-ПРОМ». Об’єктом переддипломної практики є процес формування стратегії розвитку підприємства «АВК-ПРОМ». У першому розділі було розраховано основні показники діяльності підприємства. У другому розділі було представлено математичну модель, побудовану на базі критеріїв прийняття господарських рішень, яку було використано при виборі стратегії розвитку підприємства. У третьому розділі було обґрунтовано доцільність застосування кількісних методів оцінки управлінських рішень при формуванні стратегії підприємства та обрано стратегію розвитку ТОВ «АВК-ПРОМ».

Аннотация: Предметом преддипломной практики является совокупность теоретических, методических и практических подходов к формированию стратегии развития ООО «АВК-ПРОМ». Объектом преддипломной практики является процесс формирования стратегии развития предприятия «АВК-ПРОМ». В первом разделе были рассчитаны основные показатели деятельности предприятия. Во втором разделе была представлена математическая модель, построенная на базе критериев принятия хозяйственных решений, которая была использована при выборе стратегии развития предприятия. В третьем разделе была обоснована целесообразность применения количественных методов оценки управленческих решений при формировании стратегии предприятия и выбрана стратегия развития ООО «АВК-ПРОМ».

Summary:  The subject of the pre-diploma practice is a set of theoretical, methodological and practical approaches to the formation of the development strategy of "AVK-PROM". The object of pre-diploma practice is the process of formation of the development strategy of the company "AVK-PROM". The first section was calculated key performance indicators of the enterprise. The second section presents a mathematical model was constructed based on the criteria of economic decision-making, which was used in the selection of enterprise development strategies. The third section was the expediency of the application of quantitative methods to assess the formation of management decisions and business strategy chosen development strategy of "AVK-PROM".

Максимішина Олена Володимирівна

Тема дипломної роботи: Управління ефективністю кадрової політики з метою забезпечення стабільного розвитку ПАТ «Мотор Січ».

Місце проходження практики:ДП «Е-Консалтинг».

Анотація: Об’єктом переддиплдомної практики є процеси планування, організації, координації та контролю виробничо-господарської діяльності ПАТ «Мотор Січ». Предметом практики є сукупність теоретичних, методичних і практичних підходів до розробки ефективної кадрової політики ПАТ «Мотор Січ». В першому розділі було проведено фінансово-економічний аналіз ПАТ «Мотор Січ». Було визначено основні засади виробничо-господарської діяльності підприємства, проаналізовано його виробничу та організаційну структуру. Внаслідок проведеного аналізу економічного стану ПАТ «Мотор Січ» зроблено висновок, що підприємство має задовільні показники ефективності використання основних фондів, оборотних активів та фінансовий стан в цілому. Було проведено SWOT-аналіз та визначено подальші перспективні напрямки діяльності підприємства. В другому розділі було досліджено та оцінено практику формування і реалізації кадрової політики підприємства та ефективності використання трудових ресурсів та зроблено висновки, що вона є комплексною, ефективно організованою, охоплює всі можливі сфери діяльності працівників: включає матеріальні та нематеріальні стимули. Найсильнішим мотиватором для працівників є заробітна плата. Розвинутою є система нематеріального стимулювання працівників, проводиться різнопланова соціальна політика. На основі проведеного аналізу економічного потенціалу було побудовано економетричну модель залежності продуктивності праці від показників, визначених на основі функціонального підходу до визначення ефективності механізму управління кадровою політикою. Проведений аналіз показників господарської діяльності свідчить про наявність можливостей до стабільного розвитку та ефективного функціонування підприємства. В третьому розділі було виявлено напрямки вдосконалення ефективності кадрової політики ПАТ «Мотор Січ». Запропоновано змінити структуру фонду оплати праці та впровадити нову складову заробітної плати працівників. Здійснити дане перетворення пропонується за допомогою застосування системи ґрейдування та КРІ-показників на основі впровадження системи Microsoft Dynamics CRM. Критерії для оцінки працівників були розроблені на основі наявних проблем на ПАТ «Мотор Січ». Було розроблено три можливі сценарії розвитку подій і визначено, що навіть за песимістичного сценарію, продуктивність праці все рівно зростає швидше, ніж за старої системи планування. Проведені розрахунки обґрунтовують: незначні ризики застосування нової системи; економічну доцільність; більш ефективне використання трудових ресурсів при зміцненні системи матеріальної мотивації праці на ПАТ «Мотор Січ».

Аннотация:Объектом преддипломной практики являются процессы планирования, организации, координации и контроля производственно-хозяйственной деятельности ПАО «Мотор Сич». Предметом практики является совокупность теоретических, методических и практических подходов к разработке эффективной кадровой политики ПАО «Мотор Сич». В первом разделе был проведен финансово-экономический анализ ПАО «Мотор Сич». Были определены основные принципы производственно-хозяйственной деятельности предприятия, проанализированы его производственная и организационная структуры. Вследствие проведенного анализа экономического состояния ПАО «Мотор Сич» сделан вывод, что предприятие имеет удовлетворительные показатели эффективности использования основных фондов, оборотных активов и финансовое положение в целом. Был проведен SWOT-анализ и определены дальнейшие перспективные направления деятельности предприятия. Во втором разделе была исследована и оценена практика формирования и реализации кадровой политики предприятия и эффективности использования трудовых ресурсов и сделаны выводы, что она является комплексной, эффективно организованной, охватывает все возможные сферы деятельности работников: включает материальные и нематериальные стимулы. Сильнейшим мотиватором для работников является заработная плата. Развитой является система нематериального стимулирования работников, проводится разноплановая социальная политика. На основе проведенного анализа экономического потенциала было построено эконометрическую модель зависимости производительности труда от показателей, определенных на основе функционального подхода к определению эффективности механизма управления кадровой политикой. Проведенный анализ показателей хозяйственной деятельности свидетельствует о наличии возможностей для стабильного развития и эффективного функционирования предприятия. В третьем разделе было обнаружено направления совершенствования эффективности кадровой политики ПАО «Мотор Сич». Предложено изменить структуру фонда оплаты труда и внедрить новую составляющую заработной платы работников. Осуществить данное преобразование предлагается посредством применения системы ґрейдов и КРІ-показателей на основе внедрения системы Microsoft Dynamics CRM. Критерии оценки работников были разработаны на основе имеющихся проблем на ПАО «Мотор Сич». Было разработано три возможных сценария развития событий и определено, что даже при пессимистическом сценарии, производительность труда все равно растет быстрее, чем при старой системе планирования. Проведенные расчеты обосновывают: незначительные риски применения новой системы; экономической целесообразности; более эффективное использование трудовых ресурсов при укреплении системы материального стимулирования труда на ПАО «Мотор Сич».

Summary:  The object of the practice are the planning, organization, coordination and control of production and economic activity of JSC "Motor Sich". The subject of the practice is a set of theoretical, methodological and practical approaches to the development of an effective human resources policy of JSC "Motor Sich". The first section was carried out financial and economic analysis of JSC "Motor Sich". There were the basic principles of production and economic activities, analyzed its production and organizational structure. As a result of the analysis of economic condition of JSC "Motor Sich" concluded that the company has satisfactory performance indicators of fixed assets, current assets and financial position in general. It was conducted SWOT-analysis and identify further promising areas of the company. The second section has been studied and evaluated the practice of formation and implementation of personnel policy and the effective use of labor resources and concluded that it is comprehensive, effectively organized, encompasses all areas of activity of employees: includes tangible and intangible incentives. The strongest motivator for employees is wages. System development is non-material stimulation of workers, held diverse social policy. Based on the analysis of the economic potential it has been constructed an econometric model based on productivity indicators defined on the basis of the functional approach to determining the effectiveness of the mechanism of the Personnel Policy. The analysis of indicators of economic activity indicates the presence of opportunities for sustainable development and efficient operation of the enterprise. The third section was found ways of improving the efficiency of human resources policy of JSC "Motor Sich". It is proposed to restructure the payroll and implement a new component of the wages of workers. To carry out this conversion is offered by the use of the system and ґreydov KRІ-indicators based on the introduction of Microsoft Dynamics CRM. Criteria for evaluation of employees have been developed on the basis of the existing problems in the JSC "Motor Sich". It was developed three possible scenarios and determined that even if the worst case scenario, labor productivity is still growing faster than the old system of planning. The calculations substantiate: Slight risk of application of the new system; feasibility; more efficient use of labor resources in the strengthening of material incentives to JSC "Motor Sich".

Мединцева Марія Олександрівна

Тема дипломної роботи: Управління вартістю ПАТ «Кернел» з метою підвищення його інвестиційної привабливості.

Місце проходження практики:ТОВ «ТАЧ».

Анотація:Об’єктом дослідження переддипломної практики являється виробничо-господарська діяльність ПАТ «Кернел». Предметом дослідження переддипломної практики є сукупність теоретичних та методичних підходів до управління вартістю підприємства. У І розділі роботи досліджено напрями діяльності компанії та проаналізовано оборотні та необоротні активи, трудові ресурси та фонд оплати праці, особливості стратегічного менеджменту, прибутковість, рентабельність та фінансовий стан ПАТ «Кернел». У ІІ розділі проведено аналіз сезонності ціни акції ПАТ «Кернел» та визначено період року з найменшим коливанням ціни акції досліджуваної компанії. Розраховано вартість ПАТ «Кернел» в рамках ринкового та майнового підходів за 2008-2015 рр. Визначено період з найвищою вартістю компанії та проаналізовано особливості її інвестиційної діяльності в даний період, що являються потенційними внутрішніми факторами впливу на вартість підприємства. Проведено статистичний аналіз динаміки окремих показників фінансової діяльності компанії для визначення можливих внутрішніх факторів. Визначено потенційні зовнішні фактори, що можуть впливати на вартість підприємства. Застосовано кореляційний аналіз для визначення внутрішніх та зовнішніх факторів, що дійсно впливають на вартість ПАТ «Кернел», та усунення явища мультиколінеарності для підвищення адекватності побудови рівняння регресії. Проведено дисперсійний аналіз для перевірки значимості впливу обраних факторів на вартість компанії. Застосовано регресійний аналіз для побудови регресійної моделі визначення ринкової вартості ПАТ «Кернел» та проаналізовано регресійну статистику для підтвердження адекватності побудованої моделі. У ІІІ розділі даної роботи розглянуто шляхи підвищення вартості підприємства. Проаналізовано показники ефективності земельного банку ПАТ «Кернел» та обґрунтовано ефективність запропонованого заходу для підвищення вартості ПАТ «Кернел». За допомогою регресійної моделі визначено прогнозну вартість ПАТ «Кернел» у разі реалізації запропонованого заходу.

Аннотация: Объектом исследования преддипломной практики является производственно-хозяйственная деятельность ПАО «Кернел». Предметом исследования преддипломной практики является совокупность теоретических и методических подходов к управлению стоимостью предприятия. В первом разделе работы исследованы направления деятельности компании и проанализированы оборотные и необоротные активы, трудовые ресурсы и фонд оплаты труда, особенности стратегического менеджмента, прибыльность, рентабельность и финансовое состояние ПАО «Кернел». Во втором разделе проведен анализ сезонности цены акции ПАО «Кернел» и определен период года с наименьшим колебанием цены акции исследуемой компании. Рассчитана стоимость ПАО «Кернел» в рамках рыночного и имущественного подходов за 2008-2015 гг. Определен период с самой высокой стоимостью компании и проанализированы особенности ее инвестиционной деятельности в данный период, являющиеся потенциальными внутренними факторами влияния на стоимость предприятия. Проведен статистический анализ динамики отдельных показателей финансовой деятельности компании для определения возможных внутренних факторов. Определены потенциальные внешние факторы, которые могут влиять на стоимость предприятия. Применен корреляционный анализ для определения внутренних и внешних факторов, действительно влияющих на стоимость ПАО «Кернел», и устранения явления мультиколлинеарности для повышения адекватности построения уравнения регрессии. Проведен дисперсионный анализ для проверки значимости влияния выбранных факторов на стоимость компании. Применен регрессионный анализ для построения регрессионной модели определения рыночной стоимости ОАО «Кернел» и проанализирована регрессионная статистика для подтверждения адекватности построенной модели. В третьем разделе данной работы рассмотрены пути повышения стоимости предприятия. Проанализированы показатели эффективности земельного банка ПАО «Кернел» и обоснована эффективность предложенного мероприятия для повышения стоимости ОАО «Кернел». С помощью регрессионной модели определена прогнозная стоимость ПАО «Кернел» в случае реализации предложенного мероприятия.

Summary:  The object of research is the practice of pre-industrial economic activity of PJSC "Kernel". The subject of study is a set of theoretical and methodological approaches to value management of the company. In the first section it is investigated and analyzed current and non-current assets, human resources and payroll, peculiarities of strategic management, profitability and financial condition of PJSC "Kernel". In the second section analyzes the seasonality of PJSC "Kernel" share price and defines period of the year with the lowest share price fluctuations. It is calculated the value of PJSC "Kernel" within the market approach for 2008-2015. It is determined the highest value of the company and the peculiarities of its investment in this period that are potential internal influence factors. A statistical analysis of the dynamics of individual financial performance of the company also helps to identify possible internal factors. It is identified potential external factors that may influence the value of the company. It is applied correlation analysis to determine the internal and external factors that really affect the value of PJSC "Kernel" and eliminate the phenomenon of multicollinearity to improve the adequacy of the regression equation. An analysis of variance is used to test the significance of the impact of selected factors on the value of the company. It is applied regression analysis to build a regression model to determine the market value of PJSC "Kernel" and it is studied the regression analysis statistics to confirm the adequacy of the constructed model. The third chapter of this paper deals with ways of maximization of the company value. Analyzed the performance of the land bank of PJSC "Kernel" and proved the effectiveness of the proposed measure to increase the value of PJSC "Kernel". Using regression model identified the forecast cost of PJSC "Kernel" in the case of the proposed measure.

Мороко Оксана Володимирівна

Тема дипломної роботи:Управління витратами підприємства з метою підвищення його ефективності.

Місце проходження практики:ТОВ «Мілк сервіс».

Анотація: Об’єктом переддипломної практики є процес здійснення всіх виду господарської діяльності на підприємстві. Предмет дослідження - процес управління витратами підприємства. В першому розділі звіту про проходження переддипломної практики надано характеристику досліджуваного підприємства, ознайомлено зі станом зі станом, структурою та динамікою основних і оборотних активів підприємства, проведено горизонтальний та вертикальний аналіз основних та оборотних засобів підприємства. Розраховано : коефіцієнт відновлення, вибуття та зносу основних фондів, коефіцієнти змінності роботи обладнання та завантаження обладнання, інтенсивний, екстенсивний та інтегральний показник використання виробничих потужностей, фондовіддачу, фондомісткість, фондоозброєність, коефіцієнт оборотності оборотних засобів в цілому та основних їх груп, тривалість одного обороту оборотних засобів в цілому та основних їх груп, на основі чого запропоновано заходи по підвищенню ефективності використання основних активів підприємства. Також проаналізовано трудові ресурси підприємства. Пораховано середньоспискову чисельність працівників, коефіцієнти обороту по прийому, обороту по вибуттю та плинності кадрів. В звіті про проходження практики розглянуто процес проходження практики на підприємстві та запропоновано спровадити контролінг на підприємство. Також в першому розділі здійснено аналіз виробництва та реалізації продукції підприємства, проведено аналіз фінансового стану на підприємстві: проаналізовано ліквідність балансу, фінансову стійкість підприємства та рентабельність. В звіті висвітлено характеристику основних конкурентів підприємства, побудовано матрицю, матрицю Дженерал-Електрик, проаналізовано сильні та слабкі сторони підприємства, можливості та загрози, що можуть виникнути на ринку кондитерських виробів. В другому розділі було здійснено вертикальний, горизонтальний, факторний аналізи загальних витрат та виробничих витрат. Проведено оцінку ефективності управління витратами підприємства. Також біло побудовано три функції витрат за методом вищої-нижчої точки, методом найменших квадратів та за методом спрощеного статистичного аналізу. Було проаналізовано, що функція побудована за методом найменших квадратів є найбільш адекватною, оскільки має найменшу квадратичну похибку. В третьому розділі звіту про проходження переддипломної практики було запропоновано замінити пакувальні матеріали на більш дешеві та провести модернізацію пакувальної лінії. За рахунок даної пропозиції можна досягти економії на витратах на електроенергію, амортизацію та пакувальних матеріалах. Було проведено аналіз економічної ефективності заходу та оцінено вплив на ефективність функціонування підприємства.

Аннотация: Объектом преддипломной практики является процесс осуществления всех вида хозяйственной деятельности на предприятие. Предмет исследования - процесс управления затратами предприятия. В первом разделе отчета о прохождении преддипломной практики охарактеризовано исследуемое предприятие, ознакомились с состоянием с состоянием, структурой и динамикой основных и оборотных активов предприятия, проведения горизонтальный и вертикальный анализ основных и оборотных средств. Рассчитано: коэффициент обновления, выбытия и износа основных фондов, коэффициенты сменности работы оборудования и загрузки оборудования, интенсивный, экстенсивный и интегральный показатель использования производственных мощностей, фондоотдачу, фондоемкость, фондовооруженность, коэффициент оборачиваемости оборотных средств в целом и основных их групп, продолжительность одного оборота оборотных средств в целом и основных их групп, на основе чего предложены меры по повышению эффективности использования основных активов предприятия. Также проанализированы трудовые ресурсы предприятия. Посчитано среднесписочную численность работников, коэффициенты оборота по приему, оборота по выбытию и текучести кадров. В отчете о прохождении практики рассмотрен процесс прохождения практики на предприятии и предложено внедрить контроллинг на предприятие. Также в первой главе проведен анализ производства и реализации продукции предприятия, проведен анализ финансового состояния на предприятии, проанализированы ликвидность баланса, финансовую устойчивость предприятия и рентабельность. В отчете освещены характеристику основных конкурентов предприятия, построено матрицу, матрицу Дженерал-Электрик, проанализированы сильные и слабые стороны предприятия, возможности и угрозы, что могут возникнуть со стороны внешней среды. Во втором разделе были осуществлены вертикальный, горизонтальный, факторный анализы общих расходов и производственных расходов. Проведена оценка эффективности управления затратами предприятия. Также было построено три функции расходов по методу высшей-низшей точки, методом наименьших квадратов и методом упрощенного статистического анализа. Было проанализировано, что функция построена по методу наименьших квадратов является наиболее адекватной, поскольку имеет наименьшую квадратичную погрешность. В третьей главе отчета о прохождении преддипломной практики было предложено заменить упаковочные материалы на более дешевые и провести модернизацию упаковочной линии. За счет данного предложения можно достичь экономии на затратах на электроэнергию, амортизацию и упаковочных материалах. Был проведен анализ экономической эффективности мероприятия и оценено влияние на эффективность функционирования предприятия.

Summary: The object of pre-diploma practice is the implementation of pre-diploma practice is the object of the implementation of all kind of economic activity in the enterprise. Subject of investigation - the management costs. In the first section of the report on the passage of pre-diploma practice given characteristics of the enterprise, familiarized with the state with the state, structure and dynamics of fixed and floating assets, held horizontal and vertical analysis of fixed and current assets of the company. Calculated: coefficient of recovery, disposal and depreciation of fixed assets, the coefficients of variability of the equipment and loading equipment, intensive, extensive and integral indicator of capacity utilization, capital, capital intensity, capital-labor ratio, turnover ratio of current assets as a whole and their main groups, the duration of one revolution negotiable vehicles in general and their main groups, based on which the proposed measures to increase the efficiency of fixed assets. Also analyzed human resources company. Serednospyskovu counted number of employees, turnover ratios on admission, turnover on out, and turnover. The report of internship The process of practical training in the company and asked to bring to the controlling company. Also in the first chapter analyzes the production and marketing enterprises, the analysis of the financial condition of the company, analyzed the liquidity balance, financial stability and profitability of the enterprise. The report highlights the characteristics of the main competitors of the enterprise, built matrix-matrix General Electric, analyzed the strengths and weaknesses of the company, the opportunities and threats that may arise from the market of confectionery. In the second section was made vertical, horizontal, factor analysis of the overall costs and production costs. An assessment of the effectiveness of cost management company. White also built three functions by higher costs for lower-point, least squares method and simplified method of statistical analysis. It was analyzed that the function is based on the least squares method is most appropriate because it has the least square error. In the third section of the report on the passage of pre-diploma practice were asked to replace packaging materials for cheaper and to modernize the packaging line. Through this proposal can achieve savings in energy costs, amortization and packaging materials. It analyzes the economic efficiency measure and the estimated impact on the efficiency of the company. sih type of economic activity of PJSC "Lviv Confectionery factory" Torch " Subject of investigation - the management costs. In the first section of the report on the passage of pre-diploma practice given characteristics of the enterprise, familiarized with the state with the state, structure and dynamics of fixed and floating assets, held horizontal and vertical analysis of fixed and current assets of the company. Calculated: coefficient of recovery, disposal and depreciation of fixed assets, the coefficients of variability of the equipment and loading equipment, intensive, extensive and integral indicator of capacity utilization, capital, capital intensity, capital-labor ratio, turnover ratio of current assets as a whole and their main groups, the duration of one revolution negotiable vehicles in general and their main groups, based on which the proposed measures to increase the efficiency of fixed assets. Also analyzed human resources company. Serednospyskovu counted number of employees, turnover ratios on admission, turnover on out, and turnover. The report of internship The process of practical training in the company and asked to bring to the controlling company. Also in the first chapter analyzes the production and marketing enterprises, the analysis of the financial condition of the company, analyzed the liquidity balance, financial stability and profitability of the enterprise. The report highlights the characteristics of the main competitors of the enterprise, built matrix-matrix General Electric, analyzed the strengths and weaknesses of the company, the opportunities and threats that may arise from the market of confectionery. In the second section was made vertical, horizontal, factor analysis of the overall costs and production costs. An assessment of the effectiveness of cost management company. White also built three functions by higher costs for lower-point, least squares method and simplified method of statistical analysis. It was analyzed that the function is based on the least squares method is most appropriate because it has the least square error. In the third section of the report on the passage of pre-diploma practice were asked to replace packaging materials for cheaper and to modernize the packaging line. Through this proposal can achieve savings in energy costs, amortization and packaging materials. It analyzes the economic efficiency measure and the estimated impact on the efficiency of the company.

Орєхова Анастасія Аннамурадівна

Тема дипломної роботи: Управління кадровим потенціалом підприємства з метою забезпечення стабільності його діяльності.

Місце проходження практики:ТОВ «НВП Укрзооветпромстач», Київська обл., Макарівський р-н., с. Плахтянка.

Анотація:З метою закріплення та поглиблення отриманих у процесі навчання теоретичних надбань та набуття практичних навичок з питань аналізу діяльності підприємства та розробки планів його розвитку було пройдено переддипломну практику на ТОВ «НВП Укрзооветпромстач», що функціонує в аграрному секторі вітчизняної економіки. Об’єктом переддиплдомної практики є процес виробничо-господарської діяльності ТОВ «НВП Укрзооветпромстач». Предметом дослідження є процес управління кадровим потенціалом на ТОВ «НВП Укрзооветпромстач». Під час проходження практики було ознайомлено із структурою підприємства, отримано необхідну інформаційну базу для здійснення подальшого дослідження, зібрано необхідну статистичну інформацію для аналізу процесу управління кадровим потенціалом та отримано згоду на розгляд результатів впровадження проекту підвищення ефективності управління кадровим потенціалом. У першому розділі звіту здійснено загальну характеристику виробничо-господарської діяльності досліджуваного підприємства, зокрема: • ознайомлено з господарсько-правовими засадами функціонування, проаналізовано організаційну структуру та запропоновано заходи з її покращення; • здійснено аналіз основних фондів та оборотних активів підприємства, розраховано детермінуючі коефіцієнти, визначено недоліки в політиці управління активами та запропоновано заходи з її удосконалення; • зважаючи на предмет дослідження, детально оцінено ефективність використання трудових ресурсів та заробітної плати, рохраховано необхідні для аналізу показники, зокрема, продуктивність праці, визначено слабкі та сильні місця в кадровій політиці; • проаналізовано стан виробництва та реалізації продукції підприємства, прослідковано динаміку обсягів виробництва та реалізації, визначено причини поточного стану та здійснено прогноз обсягів на наступні періоди; • здійснено аналіз основних техніко-економічних показників діяльності підприємства, зокрема, собівартості, прибутку, рентабельності та фінансового стану підприємства, розраховано необхідні показники та досліджено їхню динаміку за період діяльності підприємства. У другому розділі, використовуючи теоретичні та практичні навики з використання аналітичних методів та моделей, проведено аналіз ефективності управління кадровим потенціалом на підприємстві, побудовано багатофакторну модель лінійної регресії, що демонструє вплив інструментів управління кадровою політикою на результативний показник – продуктивність праці досліджуваного підприємства. З допомогою програмного пакету Mathcad здійснено оптимізацію моделі та виявлено взаємозвязки між факторами. У третьому розділі звіту обгрунтовано напрямки вдосконалення процесу управління кадровим потенціалом підприємства, визначено недоліки в поточному стані управління трудовими ресурсами на досліджуваному об’єкті та проблема, вирішення якої дає змогу підвищити продуктивність праці робітників підприємства. Запропоновано впровадження Положення про стимулювання праці робітників, в рамках якого окреслено зміна структури фонду оплати праці за рахунок отримання додаткового прибутку від стимулювання продуктивності фасування п’ятикілограмових мішків продукції на 15%, а десяти кілограмових – на 20%. Здійснено оцінку економічної ефективності запропонованого заходу та продемонстровано економічну ефективність реалізації процесу управління кадровим потенціалом підприємства.

Аннотация: С целью закрепления и углубления полученных в процессе обучения теоретических достижений и приобретения практических навыков по вопросам анализа деятельности предприятия и разработки планов его развития пройдено преддипломную практику на ООО «НПП Укрзооветпромстач», что функционирует в аграрном секторе отечественной экономики. Объектом переддиплдомной практики является процесс производственно-хозяйственной деятельности ООО «НПП Укрзооветпромстач». Предметом исследования является процесс управления кадровым потенциалом в ООО «НПП Укрзооветпромстач». Во время прохождения практики было ознакомлено со структурой предприятия, получено необходимую информационную базу для осуществления дальнейшего исследования, собрано необходимую статистическую информацию для анализа процесса управления кадровым потенциалом и получено согласие на рассмотрение результатов внедрения проекта повышения эффективности управления кадровым потенциалом. В первом разделе отчета осуществлено общую характеристику производственно-хозяйственной деятельности исследуемого предприятия, в частности: • ознакомлено с хозяйственно-правовыми основами функционирования, проанализирована организационная структура и предложены мероприятия по ее улучшению; • осуществлен анализ основных фондов и оборотных активов предприятия, рассчитано ключевые коэффициенты, определены недостатки в политике управления активами и предложены мероприятия по ее совершенствованию; • учитывая предмет исследования, детально оценена эффективность использования трудовых ресурсов и заработной платы, рассчитано необходимые для анализа показатели, в частности производительность труда, определены слабые и сильные места в кадровой политике; • проанализировано состояние производства и реализации продукции предприятия, прослежено динамику объемов производства и реализации, определены причины текущего состояния и осуществлен прогноз объемов на последующие периоды; • осуществлен анализ основных технико-экономических показателей деятельности предприятия, в частности, себестоимости, прибыли, рентабельности и финансового состояния предприятия, рассчитаны необходимые показатели и исследована их динамику за период деятельности предприятия. Во втором разделе, используя теоретические и практические навыки использования аналитических методов и моделей, проведен анализ эффективности управления кадровой политикой на предприятии, построена многофакторная модель линейной регрессии, что демонстрирует влияние инструментов управления кадровым потенциалом на результативный показатель – производительность труда исследуемого предприятия. С помощью программного пакета Mathcad осуществлена оптимизация модели и выявлены взаимосвязи между факторами. В третьем разделе отчета обоснованы направления совершенствования процесса управления кадровым потенциалом предприятия, определены недостатки в текущем состоянии управления трудовыми ресурсами на исследуемом объекте и проблема, решение которой позволяет повысить производительность труда рабочих предприятия. Предложено внедрение Положения о стимулировании труда работников, в рамках которого обозначено изменение структуры фонда оплаты труда за счет получения дополнительной прибыли от стимулирования производительности фасовки пятикилограммовыхх мешков продукции на 15%, а десяти килограммовых – на 20%. Осуществлена оценка экономической эффективности предложенного мероприятия и продемонстрировано экономическую эффективность реализации процесса управления кадровым потенциалом предприятия.

Summary: In order to consolidating and deepening obtained in the learning process theoretical advances and the acquisition of practical skills in the analysis of activity of the enterprise and plans of its development was completed internship at LLC "NPP Ukrzoovetprompostach" that operates in the agricultural sector of the domestic economy. Object of practice is the process of production and economic activity of LLC "NPP Ukrzoovetprompostach". The subject of research is the process of managing the company’s human resources potential.. During the internship become familiar with the structure of the enterprise, obtained the necessary information base to implement further research, collected the necessary statistical information for analysis of the process of talent management and obtained consent for the consideration of the results of the implementation of the project of improvement of efficiency and talent management. In the first section of the report presents the General characteristics of production and economic activity of the investigated enterprises, in particular: • acquaint with economic and legal foundations of functioning, analyzed organizational structure and suggested measures for its improvement; • the analysis of the fixed assets and current assets of the company, calculated factors, identify gaps in policy, asset management and suggested measures for its improvement; • given the subject of the study in detail the efficiency of use of labour resources and wages, groove necessary to analyze the indicators, in particular productivity, identified the weak and strong points in the personnel policy; • analyzes the state of production and sales enterprises, traced the dynamics of production and sales, the reasons of the current state and a forecast of volumes for subsequent periods; • the analysis of major technical and economic indicators of the enterprise activity, in particular, cost, revenue, profitability and financial condition of the company, calculated the necessary indicators and investigated their dynamics for the period of activity of the enterprise. In the second section, using theoretical and practical skills in the use of analytical methods and models, the analysis of the effectiveness of management personnel policies on the company built a multivariate linear regression model that demonstrates the influence of the tools of management personnel policies on the effective indicator of the productivity of the investigated company. With the help of software package Mathcad implemented optimization model and identified connection between the factors. In the third section of the report is grounded directions of perfection of process of management of personnel potential of the enterprise, identify gaps in the current state of human resource management on the examined object and the problem, whose solution allows to increase the working efficiency of the enterprise. The proposed implementation of the Provisions on incentives for employees, in which marked changes in the structure of wage Fund at the expense of more profits from the incentive performance of five-kilogram bags packaging products by 15%, and ten pound at 20%. Carried out economic evaluation of proposed activities and demonstrate economic efficiency of the development process and company’s human resources management.

Плетньова Юлія Костянтинівна

Тема дипломної роботи: Управління прибутковістю діяльності ВСП «Шахта Добропільська» ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля».

Місце проходження практики:ТОВ «ДТЕК».

Анотація: Предметом дослідження є процесс управління прибутковістю діяльності ВСП «Шахта Добропільська» ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля». Об'єктом дослідження роботи є господарська діяльність ВСП «Шахта Добропільська» ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля». У першому розділі охарактеризовані загальні аспекти виробничо-господарської діяльності шахти «Добропільська»: мета, завдання та принципи управління підприємством; проаналізована організаційна структура шахти, проведений аналіз техніко-економічних показників, аналіз трудових ресурсів, основних фондів, оцінка ліквідності та фінансової стійкості.. Запропоновано покращену організаційну структуру підприємства, розроблені напрями підвищення ефективності використання основних фондів, робочого часу, обґрунтована необхідність впровадження системи грейдів. Побудована удосконалена система комунікацій для підприємства, приведені основні стратегії подальшого розвитку на основі побудови матриць БКГ, McKinsey, АДЛ. У другому розділі проведений аналіз системи управління прибутковістю на підприємстві, розглянуто структуру розподілу прибутку, проаналізований її склад. Проведено дослідження впливу обсягів витрат на кінцевий результат діяльності підприємства, відібрані основні види витрат (фактори), які найбільшою мірою впливають на прибутковість та за допомоги математичного моделювання розроблена модель залежності прибутку від основних факторів. Отже виявлені основні резерви підвищення прибутковості шахти «Добропільська»: збільшення мотивації трудових ресурсів для підвищення продуктивності праці, впровадження нової техніки для зниження собівартості та підвищення якості вугілля. У третьому розділі знайшла подальшого розвитку систематизація факторів впливу на прибуток вугільного підприємства, виявлені основні проблеми пов’язані з факторами та розроблені раціональні напрями їх вирішення. Запропоновано введення в експлуатацію нового гірничо-шахного обладнання, що дозволить не лише підвищити видобуток вугілля та його якість, а й зменшити собівартість. Розрахована ефективність та доцільність даного заходу та його вплив на прибутковість підприємства та його діяльність в цілому.

Аннотация: Предметом исследования является процесс управления прибыльностью деятельности ОСП «Шахта Добропольская» ООО «ДТЭК Добропольеуголь». Объектом исследования является хозяйственная деятельность ОСП «Шахта Добропольская» ООО «ДТЭК Добропольеуголь». В первом разделе охарактеризованы общие аспекты производственно-хозяйственной деятельности шахты «Добропольская»: цель, задачи и принципы управления предприятием; проанализирована организационная структура шахты, проведен анализ технико-экономических показателей, анализ трудовых ресурсов, основных фондов, оценка ликвидности и финансовой устойчивости. Предложено улучшенную организационную структуру предприятия, разработаны направления повышения эффективности использования основных фондов, рабочего времени, обоснована необходимость внедрения системы грейдов. Построена усовершенствованная система коммуникаций на предприятии, приведены основные стратегии дальнейшего развития на основе построения матриц БКГ, McKinsey, АДЛ. Во втором разделе проведен анализ системы управления прибыльностью на предприятии, рассмотрена структура распределения прибыли, проанализирован ее состав. Проведено исследование влияния объемов расходов на конечный результат деятельности предприятия, отобраны основные виды расходов (факторы), которые в наибольшей степени влияют на прибыльность и с помощью математического моделирования разработана модель зависимости прибыли от основных факторов. То есть выявлены основные резервы повышения прибыльности шахты «Добропольская»: повышение мотивации трудовых ресурсов для роста производительности труда, внедрение новой техники для снижения себестоимости и повышения качества угля. В третьем разделе нашла дальнейшего развития систематизация факторов влияния на прибыль угольного предприятия, выявлены основные проблемы связаны с факторами и разработаны рациональные направления их решения. Предложено введение в эксплуатацию нового горно-шахного оборудования, что позволит не только повысить добычу угля и его качество, но и снизить себестоимость. Рассчитана эффективность и целесообразность данного мероприятия и его влияние на прибыльность предприятия и его деятельности в целом.

Summary: The subject of research is the management of profitability of separate structural unit "Mine Dobropolskaya" DTEK Dobropolyeugol LLC. The object of research is the economic activity of separate structural unit "Mine Dobropolskaya" DTEK Dobropolyeugol LLC. Іn the first section has been described the general aspects of industrial and economic activity of the mine "Dobropolskaya": purpose, objectives and principles of business management; analyzed the organizational structure of the mine, there is the analysis of technical and economic indicators, human resources, fixed assets, has been assessed the liquidity and financial stability. Has been suggested the improving organizational structure of the company, developed ways of increasing the efficiency using of fixed assets, working time, was justified the necessity of introduction the grading system. Has been built improved system of communication for the enterprise, there are the basic strategies for further development through the construction of the matrix BCG, McKinsey, the ADL. In the second section, has been analyzed the profitability management in the enterprise, examined the structure of distribution the profit, analyzed its composition. It has been studied the influence of the volume of costs on the final result of the enterprise activity, selected the main types of costs (factors) that have the greatest impact on the profitability and with the help of mathematical modeling developed a model profit depended from the main factors. So identified the main reserves of increasing the profitability of the mine "Dobropolskaya": increasing the motivation of the labor force for the productivity growth, the introduction of new technology to reduce costs and improve the quality of coal. The third section has the systematization of the factors influencing on the profits of coal enterprises, the main problems related to the factors and developed the rational direction for their solutions. Proposed the introduction of a new mining equipment that will not only increase the production of coal and its quality, but also reduce costs. Has been calculated an efficiency and expediency of that proposal and its impact on the profitability of the company and its general activities.

Сєдун Роман Сергійович

Тема дипломної роботи:Управління процесом формування прибутковості ПАТ «Вімм-Білль-Данн Україна» з метою підвищення економічної безпеки.

Місце проходження практики: ПАТ «Вімм-Білль-Данн Україна».

Анотація: Об’єктом дослідження даної роботи є процес управління формування прибутковості підприємства. Предмет дослідження - сукупність теоретичних та методичних підходів до управління формування прибутку підприємства, як комплекс методів спрямованих на покращення його діяльності. В роботі було зроблено та проаналізовано наступне: • розкрито сутність економічної категорії «прибуток підприємства та його формування»; • проаналізовано основні фонди та оборотні активи підприємства; • розглянута кадрова політика та політика оплати праці на підприємстві, а також структура робітників та їх кваліфікація; • проаналізовано фінансовий стан підприємства та основні показники, що його характеризують, до якого входять: показники ліквідності, показники фінансової стійкості; • Проведено аналіз прибутку та його формування на підприємстві, що дозволило нам знайти, що саме найбільше впливає на його формування; • досліджено методи оцінки ефективності управління формування прибутковості підприємства; • досліджено, що саме виражає залежність формування прибутку підприємства від однієї або кількох ознак-факторів і дано оцінку мірі щільності зв’язку і для цього пропонується провести регресійний аналіз предмету дослідження; • розраховано економічну ефективність випуску нового виду продукції; • зроблено економічні висновки щодо ефективності запропонованого заходу щодо покращення управління формування прибутковості підприємства в цілому.

Аннотация: Объектом исследования данной работы является процесс управления формирования доходности предприятия. Предмет исследования - совокупность теоретических и методических подходов к управлению формирования прибыли предприятия, как комплекс методов направленных на улучшение его деятельности. В работе было сделано и проанализировано следующее: • раскрыта сущность экономической категории «прибыль предприятия и его формирование»; • проанализированы основные фонды и оборотные активы предприятия; • рассмотрена кадровая политика и политика оплаты труда на предприятии, а также структура рабочих и их квалификация; • проанализировано финансовое состояние предприятия и основные показатели, его характеризующие, в который входят: показатели ликвидности, показатели финансовой устойчивости; • Проведен анализ прибыли и ее формирование на предприятии, позволило нам найти что именно больше всего влияет на его формирование; • исследованы методы оценки эффективности управления формирования доходности предприятия; • исследовано, что именно выражает зависимость формирования прибыли предприятия от одного или нескольких признаков-факторов и получено оценку степени плотности связи и для этого предлагается провести регрессионный анализ предмета исследования; • рассчитано экономическую эффективность выпуска нового вида продукции; • сделано экономические выводы об эффективности предложенных мер по улучшению управления формирования доходности предприятия в целом.

Summary: The object of this work is to study the management of the formation of profitability. Subject of investigation - a set of theoretical and methodological approaches to control the formation of profits, as a set of methods aimed at improving its operations. The work was done and analyzed as follows: • The essence of economic categories "profit and its formation"; • analyzeв assets and current assets of the company; • reviewed personnel policies and remuneration policies in the enterprise, as well as the structure of employees and their qualifications; • analyzed of financial condition and main indicators that characterize it, which includes: liquidity, indicators of financial stability; • analyzed of income and its formation the company that allowed us to find what most influences its formation; • methods of evaluating the effectiveness of management of formation of profitability; • investigated that it expresses the dependence of the formation of profits from one or more signs of factors to assess the extent and density therefore proposed to conduct regression analysis research subject; • analyzed economic efficiency of manufacture of new products; • made economic conclusions about the effectiveness of the measure to improve the management of return formation of the whole enterprise.

Сичков Олексій Леонідович

Тема дипломної роботи: Управління виробничим потенціалом ТОВ «Фомальгаут-Полімін» з метою підвищення його економічної безпеки.

Місце проходження практики: ТОВ «Фомальгаут-Полімін».

Анотація: В ході проходження переддипломної практики було вирішено такі основні завдання: подано теоретичні основи до визначення сутності поняття «виробничий потенціал», здійснено опис структури виробничого потенціалу та його складових; розкрити основи управління виробничим потенціалом, показати вплив виробничого потенціалу на економічну безпеку підприємства; здійснено аналіз виробничого потенціалу підприємства та аналіз ефективності його управління; побудувати математичну модель оцінки ефективності управління виробничим потенціалом за структурними складовими. Об’єктом дослідження даної роботи є процес управління виробничим потенціалом. Предметом дослідження є сукупність теоретичних та методичних підходів до управління виробничим потенціалом підприємства, як комплекс методів спрямованих на підвищення ефективності управління ним на ТОВ «Фомальгаут-Полімін». Метою дослідження є обґрунтування напрямків вдосконалення управління виробничим потенціалом. В роботі використані загальнонаукові та спеціальні методи дослідження, що дозволило вирішити проблемні питання з обраного напряму дослідження. Дослідження проводилось з використанням наступних методів дослідження: теоретичне узагальнення і порівняння (визначення сутності понять «виробничий потенціал», «управління виробничим потенціалом»), структурно-логічний аналіз (при дослідженні методів управління виробничим потенціалом); порівняння (характеристика традиційної та комплексної систем управління виробничим потенціалом); статистичний аналіз і синтез (при здійсненні аналізу структури виробничого потенціалу). В 1 розділі роботи було дано загальну характеристику підприємства, розглянуто його структуру, внутрішні зв’язки структурних одиниць. Крім того, проведено оцінку фінансового стану підприємства за допомогою статистичних даних, зібраних в процесі проходження практики. Зроблено відповідні висновки щодо функціонування підприємства в сучасних умовах. Другий розділ роботи присвячений безпосередньому дослідженню виробничого потенціалу, а саме визначення його структури та ефективності його управління на ТОВ «Фомальгаут-Полімін», все це здійснюється з використанням математичного апарату і підтверджується відповідними числовими даними. В третьому, заключному розділі, наведено заходи, які б могли підвищити ефективність управління виробничим потенціалом та обґрунтовано позитивний ефект від їх впровадження.

Аннотация: В ходе прохождения преддипломной практики были решены следующие основные задачи: представлены теоретические основы к определению сущности понятия «производственный потенциал», осуществлено описание структуры производственного потенциала и его составляющих; раскрыть основы управления производственным потенциалом, показать влияние производственного потенциала на экономическую безопасность предприятия; осуществлен анализ производственного потенциала предприятия и анализ эффективности его управления; построить математическую модель оценки эффективности управления производственным потенциалом по структурным составляющим. Объектом исследования данной работы является процесс управления производственным потенциалом. Предметом исследования является совокупность теоретических и методических подходов к управлению производственным потенциалом предприятия, как комплекс методов направленных на повышение эффективности управления им на ООО «Фомальгаут-Полимин». Целью исследования является обоснование направлений совершенствования управления производственным потенциалом. В работе использованы общенаучные и специальные методы исследования, что позволило решить проблемные вопросы с выбранного направления исследования. Исследование проводилось с использованием следующих методов исследования: теоретическое обобщение и сравнение (определение сущности понятий «производственный потенциал», «управление производственным потенциалом»), структурно-логический анализ (при исследовании методов управления производственным потенциалом) сравнения (характеристика традиционной и комплексной системы управления производственным потенциалом) статистический анализ и синтез (при осуществлении анализа структуры производственного потенциала). В 1 разделе работы было дана общая характеристика предприятия, рассмотрены его структуру, внутренние связи структурных единиц. Кроме того, проведена оценка финансового состояния предприятия с помощью статистических данных, собранных в процессе прохождения практики. Сделаны соответствующие выводы по функционированию предприятия в современных условиях. Второй раздел работы посвящен непосредственному исследованию производственного потенциала, а именно определение его структуры и эффективности его управления на ООО «Фомальгаут-Полимин», все это осуществляется с использованием математического аппарата и подтверждается соответствующими числовыми данными. В третьем, заключительном разделе приведены меры, которые могли бы повысить эффективность управления производственным потенциалом и обоснованно положительный эффект от их внедрения.

Summary: During passing of practice pre decided the following tasks: presents the theoretical foundations to defining the essence of the concept of "production potential", carried description of the structure of production potential and its components; unleash the productive potential management basis, show production potential effect on the economic security of the enterprise; analyzed the production potential of the enterprise and analysis of the effectiveness of its management; construct a mathematical model for evaluating the efficiency of managing the production potential for structural components. The object of this work is to study the management of production potential. The subject of the study is a set of theoretical and methodological approaches to the management of the production potential of the company, as a set of methods aimed at improving efficiency in management of LLC "Fomalhaut-Polimin." The study aims to study areas of management improvement production potential. The paper used general scientific and special methods that allow to solve the problematic issues of the chosen direction of research. The study was conducted using the following research methods: theoretical generalization and comparison (determining the nature of the concepts of "production potential", "management of production potential"), structural and logical analysis (the study of management production potential); сompare (characteristic of traditional management systems and comprehensive production capacity); statistical analysis and synthesis (in the analysis of patterns of production capacity). In one section of the general description was given enterprises considered its structure, internal communications structural units. In addition, an assessment of the financial situation of the company using statistical data collected in the course of practical training. Corresponding conclusions on the functioning of enterprises in modern conditions. The second section is devoted to direct the research of productive capacity, namely the determination of its structure and efficiency of its management at «Fomalhaut-Polimin" all this is done with the aid and confirmed by relevant numerical data. In the third and final section, are measures that could increase the efficiency of management capacity, and proved the positive effects of their implementation.

Степанюк Віталій Юрійович

Тема дипломної роботи: Управління ефективністю мотивації праці персоналу.

Місце проходження практики: ТОВ «Грінбуд».

Анотація: Мета роботи полягає в аналізі діяльності ТОВ «Грінбуд» та виявленні можливостей подальшого розвитку підприємства за допомогою поліпшення системи мотивації праці персоналу. Об’єкт дослідження – є управління ефективністю мотивації персоналу ТОВ «Грінбуд». Предмет дослідження – діяльність ТОВ «Грінбуд». Інформаційною базою для проведення дослідження є літературні джерела, нормативно-правові акти, законодавча база, офіційний сайт підприємства, фінансова звітність підприємства. В першому розділі переддипломної практики було зроблено: аналіз основних фондів та оборотних активів підприємства; аналіз ефективності використання трудових ресурсів та заробітної плати; Аналіз організації менеджменту на підприємстві; Аналіз виробництва та реалізації продукції підприємства; аналіз собівартості, прибутку, рентабельності та фінансового стану підприємств; Аналіз організації стратегічного менеджменту на підприємстві. Також в першому розділі надано інформацію про підприємство, його діяльність, головну мету. В другому розділі роботи здійснено оцінювання управління ефективністю мотивації праці ТОВ «Грінбуд»; здійснено математичні розрахунки оцінювання чинників формування ефективної системи управління мотивації праці ТОВ «Грінбуд». В третьому розділі запропоновані шляхи удосконалення ефективності мотивації праці ТОВ «Грінбуд, а також знайдено економічну ефективність запропонованих рішень. Головною кінцевою метою діяльності та управління підприємства є підвищення прибутку. Завдяки запропонованим змінам в системі мотивації праці прибуток компанії зросте на 309900 грн. за рік. Зростання прибутковості ТОВ «Грінбуд» можна досягти, застосувавши деякі змін в нарахуванні оплати праці. А саме заробітну плату зменшити з 2500 грн до 2000 грн, а премію яка залежить від продаж підвищити від 2.5% до 3%, відповідно до рівня продажу.

Аннотация: Цель работы заключается в анализе деятельности ООО «Гринбуд» и выявлении возможностей дальнейшего развития предприятия за счет улучшения системы мотивации труда персонала. Объект исследования - является управление эффективностью мотивации персонала ООО «Гринбуд». Предмет исследования - деятельность ООО «Гринбуд». Информационной базой для проведения исследования являются литературные источники, нормативно-правовые акты, законодательная база, официальный сайт предприятия, финансовая отчетность предприятия. В первом разделе преддипломной практики было сделано: анализ основных фондов и оборотных активов предприятия; анализ эффективности использования трудовых ресурсов и заработной платы. Анализ организации менеджмента на предприятии; Анализ производства и реализации продукции предприятия; анализ себестоимости, прибыли, рентабельности и финансового состояния предприятий; Анализ организации стратегического менеджмента. Также в первой главе предоставлена информация о предприятии, его деятельность, главная цель предприятия. Во втором разделе работы осуществлены оценивания управления эффективностью мотивации труда ООО «Гринбуд»; осуществлено математические расчеты оценки факторов формирования эффективной системы управления мотивации труда ООО «Гринбуд». В третьем разделе предложены пути совершенствования эффективности мотивации труда ООО «Гринбуд а также найдено экономическую эффективность предложенных решений. Главной конечной целью деятельности и управления предприятия является повышение прибыли. Благодаря предложенным изменений в системе мотивации труда прибыль компании вырастет на 309 900 грн. в год. Рост доходности ООО «Гринбуд» можно достичь, применив некоторые изменений в начислении оплаты труда. А именно заработную плату уменьшить с 2500 грн до 2000 грн, а премию, которая зависит от продаж повысить от 2.5% до 3%, в соответствии с уровнем продаж.

Summary: Purpose is to analyze the activity of LLC "Hrinbood" and identifying opportunities for further development of the company by means of improving staff motivation. Object of study - performance management is motivation LLC "Hrinbood." Subject of research - activities LLC "Hrinbood." The information base for the study is the literature, regulations, legislation, official website of the company financial statements. In the first chapter of the pre-diploma practice was done: analysis of the fixed assets and current assets of the company; analysis of the effectiveness of labor resources and payroll; Analysis of the organization of management in the enterprise; Analysis of production and sales company; cost analysis, revenue, profitability and financial condition of enterprises; Analysis of strategic management in the enterprise. Also in the first section provides information about the company, its activities, the main goal of the company. In the second section of the evaluation made performance management motivation LLC "Hrinbood"; made mathematical calculations evaluation factors in the formation of an effective system of motivation LLC "Hrinbood". In the third section suggested ways to improve the efficiency of motivation LLC "Hrinbood and economic effectiveness of the proposed solutions. The main goal of the ultimate and management company is to increase profits. Thanks to the system proposed motivation profit increase by 309,900 UAN. in a year. Increase profitability LLC "Hrinbood" can be achieved by applying some changes in the calculation of wages. Namely salary reduced from 2500 UAN to 2000 UAN, and premium depending on sales increase from 2.5% to 3%, according to the level of sales.

Терещенко Максим Володимирович

Тема дипломної роботи: Управління ефективністю формування фінансової політики ТОВ “Л.Е.В. ЛТД” з метою забезпечення його сталого розвитку.

Місце проходження практики: ФОП «Терещенко Володимир Федорович».

Анотація: Об’єктом дослідження є процес управління фінансовою політикою ТОВ «Л.Е.В. ЛТД». Предметом дослідження є теоретичні, науково-методичні та практичні основи управління фінансовою політикою ТОВ «Л.Е.В. ЛТД». У розділі І проведено аналіз фінансової діяльності ТОВ «Л.Е.В. ЛТД”. Також розраховуючи коефіцієнти було визначено рентабельність, платоспроможність та кредитоспроможність підприємства. У ІІ розділі було використано економіко-математичну модель, аби визначити рівень використання фінансового потенціалу підприємства. У розділі ІІІ розписано стратегію розвитку підприємства, зроблено інтегральний аналіз фін. стану та потенціалу.

Аннотация: Объектом исследования является процесс управления финансовой политикой ООО «Л.Е.В. ЛТД ». Предметом исследования являются теоретические, научно-методические и практические основы управления финансовой политикой ООО «Л.Е.В. ЛТД ». В разделе I проведен анализ финансовой деятельности ООО «Л.Е.В. ЛТД ". Также рассчитывая коэффициенты были определены рентабельность, платежеспособность и кредитоспособность предприятия. Во второй главе было использовано экономико-математическую модель, чтобы определить уровень использования финансового потенциала предприятия. В разделе III расписано стратегию развития предприятия, сделано интегральный анализ фин. состояния и потенциала.

Summary: Object is the management of financial policies LLC "L.E.V. LTD". The subject of the study is theoretical, methodological and practical bases of financial management policies LLC "L.E.V. LTD". Section I. The analysis of financial activity of LLC "L.E.V. LTD. " Also hoping coefficients were determined profitability, solvency and creditworthiness of the company. In the second section was used mathematical model to determine the level of the financial potential of the company. Section III. Painted development strategy, made integral analysis fin. status and potential.

Третяк Юлія Валеріївна

Тема дипломної роботи: Управління фінансовою політико підприємства задля забезпечення його сталого розвитку.

Місце проходження практики:ТОВ «АМ Централ Сервіс Україна».

Анотація: Для закріплення та поглиблення отриманих у процесі навчання теоретичних надбань та набуття практичних навичок з аналізу діяльності підприємства та прогноз активностей на майбутнє було пройдено переддипломну практику на ТОВ «АМ Централ Сервіс Україна», що є одним із провідних фармацевтичних підприємств України, що спеціалізується на виготовленні вітамінів. Об’єктом дослідження є процес управління фінансовою політикою ТОВ «АМ Централ Сервіс Україна». Предметом дослідження є теоретичні та практичні аспекти управління фінансовою політикою підприємства. Метою даної роботи є дослідження управління фінансовою політикою підприємства задля забезпечення його сталого розвитку. В процесі проходження практики було проведено дослідження загального стану підприємства та його структури, отримано необхідну інформацію для здійснення дослідження вибраної тематики, зібрано необхідну статистичну інформацію та отримано згоду на розгляд результатів впровадження проекту підвищення ефективності управління фінансовою політикою підприємства. В першому розділі роботи було здійснено загальну характеристику виробничо-господарського стану підприємства, що включає: дослідження господарсько-правових засад функціонування підприємства та його загальна характеристика; аналіз основних фондів та оборотних активів підприємства; аналіз ефективності використання трудових ресурсів та заробітної плати; аналіз організації менеджменту на підприємстві; аналіз виробництва та реалізації продукції; аналіз собівартості, прибутку, рентабельності та фінансового стану підприємства; аналіз організації стратегічного менеджменту підприємстві. В другому розділі було проведено аналіз ефективності управління фінансовою політикою та за допомогою програмного пакету Statistica 10 було побудовано модель оптимізації оборотних засобів підприємства за критерієм максимізації прибутку. В результаті аналізу було виявлено, що на дохід підприємства найбільше впливають витрати майбутніх періодів. Такий висновок пояснюється великою кількістю запроваджуваних на підприємстві нових технологій та освоєння нової техніки. В третьому розділі було висунуто пропозицію щодо впровадження навчання персоналу новим технологіям та віднесення даних витрат на витрати майбутніх періодів. В процесі аналізу було доведено ефективність даного заходу для підприємства загалом та для управління фінансовою політикою. Запропоновані впровадження були прийняті підприємством як такі, що мають право існування та впровадження.

Аннотация: Для закрепления и углубления полученных в процессе обучения теоретических достижений и приобретение практических навыков по анализу деятельности предприятия и прогноз активностей на будущее было пройдено преддипломную практику на ООО «АМ Централ Сервис Украина», является одним из ведущих фармацевтических предприятий Украины, специализирующееся на изготовлении витаминов. Объектом исследования является процесс управления финансовой политикой ООО «АМ Централ Сервис Украина». Предметом исследования являются теоретические и практические аспекты управления финансовой политикой предприятия. Целью данной работы является исследование управления финансовой политикой предприятия для обеспечения его устойчивого развития. В процессе прохождения практики было проведено исследование общего состояния предприятия и его структуры, получено необходимую информацию для проведения исследования выбранной тематики, собрано необходимую статистическую информацию и получено согласие на рассмотрение результатов реализации проекта повышения эффективности управления финансовой политикой предприятия. В первом разделе работы было осуществлено общую характеристику производственно-хозяйственного состояния предприятия, включая: исследование хозяйственно-правовых основ функционирования предприятия и его общая характеристика; анализ основных фондов и оборотных активов предприятия; анализ эффективности использования трудовых ресурсов и заработной платы; анализ организации менеджмента на предприятии; анализ производства и реализации продукции; анализ себестоимости, прибыли, рентабельности и финансового состояния предприятия; анализ организации стратегического менеджмента предприятия. Во втором разделе был проведен анализ эффективности управления финансовой политикой и с помощью программного пакета Statistica 10 была построена модель оптимизации оборотных средств предприятия по критерию максимизации прибыли. В результате анализа было выявлено, что на доход предприятия больше всего влияют расходы будущих периодов. Такой вывод объясняется большим количеством вводимых на предприятии новых технологий и новой техники. В третьей главе было выдвинуто предложение по внедрению обучения персонала новым технологиям и отнесения данных расходов на расходы будущих периодов. В процессе анализа была доказана эффективность данного мероприятия для предприятия в целом и для управления финансовой политикой. Предложенные внедрения были приняты предприятием как имеющие право на существование и внедрения.

Summary: To consolidate and deepen the received in learning theoretical achievements and practical skills of analysis of the company and forecast activities for the future were passed pre practices at «AM Central Service Ukraine", which is one of the leading pharmaceutical enterprises in Ukraine specializing in the manufacture of vitamins. Object is the management of financial policies LLC "AM Central Service Ukraine". The subject of research is theoretical and practical aspects of financial enterprise policy. The aim of this work is to study financial management enterprise policy to ensure its sustainable development. During the internship a study of the general state of the company and its structure, obtained the necessary information to carry out research selected topics, collected necessary statistical information and the consent to the results of the project improve management of financial enterprise policy. In the first chapter was made a general characterization of industrial and economic condition of the company, including: study the economic and legal foundations of the enterprise and its general characteristics; analysis of the fixed assets and current assets of the company; analysis of the efficiency of human resources and payroll; analysis of the company management organization; analysis of production and sales; analysis of the cost, revenue, profitability and financial condition of the company; analysis of strategic management company. In the second section, an analysis of the efficiency of financial management policies and using the software package Statistica 10 was the model of optimization of working capital of the company by the criterion of profit maximization. The analysis found that most enterprises in income affecting deferred expenses. This conclusion explains the large number of enterprise imposed on new technologies and development of new technology. In the third section was put forward a proposal for the introduction of new training technologies and data referring to the costs of future periods. During the analysis it was proved the effectiveness of this measure for the company in general and for the management of financial policy. The proposed implementation now been accepted as having a right to exist and implementation.

Усатюк Вікторія Володимирівна

Тема дипломної роботи: Управління виробничим потенціалом ТОВ «УВА».

Місце проходження практики: ТОВ «Прагма Т».

Анотація: Об’єктом дослідження переддипломної практики є управління виробничим потенціалом підприємства та процес здійснення його господарської діяльності. Предметом дослідження є теоретичні, практичні та методичні аспекти управління виробничим потенціалом ТОВ «УВА». У першому розділі охарактеризовані загальні аспекти виробничо-господарської діяльності ТОВ «УВА»: мета, завдання та принципи управління підприємством; проаналізована організаційна структура підприємства, проведений аналіз техніко-економічних показників, аналіз трудових ресурсів, основних фондів, оцінка ліквідності та фінансової стійкості. Виявленні переваги та недоліки діючої організаційної структури підприємства та запропонована покращена організаційна структура з виправленням всіх недоліків попередньої, розроблені напрями підвищення ефективності використання основних фондів, робочого часу, запропоновані заходи зростання продуктивності праці на підприємстві, наведено план заходів по удосконаленню системи збуту продукції на підприємстві. Запропоновані заходи для підвищення комунікаційних процесів на підприємстві, приведені основні стратегії подальшого розвитку на основі побудови матриць БКГ та McKinsey. У другому розділі проведений аналіз системи управління виробничим потенціалом на підприємстві, розглянуто основні групи показників, які характеризують виробничий потенціал, проаналізовано його склад та динаміку. Формулу виробничого потенціалу представлено у вигляді лінійної регресійної моделі, на основі методу найменших квадратів виведено рівняння множинної лінійної регресії та в подальшому досліджено ступінь колінеарності між обраними факторами. У третьому розділі виявлено основні проблеми, які заважають ефективній реалізації управління виробничим потенціалом на підприємстві, виявлено основні фактори зовнішнього та внутрішнього середовища, які випливають на підприємство та його виробничий потенціал. Для пі‏‏‏‏‏‏‏‏‏двищення виробничого потенціалу підприємства запропоновано пі‏‏‏‏‏‏‏‏‏дприємству провести закупівлю двовісного самоскида SCANIA R580 для монтажу котла ДКВр 10-13 замість того, щоб орендувати самоскид у сторонніх організацій. Реалізація запропонованого заходу дозволить зменшити собівартість послуги та підвищити прибуток. Розрахована ефективність та доцільність даного заходу та його вплив на виробничий потенціал підприємства та його діяльність в цілому.

Аннотация: Объектом исследования преддипломной практики является управление производственным потенциалом предприятия и процесс осуществления его хозяйственной деятельности. Предметом исследования являются теоретические, практические и методические аспекты управления производственным потенциалом ООО «УВА». В первом разделе охарактеризованы общие аспекты производственно-хозяйственной деятельности ООО «УВА»: цель, задачи и принципы управления предприятием; проанализирована организационная структура предприятия, проведен анализ технико-экономических показателей, анализ трудовых ресурсов, основных фондов, оценка ликвидности и финансовой устойчивости. Выявлении преимущества и недостатки действующей организационной структуры предприятия и предложена улучшенная организационная структура с исправлением всех недостатков предыдущей, разработанные направления повышения эффективности использования основных фондов, рабочего времени, предложенные меры роста производительности труда на предприятии, приведен план мероприятий по совершенствованию системы сбыта продукции на предприятии. Предложенные меры по повышению коммуникационных процессов на предприятии, приведены основные стратегии дальнейшего развития на основе построения матриц БКГ и McKinsey. Во втором разделе проведен анализ системы управления производственным потенциалом предприятия, рассмотрены основные группы показателей, характеризующих производственный потенциал, проанализированы его состав и динамику. Формулу производственного потенциала представлены в виде линейной регрессионной модели, на основе метода наименьших квадратов выведено уравнение множественной линейной регрессии и в дальнейшем исследована степень коллинеарности между выбранными факторами. В третьем разделе выявлены основные проблемы, которые мешают эффективной реализации управления производственным потенциалом предприятия, выявлены основные факторы внешней и внутренней среды, которые выплывают на предприятие и его производственный потенциал. Для пи двищення производственного потенциала предприятия предложено пи дприемству провести закупку двухосного самосвала SCANIA R580 для монтажа котла ДКВР 10-13 вместо того, чтобы арендовать самосвал у сторонних организаций. Реализация предложенного мероприятия позволит уменьшить себестоимость услуги и повысить прибыль. Рассчитана эффективность и целесообразность данного мероприятия и его влияние на производственный потенциал предприятия и его деятельности в целом.

Summary: The object of study is pre-diploma practice managing the production potential of the enterprise and the implementation of its economic activity. The subject of the study is theoretical, practical and methodological aspects of the production potential of LLC "UVA". In the first chapter described the general aspects of industrial and economic activity of LLC "UVA": purpose, objectives and principles of business management; analyzed the organizational structure of the company, analysis of technical and economic indicators, analysis of human resources, fixed assets, assessment of liquidity and financial stability. Identify the advantages and disadvantages of the current organizational structure and proposed an improved organizational structure to correct all the deficiencies of the previous developed ways of increasing the efficiency of fixed assets, working time, the proposed measures of productivity growth in the enterprise, presented an action plan to improve the system of sales at the company. The proposed measures to improve communication processes in the enterprise, given the basic strategy for further development through the construction of matrices BCG and McKinsey. The second section analyzed the system of production capacity at the plant, the basic groups of indicators characterizing the production potential, analyzes its structure and dynamics. The formula production potential presented in a linear regression model based on least squares method derived multiple linear regression equation and further investigated the degree of collinearity between selected factors. In the third chapter identified the main problems that hinder the effective implementation of managing the production potential in the company, identified the major factors external and internal environment arising on the company and its production potential. Dvyschennya for underground production potential of the company proposed to conduct procurement dpryyemstvu pi-axle truck SCANIA R580 for installation of the boiler DKVR 10-13 instead rent a trailer to outside organizations. Implementation of the measure will reduce the cost of services and increase profits. Designed effectiveness and appropriateness of the measure and its impact on the production potential of the company and its activities in general.

Ширяєва Богдана Олександрівна

Тема дипломної роботи: Управління фінансовими ризиками з метою підвищення інвестиційної привабливості ПАТ «Райффайзен».

Місце проходження практики: ПАТ «Промінвестбанк».

Анотація: В умовах нестабільності фінансового ринку та масової ліквідації банків постає проблема забезпечення мінімального рівня банківських ризиків – умови самозбереження банку. Об’єктом дослідження у звіті є система управління фінансовими ризиками банківської діяльності. Предметом дослідження є управління фінансовими ризиками з метою підвищення інвестиційної привабливості ПАТ «Райффайзен Банк Аваль». Мета дослідження – проаналізувати і узагальнити досвід управління фінансовими ризиками в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», виявити ступінь відповідності традиційних методик оцінки діяльності підприємства таким, що використовується банком. В І розділі звіту подана загальна характеристика комерційного банку ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» здійснено комплексний аналіз його фінансового стану, аналіз основних фондів та оборотних активів підприємства, ефективності використання трудових ресурсів, аналіз організації менеджменту на підприємстві, аналіз собівартості, прибутку та рентабельності банку. У ІІ розділі здійснено оцінювання ефективності управління фінансовими ризиками ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» - валютним та кредитному ризикам, розраховано мультиплікативну нелінійну багатофакторну регресійну модель, на основі якої прийнято рішення про доцільність збільшення мікрокредитування та зменшення кредитування малого та середнього бізнесу. У ІІІ розділі описані проблеми проблеми управління кредитним ризиком розроблені пропозиції з удосконалення кредитного портфелю та з хеджування валютних ризиків – рекомендується більш активно використовувати форвардні контракти, валютні опціони та валютні операції своп, подвійний форвард. Наукова новизна роботи полягає в удосконаленні моделі оптимізації кредитного портфелю, що на відміну від існуючих моделей значно простіша в розрахунку і потребує менше вихідних даних, що дозволить спростити поточний контроль з метою зменшення сукупного ризику кредитного портфелю.

Аннотация: В условиях нестабильности финансового рынка и массовой ликвидации банков возникает проблема обеспечения минимального уровня банковских рисков - условия самосохранения банка. Объектом исследования в отчете является система управления финансовыми рисками банковской деятельности. Предметом исследования является управление финансовыми рисками с целью повышения инвестиционной привлекательности ОАО «Райффайзен Банк Аваль». Цель исследования - проанализировать и обобщить опыт управления финансовыми рисками в ОАО «Райффайзен Банк Аваль», выявить степень соответствия традиционных методик оценки деятельности предприятия таким, что используется банком. В I разделе отчета представлена общая характеристика коммерческого банка ОАО «Райффайзен Банк Аваль» осуществлен комплексный анализ его финансового состояния, анализ основных фондов и оборотных активов предприятия, эффективности использования трудовых ресурсов, анализ организации менеджмента на предприятии, анализ себестоимости, прибыли и рентабельности банка. Во втором разделе осуществлена оценка эффективности управления финансовыми рисками ОАО «Райффайзен Банк Аваль» - валютным и кредитным риском, рассчитана мультипликативная нелинейная многофакторная регрессионная модель, на основе которой принято решение о целесообразности увеличения микрокредитования и уменьшение кредитования малого и среднего бизнеса. В третьем разделе описаны проблемы проблемы управления кредитным риском разработаны предложения по совершенствованию кредитного портфеля и хеджирования валютных рисков - рекомендуется более активно использовать форвардные контракты, валютные опционы и валютные операции своп, двойной форвард. Научная новизна работы заключается в совершенствовании модели оптимизации кредитного портфеля, что в отличие от существующих моделей значительно проще в расчете и требует меньше исходных данных, что позволит упростить текущий контроль с целью уменьшения совокупного риска кредитного портфеля.

Summary: In terms of financial market instability and mass liquidation of banks raises the problem of ensuring a minimum level of banking risks - conditions for survival of the bank. The object of the research report is the system of financial risk management banking. The subject of the study is the financial risk management in order to increase the investment attractiveness of PJSC "Raiffeisen Bank Aval". Research purpose - to analyze and summarize the experience of financial risk management in PJSC "Raiffeisen Bank Aval", to reveal the extent to traditional methods of evaluation of the company as being used by the bank. At the І section of the report presented the general characteristics of a commercial bank PJSC "Raiffeisen Bank Aval" a comprehensive analysis of its financial condition, the analysis of the fixed assets and negotiable assets, efficient use of labor resources, analysis of the organization at the enterprise management, cost analysis, profit and profitability of the bank. In the second section was carried out evaluating the effectiveness of management of financial risk JSC "Raiffeisen Bank Aval" – currency and credit risk, calculated multiplicative nonlinear multifactorial regressive model on which to base a decision about reasonability an increase microlending and the reduction loans to small and medium businesses. In the third section described problems of credit risk management problems developed proposals for improvement loan portfolio and for undertaking the hedge of currency risks - it is recommended actively use forward contracts, currency options transactions and currency swaps, forward double. The scientific novelty of this work is to improve the credit portfolio optimization models, unlike the existing models in the calculation much easier and requires less output that will simplify the current control to reduce the overall risk of the loan portfolio.

Юхим Назар Миколайович

Тема дипломної роботи: Стратегічне управління підприємством в кризових умовах ПРАТ “ШВЕДСЬКО-УКРАЇНСЬКА ГРУПА - “SU GROUP”.

Місце проходження практики: ПАТ "Родина".

Анотація: Метою написання звіту є аналіз та узагальнення досвіду щодо удосконалення процесу стратегічного управління підприємством в кризових умовах. Для досягнення поставленої мети необхідно виконати такі завдання: охарактеризувати господарсько-правові засади функціонування підприємства; провести аналіз основних фондів та оборотних активів підприємства; дослідити ефективність використання трудових ресурсів та заробітної плати; проаналізувати систему організації менеджменту на підприємстві; провести аналіз виробництва та реалізації продукції підприємства; здійснити аналіз собівартості, прибутку, рентабельності та фінансового стану підприємства; проаналізувати організацію стратегічного менеджменту на підприємстві; оцінити ефективність стратегічного управління на підприємстві; за допомогою математичних методів оцінити чинники формування ефективної системи стратегічного управління; дослідити проблеми ефективної реалізації стратегічного управління підприємством в сучасних умовах та запропонувати шляхи їх вирішення; обґрунтувати економічну ефективність пропозицій з метою удосконалення стратегічного управління підприємством; оцінити вплив запропонованих заходів на економічну ефективність реалізації стратегічного управління підприємством; зробити висновки. Об’єкт дослідження: процес формування стратегічного управління підприємством ПрАТ “Шведсько-Українська група - “SU GROUP”. Предмет дослідження: сукупність теоретичних, методичних і практичних підходів до удосконалення стратегічного управління підприємством в кризових умовах. Методи дослідження. У роботі було використано систему загально наукових і спеціальних методів пізнання. Серед них доцільно відзначити: методи аналізу та синтезу; метод індукції і дедукції; метод узагальнення, порівняння і систематизації; опосередкований описовий метод; метод діагностування; метод експерименту та підрахунку; метод прогнозування. Інформаційну базу досліджень складають дані практичної діяльності ПРАТ «Шведсько-українська група – «SU GROUP», законодавчі та нормативні документи, літературні джерела та ін. В першому розділі було проведено загальну характеристику виробничо-господарської діяльності, проведено аналіз основних фондів та оборотних активів, аналіз ефективності використання трудових ресурсів та заробітної плати, аналіз організації, аналіз виробництва та реалізації продукції, аналіз собівартості, прибутку, рентабельності та фінансового стану, аналіз організації стратегічного менеджменту. Зроблені відповідні висновки. В другому розділі дана оцінка ефективності стратегічного управління на підприємстві. Використані математичні методи оцінювання чинників формування ефективної системи управління. В третьому розділі описано наявні проблеми та визначені способи по їх усуненню. Запропоновано провести рекламну кампанію з метою удосконалення стратегічного управління.

Аннотация: Целью написания отчета является анализ и обобщение опыта по совершенствованию процесса стратегического управления предприятием в кризисных условиях. Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи: охарактеризовать хозяйственно-правовые основы функционирования предприятия; провести анализ основных фондов и оборотных активов предприятия; исследовать эффективность использования трудовых ресурсов и заработной платы; проанализировать систему организации менеджмента на предприятии; провести анализ производства и реализации продукции предприятия; осуществить анализ себестоимости, прибыли, рентабельности и финансового состояния предприятия; проанализировать организацию стратегического менеджмента на предприятии; оценить эффективность стратегического управления на предприятии; с помощью математических методов оценить факторы формирования эффективной системы стратегического управления; исследовать проблемы эффективной реализации стратегического управления предприятием в современных условиях и предложить пути их решения; обосновать экономическую эффективность предложений с целью усовершенствования стратегического управления предприятием; оценить влияние предложенных мероприятий на экономическую эффективность реализации стратегического управления предприятием; сделать выводы. Объект исследования: процесс формирования стратегического управления предприятием ЗАО "Шведско-Украинская группа -" SU GROUP ". Предмет исследования: совокупность теоретических, методических и практических подходов к совершенствованию стратегического управления предприятием в кризисных условиях. Методы исследования. В работе была использована система общих научных и специальных методов познания. Среди них целесообразно отметить: методы анализа и синтеза; метод индукции и дедукции; метод обобщения, сравнения и систематизации; опосредованный описательный метод; метод диагностирования; метод эксперимента и подсчета; метод прогнозирования. Информационную базу исследований составляют данные практической деятельности ЧАО «Шведско-украинская группа - «SU GROUP», законодательные и нормативные документы, литературные источники и др. В первом разделе было проведено общую характеристику производственно-хозяйственной деятельности, проведен анализ основных фондов и оборотных активов, анализ эффективности использования трудовых ресурсов и заработной платы, анализ организации, анализ производства и реализации продукции, анализ себестоимости, прибыли, рентабельности и финансового состояния, анализ организации стратегического менеджмента. Сделаны соответствующие выводы. Во втором разделе дана оценка эффективности стратегического управления на предприятии. Использованы математические методы оценки факторов формирования эффективной системы управления. В третьем разделе описано существующие проблемы и определены способы по их устранению. Предложено провести рекламную кампанию с целью усовершенствования стратегического управления.

Summary: The purpose of writing is to analyze and summarize the experience to improve the process of strategic management in crisis conditions. To achieve this goal it is necessary to perform the following tasks: describe the economic and legal basis of the enterprise; to analyze the fixed assets and current assets of the company; to investigate the efficiency of labor and wages; analyze the system of organization management in the enterprise; an analysis of production and sales company; to analyze the cost, revenue, profitability and financial condition of the company; analyze the organization of strategic management in the enterprise; evaluate the effectiveness of strategic management in the enterprise; using mathematical methods to estimate factors in the formation of an effective strategic management system; examine the problems of effective implementation of strategic management in modern conditions and suggest solutions; to prove the cost-effectiveness of proposals to improve strategic management; assess the impact of proposed measures on the economic efficiency of strategic management; to draw conclusions. Object of study: the formation of strategic management of PJSC "Ukrainian-Swedish group - "SU GROUP". Purpose of the study: a set of theoretical, methodological and practical approaches to improving strategic management in crisis conditions. Research methods. The paper used a system of general scientific and special methods of cognition. Among them it is worth noting: the methods of analysis and synthesis; method of induction and deduction; method of synthesis, comparison and systematization; Indirect descriptive method; method of diagnosis; method of calculation and experiment; method of forecasting. Information base of research form the data practice PJSC "Ukrainian-Swedish group -« SU GROUP », laws and regulations, literature and others. In the first chapter held a general characterization of industrial and economic activity, the analysis of the fixed assets and current assets analysis of the effectiveness of labor resources and payroll, analysis of the organization, analysis of production and sales, cost analysis, revenue, profitability and financial condition, analysis of the organization strategic management. Corresponding conclusions. In the second section of this evaluation of the effectiveness of strategic management in the enterprise. The used mathematical methods of evaluation factors in the formation of an effective management system. In the third section describes problems and identified ways to eliminate them. Proposed to conduct an advertising campaign to improve strategic management.

Київ, 03056, пр. Перемоги 37, корпус, 7 кімната 522
Телефон: (044) 204-98-58, (044) 204-80-68
Email: kafedra-ep-fmm@ukr.net