Засади управління та регулювання національною економікою та її суб’єктів

Науковий керівник групи: к.е.н., проф. Круш П.В.

Заснована у 1997 р. 

Галузь науки: Економічні науки: економіка підприємства, організація виробництва, управління, економічна теорія, регіональна економіка.

Напрями науково-технічної діяльності: 
Конкурентоспроможність суб’єктів національної економіки

Стратегічне управління промислових підприємств
Підприємництво як чинник розвитку інноваційно-інвестиційної моделі економіки України
Розвиток інтелектуально-інноваційної системи та соціальної інфраструткри регіонів України
Корпоративні трансформації в структурі національної економіки України 
Управління інвестиційно-інноваційним забезпеченням промислових підприємств
Роль інститутів у функціонуванні та розвитку національного господарства 
Ресурсне забезпечення потенціалу конкурентоспроможності підприємств
Корпоративне управління акціонерними товариствами
Механізми антикризового управління на промислових підприємствах

Характер досліджень: фундаментальні, прикладні.

В діяльності школи беруть участь: 4 д.е.н., 8 к.е.н.

За період діяльності підготовлено: докторів наук – 1, кандидатів наук – 23Наукова група факультету менеджменту та маркетингу: «Діагностика макро- та мікропроцесів економічних систем» є представником Наукової школи кафедри економіки і підприємництва.

Науковий керівник д.е.н., професорка кафедри економіки та підприємництва В.М. Марченко. 

Наукова група проводить комплекс наукових та прикладних досліджень на всіх рівнях економічних систем: на рівні підприємства, на рівні сфери економічної діяльності, на рівні економіки.

НГ надає широкий комплекс діагностичних, аналітичних, прогностичних послуг у дослідженні економічного стану суб’єкту економіки, дослідженні стану стійкості та збалансованості функцій, процесів та виробничих операцій суб'єктів господарювання, діагностування рівня збалансованості економічних інтересів стекхолдерів.

Основними перевагами науково-практичної послуги «Діагностика макро- та мікропроцесів економічних систем» є комплексний підхід до діагностування (діагностування функцій, операцій, відносин, бізнес-процесів, суб’єктів), системна ідентифікація ризиків, криз, станів, невідповідностей та розробка способів економічного управління ними.

Методологічним інструментарієм досліджень НГ є сукупність економіко-математичних методів діагностування та прогнозування поведінки суб'єкту економіки, сучасних методик оцінювання та економічного аналізу, що  дозволяє економити витрати діяльності суб'єктів господарювання, виявляти та мінімізувати ризики втрат, забезпечити стійкість розвитку та прибутковість бізнесу.

Для бізнес-підприємств НГ проводить консультації та практичні дослідження щодо:

-         ідентифікації кризових станів та джерел їх виникнення;

-         оцінювання відповідності чисельності персоналу переліку необхідних функціональних обов'язків;

-         розрахунку планових витрат при реалізації стартап- та бізнес-проектів;

-         розрахунку реальних витрат бізнесу та виявлення джерел потенційної економії витрат;

-         оцінювання можливості впровадження альтернативних методів управління витратами бізнесу;

-         розрахунку діапазону ціни реалізації продукту стартап-проекту з урахуванням розрахованого рівня витрат на його розробку та ціни потенційного попиту;

-         розрахунку реальної ефективності реалізації проектів для власників бізнесу;

-         формування бізнес-плану інвестиційного проекту для цілей залучення інвестора;

-         формування бізнес-плану інвестиційного проекту для цілей залучення кредитних коштів;

-         виявлення та опису основних та допоміжних бізнес-процесів на підприємстві;

-         визначення індикаторів та показників оцінювання результативності реалізації кожного із бізнес-процесів;

-         аналізу існуючої структури підприємства та розробка дорожньої карти впровадження процесного управління;

-         побудови бізнес-моделей на основі стохастичних та детермінованих підходів;

-         лінійного та нелінійного прогнозування кількісних та якісних змін економічних показників діяльності бізнес-структур;

-         інші дослідження на замовлення.

Запрошуємо науковців, аспірантів, керівників бізнесу, розробників стартап-проекту, інвесторів та всіх, хто не байдужий до науки та результатів діяльності своїх компаній до плідної співпраці!

 

Київ, 03056, пр. Перемоги 37, корпус, 7 кімната 522
Телефон: (044) 204-98-58, (044) 204-80-68
Email: kafedra-ep-fmm@ukr.net