Магістр – це освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньої програми у певній галузі економіки. Ступінь магістра здобувається за освітньо-професійною або за освітньо-науковою програмою. Обсяг освітньо-професійної програми підготовки магістра становить 90-120 кредитів, обсяг освітньо-наукової програми - 120 кредитів. Освітньо-наукова програма магістра обов’язково включає дослідницьку (наукову) компоненту обсягом не менше 30 відсотків.

Підготовка магістрів спеціальності 051 «Економіка» за спеціалізацією «Економіка підприємства» здійснюється на основі освітнього ступеня "бакалавр".

Строк навчання 1 рік 4 місяці та 1 рік 9 місяців.
Форма навчання: денна, заочна.

Підготовка магістрів спрямована на створення умов для творчого розвитку обдарованої особистості і підготовку фахівців за одним із функціональних напрямів діяльності: науково-дослідним (творчим), науково-педагогічним, управлінським.

Зазначена освітньо-професійна программа підготовки магістра включає поглиблену фундаментальну, гуманітарну, педагогічну, спеціальну та науково-практичну підготовку.

Освітній рівень магістр надає можливість до подальшого навчання в аспірантурі.
 

Навчання студентів на кафедрі здійснюється як за рахунок бюджету, так і за кошти фізичних або юридичних осіб.

Вступ на навчання здійснюється у відповідності до:
1)      Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України у 2018 році, затверджених наказом МОН № 1378 від 13 жовтня 2017 року.
2)     Правила прийому до Національного технічного університету України «КПІ ім. Ігоря Сікорського» у 2018 році

Строки прийому заяв і документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання.


Просимо особливу увагу звернути на послідовність дій абітурієнта:
                                     

                                          ГРАФІК ДІЙ АБІТУРІЄНТА

Реєстрація на ЗНО з іноземної мови: з 14 травня по 05 червня 2018 р.
Додаткове фахове випробування:  з 14 травня по 31 травня 2018 р.

Подача документів: з 02 липня по 26 липня 2018 р.
ЗНО з іноземної мови: 11 липня 2018 р.
Фахове вступне випробування: з 27 липня по 29 липня 2018 р.


Абітурієнти, які мають диплом бакалавра з економічного напряму підготовки, вступають в магістратуру за результатами оцінювання 

1)  ЄДИНОГО ФАХОВОГО ІСПИТУ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ у формі тесту з іноземної мови (ЗНО);
2)  вступне фахове випробування за Правилами Прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Абітурієнти, які мають диплом бакалавра з неекономічного напряму підготовки, вступають в магістратуру за результатами оцінювання:

1)  ЄДИНОГО ФАХОВОГО ІСПИТУ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ у формі тесту з іноземної мови (ЗНО);
2)  вступне фахове випробування за Правилами Прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського;
3) додаткового фахового випробування для вступників на спеціальність 051 ЕКОНОМІКА, які вступають на основі ступеня вищої освіти здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)
.
             
                                 

                                              Перелік документів для вступу:

  • паспорт або інший документ, що засвідчує громадянство (оригінал та копії);
  • диплом бакалавра (оригінал та копії);
  • додаток до диплому бакалавра (оригінал та копії);
  • творчі досягнення, якщо такі наявні (наукові статті за обраною спеціальністю);
  • військовий документ (для хлопців; оригінал та копії);
  • ідентифікаційний код (оригінал та копії);
  • шість фотокарток.

Копії завіряються у відбіркових комісіях факультетів та інститутів за наявності оригіналу. Для подання документів у відбіркових комісіях потрібно залишити копії документів.


Після успішного опанування магістерської програми фахівцю присвоюється кваліфікація «Економіст»

Компетенції магістра з економіки:
-       уміти перевести одержувані знання в інноваційні технології, перетворюючи нові знання в конкретні пропозиції, демонструючи творчість та гнучкість у застосуванні знань, досвіду і методів;
-       володіти методологічними знаннями, уміти аналізувати, оцінювати і порівнювати альтернативи, що стосуються проблеми, уміти генерувати та оптимізувати нові рішення;
-       володіти компетенціями проведення наукових досліджень на сучасному рівні, виконання натурних та імітаційних експериментів, давати обґрунтовану інтерпретацію отриманим результатам;
-       уміти узагальнювати і готувати до публікації результати наукових досліджень;
-       оцінювати вплив рішень, що приймаються, на навколишнє середовище і соціум, мати професійну й етичну відповідальність за сталий розвиток суспільства;
-       бути готовим до побудови та викладання навчальних курсів залежно від інтересів аудиторії, слухачів з урахуванням їх вікових, професійних та інших особливостей;
-       мати мотивацію та розуміти необхідність навчання протягом всього життя, володіти досвідом самостійного одержання знань і підвищення кваліфікації;
-       мати здатності роботи в міждисциплінарних командах, уміння адаптуватися до змін, сприяти соціальній згуртованості;
-       мати здатності взаємодії і посередництва, розвинену міжкультурну толерантність і досвід міжкультурної взаємодії;
-       мати відповідний рівень усної та письмової грамотності рідною, і принаймні, однією іноземною мовою (переважно англійською), уміти ефективно спілкуватися з колегами, представляти результати своєї роботи у вигляді звітів, статей, рефератів, використовуючи сучасні засоби презентації;
-       мати підприємницький образ мислення і діяльності;
-   володіти цінностями, необхідними для того, щоб жити в умовах складного демократичного суспільства, бути його відповідальним громадянином, мати необхідні соціальні компетенції.          

Компетенція магістра з економіки підприємства визначається високим потенціалом його фундаментальної освіти і грунтовною підготовкою для планово-економічної, організаційно-управлінської, аналітичної та дослідницької діяльності в галузі економіки на виробництві, в науково-дослідних установах, в галузевих, міжгалузевих та територіальних органах управління, в планово-економічних підрозділах підприємств та організацій всіх форм власності, викладачем економіки в середніх та вищих навчальних закладах.

Прийом студентів для здобуття освітнього ступеня магістр здійснюється за конкурсом у відповідності до Положення про прийом на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціаліста, магістра; та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня „молодший спеціаліст”.
 

Випускники кафедри економіки і підприємництва та інших навчальних закладів, що отримали освітній ступінь «бакалавр» у встановлені терміни мають подати всі необхідні документи до приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського, що знаходиться за адресою м. Київ, станція метро «Політехнічний інститут», вул. Політехнічна 14, 16 корпус, аудиторія 145.

Телефон гарячої лінії (096) 318-06-65

Додаткова інформація за посиланнями: http://pk.kpi.ua/ http://kpi.ua/work

 
Конкурсний відбір за спеціальністю 051 "Економіка" спеціалізацією "Економіка підприємства" здійснюється атестаційною комісією на підставі значення інтегрального рейтингу вступника.
 
З Результатами конкурсного відбору можна ознайомитися на сайті кафедри та в приймальній комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Київ, 03056, пр. Перемоги 37, корпус, 7 кімната 522
Телефон: (044) 204-98-58, (044) 204-80-68
Email: kafedra-ep-fmm@ukr.net