Магістр – це освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньої програми у певній галузі економіки. Ступінь магістра здобувається за освітньо-професійною або за освітньо-науковою програмою. Обсяг освітньо-професійної програми підготовки магістра становить 90-120 кредитів ЄКТС, обсяг освітньо-наукової програми - 120 кредитів ЄКТС. Освітньо-наукова програма магістра обов’язково включає дослідницьку (наукову) компоненту обсягом не менше 30 відсотків.

Підготовка магістрів спеціальності 051 «Економіка» за спеціалізацією «Економіка підприємства» здійснюється на основі освітнього ступеня "бакалавр".

Строк навчання 1 рік 4 місяці та 1 рік 9 місяців.
Форма навчання: денна, заочна.

Підготовка магістрів спрямована на створення умов для творчого розвитку обдарованої особистості і підготовку фахівців за одним із функціональних напрямів діяльності: науково-дослідним (творчим), науково-педагогічним, управлінським.

Зазначена освітньо-професійна программа підготовки магістра включає поглиблену фундаментальну, гуманітарну, педагогічну, спеціальну та науково-практичну підготовку.

Освітній рівень магістр надає можливість до подальшого навчання в аспірантурі.
 

Навчання студентів на кафедрі здійснюється як за рахунок бюджету, так і за кошти фізичних або юридичних осіб.

Вступ на навчання здійснюється у відповідності до:
1)      Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України у 2017 році, затверджених наказом МОН № 1236 від 13 жовтня 2016 року.
2)     Правила прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» у 2017 році

Строки прийому заяв і документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання.


Абітурієнти, які мають диплом бакалавра з економічного напряму підготовки, вступають в магістратуру за результатами оцінювання 

1)    фахового вступного випробування (програма комлексного вступного випробування);
2)    іноземної мови.

Абітурієнти, які мають диплом бакалавра з неекономічного напряму підготовки, вступають в магістратуру за результатами оцінювання:
1)    додаткового вступного випробування (програма додаткового вступного випробування);
2)    фахового вступного випробування (програма комлексного вступного випробування);
3)    іноземної мови.

Атестаційна комісія факультету затверджує назви навчальних дисциплін і програми з фахових вступних випробувань (програма комлексного вступного випробування), додаткових вступних випробувань (програма додаткового вступного випробування) та іноземної мови, а також критерії оцінювання

Після успішного опанування магістерської програми фахівцю присвоюється кваліфікація «Економіст»


Компетенції магістра з економіки
:
-       уміти перевести одержувані знання в інноваційні технології, перетворюючи нові знання в конкретні пропозиції, демонструючи творчість та гнучкість у застосуванні знань, досвіду і методів;
-       володіти методологічними знаннями, уміти аналізувати, оцінювати і порівнювати альтернативи, що стосуються проблеми, уміти генерувати та оптимізувати нові рішення;
-       володіти компетенціями проведення наукових досліджень на сучасному рівні, виконання натурних та імітаційних експериментів, давати обґрунтовану інтерпретацію отриманим результатам;
-       уміти узагальнювати і готувати до публікації результати наукових досліджень;
-       оцінювати вплив рішень, що приймаються, на навколишнє середовище і соціум, мати професійну й етичну відповідальність за сталий розвиток суспільства;
-       бути готовим до побудови та викладання навчальних курсів залежно від інтересів аудиторії, слухачів з урахуванням їх вікових, професійних та інших особливостей;
-       мати мотивацію та розуміти необхідність навчання протягом всього життя, володіти досвідом самостійного одержання знань і підвищення кваліфікації;
-       мати здатності роботи в міждисциплінарних командах, уміння адаптуватися до змін, сприяти соціальній згуртованості;
-       мати здатності взаємодії і посередництва, розвинену міжкультурну толерантність і досвід міжкультурної взаємодії;
-       мати відповідний рівень усної та письмової грамотності рідною, і принаймні, однією іноземною мовою (переважно англійською), уміти ефективно спілкуватися з колегами, представляти результати своєї роботи у вигляді звітів, статей, рефератів, використовуючи сучасні засоби презентації;
-       мати підприємницький образ мислення і діяльності;
-   володіти цінностями, необхідними для того, щоб жити в умовах складного демократичного суспільства, бути його відповідальним громадянином, мати необхідні соціальні компетенції.          

Компетенція магістра з економіки підприємства визначається високим потенціалом його фундаментальної освіти і грунтовною підготовкою для планово-економічної, організаційно-управлінської, аналітичної та дослідницької діяльності в галузі економіки на виробництві, в науково-дослідних установах, в галузевих, міжгалузевих та територіальних органах управління, в планово-економічних підрозділах підприємств та організацій всіх форм власності, викладачем економіки в середніх та вищих навчальних закладах.

Прийом студентів для здобуття освітнього ступеня магістр здійснюється за конкурсом у відповідності до Положення про прийом на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціаліста, магістра; та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня „молодший спеціаліст”.
 

Випускники кафедри економіки і підприємництва, що отримали освітній ступінь «бакалавр» у встановлені терміни мають подати заяву до кімнати 134 а, 7-го корпусу.
 
Випускники інших навчальних закладів, що отримали освітній ступінь «бакалавр», для навчання в магістратурі денної форми, у встановлений термін мають подати всі необхідні документи до приймальної комісії НТУУ «КПІ», що знаходиться за адресою пр. Перемоги 37, корпус 16, 4-й поверх.

Строки прийому заяв і документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання.
 
Конкурсний відбір за спеціальністю 051 "Економіка" спеціалізацією "Економіка підприємства" здійснюється атестаційною комісією на підставі значення інтегрального рейтингу вступника.
 
З Результатами конкурсного відбору можна ознайомитися на сайті кафедри та в приймальній комісії НТУУ "КПІ" (пр. Перемоги, 37, корпус 16, 4-й поверх).

Київ, 03056, пр. Перемоги 37, корпус, 7 кімната 522
Телефон: (044) 204-98-58, (044) 204-80-68
Email: kafedra-ep-fmm@ukr.net