Підготовка кандидатів та докторів наук
Кафедрою ведеться робота для підготовки резерву викладачів та аспірантів щодо вступу в аспірантуру серед студентів четвертого та п’ятого курсів факультету менеджменту та маркетингу, у тому числі студентів спеціальності «Економіка підприємства». Визначається перспективна тематика бакалаврських і магістерських робіт, студенти залучаються до участі у наукових конференціях та написанню статей у фахових виданнях. Це сприяє залученню молодих викладачів на кафедру та вчасному захисту кандидатських дисертацій аспірантами кафедри.

У 2014 р. захистили дисертації:
• Тульчинська С.О. 24 квітня 2014 р. Д.26.129.03 на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.05 «розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» на тему «Розвиток інтелектуально-інноваційної системи регіонів України»;
• Поліщук С.В. 03 червня 2014 р. Д 26.002.23 на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – «економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» на тему «Формування інтегрованої системи бюджетування на підприємствах машинобудування» науковий керівник: к.е.н., проф. Круш П.В.

Інтеграція наукової роботи з навчальним процесом
За новим навчальним планом у 2014 році введено нові дисципліни «Глобальна економіка», «Соціальна відповідальність», «Економічне управління підприємством», «Інтелектуальний бізнес», «Метод та моделі аналітичної діяльності», «Економіка та управління зовнішньою економічною діяльністю підприємства» по яким розроблені навчальна програма, робоча навчальна програма, описи кредитних модулів та рейтингове оцінювання знань студентів.

Результати дисертаційної роботи Тульчинської С.О. були впроваджені у:
• науково-дослідних роботах, що розроблялися кафедрою економіки і підприємництва НТУУ «КПІ» (довідка №14а від 04.03.2014);
• пропозиції щодо системи оцінювання діяльності дослідницького університету за допомогою анкетного опитування студентів та роботодавців регіону Науково-дослідницьким центром прикладної соціології «Соціоплюс» НТУУ «КПІ» (довідка № 14б від 04.03.2014 р.).

Удосконалено викладання тем лекцій і формування завдань практичних занять «Організація технічного обслуговування і ремонту обладнання хімічного виробництва», «Організація системи постачання хімічного підприємства» за курсом SAP TERP 10 («Technical Education for Novel Engineers and Technicians» - TENET) для студентів ХТФ в межах дисципліни «Економіка, організація і менеджмент хімічного виробництва» (к.т.н., доц. Підлісна О.А.).

Київ, 03056, пр. Перемоги 37, корпус, 7 кімната 522
Телефон: (044) 204-98-58, (044) 204-80-68
Email: kafedra-ep-fmm@ukr.net