Круш П.В., кандидат економічних наук, професор, завідувач кафедри.

2012 рік

Круш П.В. Актуальні питання бюджетування в сучасних умовах / Круш П.В., Поліщук С.В. // Сучасні проблеми економіки і підприємництво. Збірник наукових праць. - Вип.9. - К.: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2012. С. 22-28. текст

Круш П.В. Інвестиційно-інноваційні проекти. Модель підготовки та реалізації / Круш П.В., Жадан І.І. // Сучасні проблеми економіки і підприємництво. Збірник наукових праць. - Вип.9. - К.: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2012. С. 75-81.  текст

Круш П.В. Особливості фінансового забезпечення інноваційної діяльності машинобудівних підприємств України / Круш П.В., Жадан І.І. // Сучасні проблеми економіки і підприємництво. Збірник наукових праць. - Вип. 10. - К.: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2012. С. 103-109.  текст

Круш П.В. Шляхи удосконалення показників фінансово-господарської діяльності виставково-ярмаркових підприємств / Круш П.В., Сарапулова О.О. // Сучасні проблеми економіки і підприємництво. Збірник наукових праць. - Вип. 10. - К.: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2012. С. 209-217.  текст

Круш П.В. Корпоративне управління / Круш П.В., Гавриш О.А., Довгань Л.Є, Малик І.П. Навчальний посібник. - К.: НТУУ "КПІ", 2012. - 444 с.

Круш П.В. Економіка підприємства: у 4 кн.; під заг. ред. П.В.Круша, К.В. Шелехова.-К.: НТУУ «КПІ», 2012.

2013 рік

Круш П.В. Державне регулювання лізингу у національному господарстві / Круш П.В., Дергалюк Б.В., Кавтиш О.П. Монографія. – К.: ІВЦ «Політехніка», 2013. – 248 с. 

Круш П.В. Впровадження корпоративної соціальної відповідальності на промислових підприємствах / Круш П.В., Антошко Т.Р., Тюленєва Ю.В. Монографія. – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – 276 с. 

Круш П.В. Управління потенціалом поліграфічного підприємства / Круш П.В., Зеленська М.О. Монографія. – К.: НТУУ "КПІ", 2013.- 248 с. 

Круш П.В. Внутрішні потенційні джерела збалансованості державного бюджету / Круш П.В. // Теорії мікро-макроекономіки. Збірник наукових праць. Випуск 39. - К.: 2013. С. 29-35. 

Круш П.В. Шляхи пoліпшeння фінaнcoвoгo cтaнy підприємcтвa / Круш П.В., Шевчук О.А. // Ефективна економіка. - № 4. - 2013. Режим доступа: economy.nayka.com.ua

Круш П.В. Становлення та складові механізму валютного ринку в Україні / Круш П.В., Ходаківський П.О. // Сучасні проблеми економіки і підприємництво. Збірник наукових праць. - Вип. 11. - К.: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2013. С. 50-58.  текст

Круш П.В. Формування й оцінка трудового потенціалу підприємства в сучасних умовах / Круш П.В., Сімчера О.І. // Сучасні проблеми економіки і підприємництво. Збірник наукових праць. - Вип. 12. - К.: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2013. С. 163-168  текст

Круш П.В. Аналіз оборотного капіталу промислового підприємства на прикладі ПАТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат» / Круш П.В., Рудковська Ю.В. // Сучасні проблеми економіки і підприємництво. Збірник наукових праць. - Вип. 12. - К.: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2013. С.   текст

Круш П.В. Сутність механізму ринкового регулювання (саморегулювання) та його функціональна спрямованість / Круш П.В. // ТЕОРІЇ МІКРО-МАКРОЕКОНОМІКИ. Збірник наукових праць. Вип. 41 за ред. проф. Царенко О.В. К. : - 2013.- С. 38-52.

Круш П.В. Детермінанти впливу корпорації на функціонування та розвиток національного господарства / Круш П.В., Кавтиш О.П. // ТЕОРІЇ МІКРО-МАКРОЕКОНОМІКИ. Збірник наукових праць. Вип. 41 за ред. проф. Царенко О.В. К. : - 2013.- С. 64-76.

Круш П.В. Державна політика у сфері збалансування бюджету України / Круш П.В., Макалюк І.В. // НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ «БІЗНЕС ІНФОРМ». - № 8. - 2013. - С. 21-28.

Круш П.В. Формування механізму управління трансакційними витратами підприємства / Круш П.В., Макалюк І.В. // Економічний вісник. Збірник наукових праць. К. : 2013 (10). - С. 212-219.

Круш П.В. Історія економіки та економічної думки. Політична економія. Мікроекономіка. Макроекономіка. Навч. посіб. ; Круш П.В., Мацелюх Н.П., Максименко І.А., Теліщук М.М. та ін. - К: "Центр учбової літератури", 2013.-382с.

Круш П.В. Основи економічної наукию Навчальний посібник для самостійного державного екзамену з економічної теорії. Круш П.В., Мацелюх Н.П., Максименко І.А., Теліщук М.М. та ін - К.: "Центр учбової літератури", 2013. - 324с.

Круш П.В. Економіка (розрахунки фінансово-інвестиційних операцій в Excel). Круш П.В., Клименко О.В. Видання 2-ге перероблене та доповнене. - К.: «Видавничий дім «Скіф», 2013. – 344с.

2014 рік

Круш П.В. Шляхи покращення конкурентоспроможності продукції ЗАТ «Одеський коньячний завод» / Круш П.В., Токова С.І. // Сучасні проблеми економіки і підприємництво. Збірник наукових праць. - Вип. 13. - К.: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2014. С. 255-262.  текст

Круш П.В. Організаційна структура управління зовнішньоекономічною політикою підприємства України / Круш П.В., Кукавська Л.М. // Сучасні проблеми економіки і підприємництво. Збірник наукових праць. - Вип. 13. - К.: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2014. С. 185-190.  текст

Круш П.В. Структура контрактних відносин корпоративних підприємств машинобудування / Круш П.В., Теслюк Ю.М. // Сучасні проблеми економіки і підприємництво. Збірник наукових праць. - Вип. 14. - К.: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2014. С. 146-151.  текст

Круш П.В. Якість продукції – основний важіль забезпечення його конкурентоспроможності / Круш П.В., Токова С.І. // Сучасні проблеми економіки і підприємництво. Збірник наукових праць. - Вип. 14. - К.: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2014. С. 151-158.  текст

Круш П.В. Теоретичні підходи до визначення сутності фінансового потенціалу підприємства / Круш П.В., Тихомиров О.М. // Сучасні проблеми економіки і підприємництво. Збірник наукових праць. - Вип. 15. - К.: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2014. С.   текст

Круш П.В. Дослідження впливу факторів внутрішнього середовища на трансакційні витрати машинобудівних підприємств / Круш П.В., Макалюк І.В. // Науковий вісник Національного гірничого університету. - 2014. - № 1 (139). - С. 134-143.

Круш П.В. Реалізація функцій планування та організування в системі управління трансакційними витратами / Круш П.В., Макалюк І.В. // Проблеми економіки. - 2014. - № 1. - С. 135-141.

Круш П.В. Детермінанти розвитку національного господарства / П.В. Круш, М. В. Шашина, А. В. Гречко, О. П. Кавтиш та ін. Монографія. - К. : НТУУ «КПІ», 2014. – 276 с.

Круш П.В. Економіка підприємства: (підручник для студ. вищих навч. закладів) у 2кн.; під заг. ред. П.В. Круша, К.В. Шелехова.- К.: ДП «НВЦ» «Пріорітети», 2014.

Круш П.В. Сучасні економічні теорії Навч. пос. для самостійної підготовки до курсового екзамену та комплексного державного екзамену з економічної теорії. Круш П.В., Мацелюх Н.П., Максименко І.А., Теліщук М.М. та ін. - К.: «Центр учбової літератури», 2014. - 224 с.

Круш П.В. Фінансово-економічні результати діяльності підприємства: собівартість, прибуток. Видання друге перероблене. Навч. посібн. Круш П.В., Клименко О.В., Подвігіна В.І. - К.: Каравела, 2014.-424 с.

Круш П.В. Економіка (розрахунки фінансово-інвестиційних операцій в Excel). Навч. пос. / 3-тє вид.перероб. та доп. Круш П.В., Клименко О.В. - К.: Центр учбової літератури, 2014. - 256 с.

Круш П.В. Управління та регулювання як чинники розвитку підприємств національного господарства / П.В. Круш, О. П. Кавтиш, Т. П. Ткаченко та ін. – К. : НТУУ «КПІ», 2014. – 404 с.

2015 рік

Круш П.В. Сучасні економічні теорії / Круш П.В., Мацелюх Н.П., Максименко І.А., Теліщук М.М. та ін. 2-ге вид. перероб. та доп. Навч. пос. для самостійної підготовки до курсового екзамену та комплексного державного екзамену з економічної теорії / К: «Центр учбової літератури», 2015. - 224 с.

Круш П.В. Управління витратами підприємства в сучасних умовах розвитку / Круш П.В., Богданович Л.Е. // Сучасні проблеми економіки і підприємництво. Збірник наукових праць. - Вип. 16. – К.: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2015. – С.179-184.;  текст

Круш П.В. Виробничий потенціал підприємства та підходи до його оцінки / Круш П.В., Бойко Т.О. // Сучасні проблеми економіки і підприємництво. Збірник наукових праць. - Вип. 16. – К.: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2015. – С. 266-271.  текст

Круш П.В. Методи оцінки фінансової діяльності підприємства / Круш П.В., Якименко Р.А. // Сучасні проблеми економіки і підприємництво. Збірник наукових праць. - Вип. 16. – К.: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2015. – С. 271-276.  текст

Круш П.В. Еволюція теоретичних підходів визначення сутності капіталу підприємства / Круш П.В., Мастюк Д.О. // Економічний вісник. - К. : НТУУ "КПІ", 2015 (12).

2016 рік

Круш П.В. Організація інтегрованої системи бюджетування на підприємствах машинобудування : монографія / С.В.Поліщук, П.В. Круш, О.П.Кавтиш. - К.: НТУУ "КПІ" Вид-во "Політехніка", 2016. - 268с.

Круш П.В. Оцінювання ефективності інноваційної діяльності підприємства / Круш П.В., Нетяга А.В. // Сучасні проблеми економіки і підприємництво. Збірник наукових праць. - Вип. 17. – К.: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2016.  текст

Круш П.В. Визначення конкурентоспроможності продукції на прикладі ТОВ «Житомирський Граніт» / Круш П.В., Кадиш П.І. // Сучасні проблеми економіки і підприємництво. Збірник наукових праць. - Вип. 17. – К.: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2016.  текст

Марченко В.М., доктор економічних наук, професор.

2011 - 2015 рр.

Марченко В.М. АУТСОРСИНГ У СИСТЕМІ ІНСТРУМЕНТІВ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. - 2012. - Випуск 32. - С. 245-250.
Марченко В.Н. АУТСОРСИНГ В СИСТЕМЕ ИНСТРУМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ РАСХОДАМИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ // Сборник научных трудов Черкасского государственноготехнологического университета. Серия: Экономические науки. - 2012. - Выпуск 32. - С. 245-250.
Marchenko V.N. OUTSOURCING IN THE COST MANAGEMENT SYSTEM OF INDUSTRIAL ENTERPRISES // Zbirnik naukovih prats Cherkaskogo derzhavnogo tehnologichnogo universitetu. Seriya: Ekonomichni nauki. - 2012. - Vipusk 32. - S. 245-250. текст

Марченко В.М. ГАЛУЗЕВІ ОСОБЛИВОСТІ ЗЛИТТІВ ТА ПОГЛИНАНЬ В УКРАЇНІ // Формування ринкових відносин в Україні. - 2014. - № 1. – С. 65-69.
Марченко В.Н. ОТРАСЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ СЛИЯНИЙ И ПОГЛОЩЕНИЙ В УКРАИНЕ // Формирование рыночных отношений в Украине. - 2014. - № 1. – С. 65-69.
Marchenko V.N. INDUSTRY-SPECIFIC FEATURES OF MERGERS AND ACQUISITIONS IN UKRAINE // Formuvannya rinkovih vidnosin v Ukrayini.- 2014. - № 1. – С. 65-69. текст

Марченко В.М. ЕВОЛЮЦІЯ СВІТОВИХ ЗЛИТТІВ ТА ПОГЛИНАНЬ // Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 11 (150). - С. 17-20.
Марченко В.Н. ЭВОЛЮЦИЯ МИРОВЫХ СЛИЯНИЙ И ПОГЛОЩЕНИЙ // Формирование рыночных отношений в Украине. - 2013. - № 11 (150). - С. 17-20.
Marchenko V.N. EVOLUTION OF THE GLOBAL MERGERS AND ACQUISITIONS // Formuvannya rinkovih vidnosin v Ukrayini. - 2013. - № 11 (150). - P. 17-20. текст

Марченко В.М. ЕКОНОМІЧНІ ЧИННИКИ КОНЦЕНТРАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ // Формування ринкових відносин в Україні. - 2014. - № 3. – С. 8-14.
Марченко В.Н. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ КОНЦЕНТРАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА В УКРАИНЕ // Формирование рыночных отношений в Украине. - 2014. - № 3. – С. 8-14.
Marchenko V.N. ECONOMIC FACTORS OF CONCENTRATION OF PRODUCTION IN UKRAINE // Formuvannya rinkovih vidnosin v Ukrayini. - 2014. - № 3. – P. 8-14. текст

Марченко В.М., Савонік Л.М. НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА // Формування ринкових відносин в Україні. - 2014. - № 4. – С. 70-74.
Марченко В.Н. НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ ЗАТРАТАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ // Формирование рыночных отношений в Украине. - 2014. - № 4. – С. 70-74.
Marchenko V.N. SCIENTIFIC APPROACHES TO THE MANAGEMENT OF ENTERPRISE CHARGES // Formuvannya rinkovih vidnosin v Ukrayini. - 2014. - № 4. – P. 70-74. текст

Марченко В.М. ОЦІНЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ НА ОСНОВІ ПОКАЗНИКІВ ЇЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ // Формування ринкових відносин в Україні. - 2014. - № 2. – С. 46-52.
Марченко В.Н. ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УКРАИНЕ НА ОСНОВЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЕЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ // Формирование рыночных отношений в Украине. - 2014. - № 2. – С. 46-52.
Marchenko V.N. ASSESSMENT OF INVESTMENT CLIMATE IN ECONOMIC ACTIVITY IN UKRAINE BASED ON INDICATORS OF ECONOMIC DEVELOPMENT // Formuvannya rinkovih vidnosin v Ukrayini. - 2014. - № 2. – P. 46-52. текст

Марченко В.М. ПРІОРИТЕТНІ СТРАТЕГІЇ НА РІЗНИХ СТАДІЯХ ІНТЕГРАЦІЇ КОРПОРАЦІЙ / Марченко В.М. // Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 10. - С. 97-100.
Марченко В. Н. ПРИОРИТЕТНЫЕ СТРАТЕГИИ НА РАЗНЫХ СТАДИЯХ ИНТЕГРАЦИИ КОРПОРАЦИЙ. // Формирование рыночных отношений в Украине. - 2013. - № 10. - С. 97-100.
Marchenko V.M. PRIORITY STRATEGIES ON DIFFERENT STAGES OF INTEGRATION OF CORPORATIONS // Formuvannya rinkovih vidnosin v Ukrayini. - 2013. - № 10. - P. 97-100. текст

Марченко В.М. ФОРМИ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УКРАЇНІ // Бізнес-інформ. – 2015. - №12. – 65-70.
Марченко В.Н. ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УКРАИНЕ // Бизнес-Информ. – 2015. - №12. – С. 65-70.
Marchenko V.M. FORMS OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN UKRAINE // Business Inform. – 2015. - №12. – P. 65-70. текст

Марченко В.М., Нечаєв О.Л. НАПРАВЛЕНІСТЬ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ // Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 12. – С. 3-8.
Марченко В.Н., Нечаев А.Л. НАПРАВЛЕННОСТЬ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УКРАИНЕ // Формирование рыночных отношений в Украине. - 2013. - № 12. – С. 3-8. 
Marchenko V.M, Nechayev A.L. COURSE OF DEVELOPMENT OF ECONOMIC ACTIVITY IN UKRAINE // Formuvannya rinkovih vidnosin v Ukrayini. - 2013. - № 12. – P. 3-8.   текст

Марченко В.М. ОЦІНКА ЗДАТНОСТІ ТА ГОТОВНОСТІ КОРПОРАЦІЙ ДО ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАННЯ // Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - № 7(134). - С. 82-86.
Марченко В.М. ОЦЕНКА СПОСОБНОСТИ И ГОТОВНОСТИ КОРПОРАЦИЙ К СЛИЯНИЯМ И ПОГЛОЩЕНИЯМ // Формирование рыночных отношений в Украине. - 2012. - № 7(134). - С. 82-86.
Marchenko V.M. ASSESSMENT OF CAPABILITY AND READINESS OF CORPORATIONS FOR MERGERS AND ACQUISITIONS // Formuvannya rinkovih vidnosin v Ukrayini. - 2012. - № 7(134). - P. 82-86. текст

Марченко В.М. ІНДИКАТОРИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО СЕРЕДОВИЩА В УКРАЇНИ
Марченко В.Н. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ СРЕДЫ В УКРАИНЕ
Marchenko V.M. INDICATORS OF DEVELOPMENT OF UKRAINE BUSINESS ENVIRONMENT текст

Марченко В.М. ПЕРВИННЕ ПУБЛІЧНЕ РОЗМІЩЕННЯ (ІРО) НАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ НА МІЖНАРОДНИХ ФОНДОВИХ БІРЖАХ // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури : збірник наук. праць. - 2012. - випуск 34. - С. 92-99
Марченко В.Н. ПЕРВИЧНОЕ ПУБЛИЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (ІРО) НАЦИОНАЛЬНЫХ КОРПОРАЦИЙ НА МЕЖДУНАРОДНЫХ ФОНДОВЫХ БИРЖАХ // Проблемы повышения эффективности инфраструктуры : сборник науч.трудов. - 2012. - выпуск 34. - С. 92-99.
Marchenko V.N. INITIAL PUBLIC OFFERING (ІРО) OF NATIONAL CORPORATIONS IS ON INTERNATIONAL EXCHANGE STOCKS // Problemi pidvishchennya efektivnosti infrastrukturi : zbirnik nauk. prats. - 2012. - vipusk 34. - P. 92-99 текст

Марченко В.М. ЦІННІСНИЙ ПІДХІД ДО ПРОЦЕСІВ ЗЛИТТІВ ТА ПОГЛИНАНЬ КОРПОРАЦІЙ // Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління. - 2012. – Серія 1. Економіка. Випуск 2 (14). - С. 114-119.
Марченко В.Н. ЦЕННОСТНЫЙ ПОДХОД К ПРОЦЕССУ СЛИЯНИЙ И ПОГЛОЩЕНИЙ КОРПОРАЦИЙ // Науковый вестник Черниговского государственного университета экономики и управления. – 2012. – Серия 1. Экономика. Выпуск 2 (14). – С. 114-119.
Marchenko V.M. VALUE BASED APPROACH TO THE PROCESS OF MERGERS AND ACQUISITIONS OF CORPORATIONS // Naukoviy visnik Chernigivskogo derzhavnogo institutu ekonomiki i upravlinnya . – 2012. – Seriya 1. ekonomika. Vipusk 2 (14). - P.114-119 текст

Марченко В.М. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ ЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ В РЕЗУЛЬТАТІ ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАННЯ КОРПОРАЦІЙ // Агроінком – 2012. – № 7-8. – С. 66-69
Марченко В.Н. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ КОРПОРАЦИЙ // Агроинком – 2012. – № 7-8. – С. 66-69
Marchenko V.M. ORGANIZATIONAL FORMS OF CENTRALIZED MANAGEMENT AS THE RESULT OF MERGERS AND ACQUISITIONS OF CORPORATIONS // Agroinkom– 2012. – № 7-8. – P. 66-69 текст

Марченко В.М. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ У ПРОЦЕСАХ ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАННЯ КОРПОРАЦІЙ // Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - № 9(136). - С. 100-105.
Марченко В.Н. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ В ПРОЦЕССЕ СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЮ КОРПОРАЦИЙ // Формирование рыночных отношений в Украине. - 2012. - № 9(136). - С. 100-105.
Marchenko V.M. INTELLECTUAL CAPITAL IN MERGER AND ACQUISITION PROCESSES OF CORPORATIONS // Formuvannya rinkovih vidnosin v Ukrayini. - 2012. - № 9(136). - С. 100-105. текст

Марченко В.М. Методологія самоорганізації злиття та поглинання і досягнення синергетичного ефекту в корпораціях молочної промисловості. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) " / В.М.Марченко. – 2011. – 33 с.
Марченко В.М. Методология самоорганизации слияния и поглощения и достижения синергетического эффекта в корпорациях молочной промышленности. – : автореф. дис. на получение наук. степени докт. экон. наук : спец. 08.00.04 "Экономика и управление предприятиями (за видами экономической деятельности) " / В.М. Марченко. – 2011. – 33 с.
Marchenko VM The methodology of self-organization and mergers and acquisitions achieve synergies in corporate dairy industry. : - avtoref. dis. na zdobuttya nauk. stupenya dokt. ekon. nauk : spets. 08.00.04 "Ekonomika ta upravlinnya pidpriemstvami (za vidami ekonomichnoyi diyalnosti) " / V.M.Marchenko. –, 2011. – 33 p. текст

Марченко В. М., Плетньова Ю. К. Державно-приватне партнерство як напрям реалізації стратегії розвитку потенціалу підприємств вугільної промисловості України// Бізнес Інформ. – 2015. - №11. – С. 151-156.
Марченко В. Н., Плетнева Ю. К. Государственно-частное партнерство как направление реализации стратегии развития потенциала угольных предприятий Украины // Бизнес Информ. – 2015. - №11. – С. 151-156.
Marchenko V. M., Pletnova Yu. K. Public-Private Partnerships as a Direction for Implementing the Strategy of Developing the Potential of Coal Enterprises in Ukraine // Business Inform. – 2015. - №11. – С. 151-156. текст

Мединцева М.О., Марченко В.М. ОБГРУНТУВАННЯ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ВАРТІСТЬ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ // Збірник наукових праць «Підприємництво та інновації». – 2015. - №1.
Мединцева М.О., Марченко В.М. ОБОСНОВАНИЕФАКТОРОВ ВЛИЯНИЯ НА СТОИМОСТЬ АГРАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ // Сборник научных трудов"Предпринимательство и инновации". - 2015. - №1.
Medintseva M.O., Marchenko V.M. OBGRUNTUVANNYА FAKTORIV VPLIVU NA VARTIST AGRARNIH PIDPRIEMSTV // Zbirnik naukovih prats «Pidpriemnitstvo ta innovatsiyi». – 2015. - №1. текст

2019 - 2020 рр.

Марченко В. М., Нечаєв О. Л. Сучасні торговельні бар’єри входу на зовнішні ринки. Бізнес Інформ. 2019. №7. C. 25–31. https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-7-25-31
Марченко В. М. Поведінковий підхід до управління ризиками проекту. Формування ринкових відносин в Україні. 2019. № 12. С. 38-45. 
Марченко В. М. Управління ризиками цінності проекту. Бізнес Інформ. 2019. №12. C. 221–227. 
Марченко В. М. Практичний досвід реалізації конкурентних стратегій підприємств. Підприємництво та інновації. 2019. № 7. С. 65-69.
Марченко В. М., Мезенцева О. О. Оптимізація застосування гнучких методик менеджменту в іт-проектах. Ефективна економіка. 2020. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7568
Марченко В. М., Місяйло О.В. Напрями підвищення економічної ефективності діяльності сільськогосподарських підприємств. Східна Європа: економіка, бізнес, планування. 2020. №25. Електронне видання http://www.easterneurope-ebm.in.ua/index.php/vipusk-25-2020 
Fundamentals of Management for Enterprises. Textbook for beginners: textbook tool / O. Mezentseva, M. Bezpartochnyi, V. Marchenko. Sofia: VUZF Publishing House ―St. Grigorii Bogoslov‖, 2020. – 116 p.
Nesterova K., Marchenko V.M., Lasebnyk I., Pavlova V., Burkova L., Omelchuk L. Identification and assessment of external risks of the enterprises foreign economic activity. International journal of scientific & technology research. 2020. 9(2). P. 4672-4675. (Скопус) 
Methodological Bases for Planning the Economic Safety of an Enterprise by Elvira I. Danilova, and Valentyna M. Marchenko. Journal of Advanced Research in Law and Economics. Summer 2019 Volume X, Issue 4(42). Р.1065-1078 DOI: https://doi.org/10.14505/jarle.v10.4(42).09 (Скопус) 
Марченко В. М. Порівняльний аналіз бар'єрів зовнішніх ринків. Формування ринкових відносин в Україні. 2019. № 11. С. 75-81.  from:http://journals.aserspublishing.eu/jarle/index (Скопус) 
Danilova, Elvira I.; and Marchenko, Valentyna M. 2019. Planning of Enterprise Economic Safety on the Basis of System-Structural Approach. Journal of Advanced Research in Law and Economics, Volume X, Spring, 1(39): 104 –114. DOI: 10.14505/jarle.v10.1(39).11. Available from: http://journals.aserspublishing.eu/jarle/index (Скопус) 
Марченко В. М. Теоретична сутність капіталізаціїї. Економічний дискурс. 2020. №1. С. 32-40. 
Марченко В. М. Методологія управління капіталізацією підприємств. Формування ринкових відносин в Україні. 2020. № 4. С. 56–61.
Сердюк А., Марченко В.М. Застосування інновацій та інноваційних методів антикризового управління на вітчизняних підприємствах в умовах кризового стану в країні (на прикладі ПАТ  «Арселорміттал Кривий Ріг». «Modern engineering and innovative technologies»  Германия, Вып.12. 2020. С. 5-10. 
Марченко В. М. Капіталізація в системі економічної безпеки підприємства. Збірник наукових праць. Економіка та підприємництво. 2020. № 44.  С.130-142. 
Марченко В. М.Джерела самоорганізації процесів злиттів та поглинань. Формування ринкових відносин в Україні. 2020. №5. С. 69-75. 
Марченко В. М., Ємцев В.І. Теоретико-методологічне забезпечення логістичної інтеграції. Формування ринкових відносин в Україні. 2020. №7-8. 
Марченко В. М. Управління цінністю проекту. Менеджмент організацій і адміністрування: теорія та практика: колект. монографія / за ред. проф. Н. С. Скопенко, проф. О. І. Драган. – К.: Кафедра, 2020. – 404 с. С.107-136

Мартиненко В.П., доктор економічних наук, професор.

2011 рік

Мартиненко В.П. Методика розробки плану фінансового оздоровлення підприємства // Наукові праці Національного університету харчових технологій. Економічні науки: збірник наукових праць. № 41. – Київ, 2011. С. 179 – 183.
Мартыненко В.П. Методика разработки плана финансового оздоровления предприятия // Научные труды Национального университета пищевых технологий. Экономические науки: сборник научных трудов. № 41. - Киев, 2011. С. 179 - 183.
Martynenko V. P. Methodology for the development of the plan of financial improvement of the enterprise // Scientific proceedings of National University of food technologies. Economic science: collection of scientific works. №. 41. – Kyiv, 2011. P. 179 – 183. текст

Мартиненко В.П. Джерела фінансування санації промислових підприємств // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Економічні науки: збірник наукових праць. Вип.168 (2). – Київ, 2011. С. 307 – 313.
Мартыненко В.П. Источники финансирования санации промышленных предприятий // Вестник Национального университета биоресурсов и природопользования Украины. Экономические науки: сборник научных трудов. Вып.168 (2). - Киев, 2011. С. 307 - 313.
Martynenko V. P. The Sources of funding for rehabilitation of industrial enterprises // Scientific Bulletin of National University of life and environmental Sciences of Ukraine. Economic science: collection of scientific works.168 (2). – Kyiv, 2011. P. 307 – 313. текст

Мартиненко В.П. Функції санації промислових підприємств // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Економічні науки: науковий збірник. Вип.7 (2). – Івано-Франківськ, 2011. С.87 – 91.
Мартыненко В.П. Функции санации промышленных предприятий // Актуальные проблемы развития экономики региона. Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника. Экономические науки: научный сборник. Вып.7 (2). - Ивано-Франковск, 2011. С.87 - 91.
Martynenko V. P. Functions of rehabilitation of the industrial enterprises // Actual problems of development of economy of the region. Precarpathian national University named after Vasyl Stefanyk. Economic science: scientific collection. 7 (2). – Ivano-Frankivsk, 2011. P. 87 – 91. текст

2012 рік

Мартиненко В.П. Структура процессу податкового планування суб’єктів господарювання // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Економічні науки: збірник наукових праць. Вип.177 (2). – Київ, 2012. С.254 – 259.
Мартыненко В.П. Структура процесса налогового планирования субъектов хозяйствования // Научный вестник Национального университета биоресурсов и природопользования Украины. Экономические науки: сборник научных трудов. Вып.177 (2). - Киев, 2012. с.254 - 259.
Martynenko, V. P. The structure of the process of tax planning of economic entities // Scientific Bulletin of National University of life and environmental Sciences of Ukraine. Economic science: collection of scientific works. 177 (2). – Kyiv, 2012. P. 254 – 259. текст

Мартиненко В.П., Євенко Т.І. Особливості банківської кризи в Україні // Формування ринкових відносин в Україні: збірник наукових праць. – К.: НДЕІ Міністерства економіки України. Вип.1(128). – Київ, 2012. С. 10-13.
Мартыненко В.П., Евенко Т.И. Особенности банковского кризиса в Украине // Формирование рыночных отношений в Украине: сборник научных трудов. - М .: НИЭИ Министерства экономики Украины. Вып.1 (128). - Киев, 2012. С. 10-13.
Martynenko V. P., Evenko T. I. Features of the banking crisis in Ukraine // Formation of market relations in Ukraine: collection of scientific works. – K.: Scientific Research Institutenies of the Ministry of economy of Ukraine. 1(128). – Kyiv, 2012. P. 10-13. текст

2013 рік

Мартиненко В.П. Податкове стимулювання науково-технічної діяльності підприємств // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Економічні науки: збірник наукових праць. Вип.181 (5). – Київ, 2013. С. 50 - 56.
Мартыненко В.П. Налоговое стимулирование научно-технической деятельности предприятий // Вестник Национального университета биоресурсов и природопользования Украины. Экономические науки: сборник научных трудов. Вып.181 (5). - Киев, 2013. С. 50 - 56.
Martynenko V. P. Tax incentives of scientific and technological activities of enterprises // Scientific Bulletin of National University of life and environmental Sciences of Ukraine. Economic science: collection of scientific works. 181 (5). – Kyiv, 2013. P. 50 - 56. текст

Мартиненко В.П. Оцінка ефективності податкового планування підприємств // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Економічні науки: науковий збірник. Вип.9 (T.1) – Івано-Франківськ, 2013. С.15 – 20.
Мартыненко В.П. Оценка эффективности налогового планирования предприятий // Актуальные проблемы развития экономики региона. Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника. Экономические науки: научный сборник. Вып.9 (T.1) - Ивано-Франковск, 2013. С.15 - 20.
Martynenko, V. P. Assessment of efficiency of tax planning of enterprises // Actual problems of development of economy of the region. Precarpathian national University named after Vasyl Stefanyk. Economic science: scientific collection. 9 (T. 1) – Ivano-Frankivsk, 2013. P. 15 – 20. текст

Мартиненко В.П., Батрак І.С. Система участі у прибутках як один із методів фінансового стимулювання персоналу підприємства // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць НДЕІ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. №5(144) – К., 2013. – С.93 - 96.
Мартыненко В.П., Батрак И.С. Система участия в прибылях как один из методов финансового стимулирования персонала предприятия // Формирование рыночных отношений в Украине: Сборник научных трудов НИЭИ Министерства экономического развития и торговли Украины. №5 (144) - К., 2013. - С.93 - 96.
Martynenko V. P., Batrak I. S. System of participation in profits as one of the methods of financial stimulation of personnel of the enterprise // Formation of market relations in Ukraine: Collection of scientific papers, Scientific Research Institute of the Ministry of economic development and trade of Ukraine. 5(144) – K., 2013. – P. 93 - 96. текст

Мартиненко В.П., Вербіцька І.М. Фінансова реструктуризація підприємств як напрям їх фінансового оздоровлення // Інноваційна економіка. Всеукраїнський науково-виробничий журнал – К., 2013. -№3. –С.86-89.
Мартыненко В.П., Вербицкая И.М. Финансовая реструктуризация предприятий как направление их финансового оздоровления // Инновационная экономика. Всеукраинский научно-производственный журнал - М., 2013. -№3. -С.86-89.
Martynenko V. P., Verbitska I. M., Financial restructuring of enterprises as the direction of their financial recovery // The Innovative economy. All-Ukrainian scientific-production journal – K., 2013. - №. 3. –P. 86-89. текст

2014 рік

Мартиненко В.П. Зарубіжний досвід становлення майнового оподаткування // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: Науковий збірник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2014. – Вип.10(Т.1) – С.20-25.
Мартыненко В.П. Зарубежный опыт становления имущественного налогообложения // Актуальные проблемы развития экономики региона: Научный сборник Прикарпатского национального университета имени Василия Стефаника, 2014. - Вып.10 (Т.1) - С.20-25.
Martynenko V. P. Foreign experience of formation of property taxation // Actual problems of development of regional economy: Scientific collection of prycarpathian national University named after Vasyl Stefanyk, 2014. – 10(1) – P. 20-25. текст

Мартиненко В.П., Біблий З.В. Фінансова стратегія страхової компанії в умовах нестабільного підприємницького середовища // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць НДЕІ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. №7-8(158-159) – К., 2014. – С.70 - 73.
Мартыненко В.П., Библий З.В. Финансовая стратегия страховой компании в условиях нестабильной предпринимательской среды // Формирование рыночных отношений в Украине: Сборник научных трудов НИЭИ Министерства экономического развития и торговли Украины. №7-8 (158-159) - К., 2014. - С.70 - 73.
Martynenko V. P., Biblyi V.P. Financial strategy of the insurance company in a volatile business environment // Formation of market relations in Ukraine: Collection of scientific papers, Scientific Research Institute of the Ministry of economic development and trade of Ukraine. № 7-8(158-159) – K., 2014. – P. 70 - 73. текст

2015 рік

Мартиненко В.П., Усатюк В.В. Напрями підвищення прибутковості підприємства // Збірник наукових праць молодих учених «Актуальні проблеми економіки та управління» [Електронний ресурс] - Випуск 9, 2015.
Мартыненко В.П., Усатюк В.В. Направления повышения доходности предприятия // Сборник научных трудов молодых ученых «Актуальные проблемы экономики и управления» [Электронный ресурс] - Выпуск 9, 2015.
Martynenko V. P., Usatyuk V. V. Directions of increase of profitability of the enterprise // The Collection of scientific works of young scientists "Actual problems of Economics and management [Electronic resource] - Issue 9, 2015. текст

Мартиненко В.П., Баранюк В.Ю. Адаптація зарубіжного досвіду щодо справляння податку на прибуток в Україні // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць НДЕІ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. - №6 (169), 2015. – С. 25-28.
Мартыненко В.П., Баранюк В.Ю. Адаптация зарубежного опыта по взиманию налога на прибыль в Украине // Формирование рыночных отношений в Украине: Сборник научных трудов НИЭИ Министерства экономического развития и торговли Украины. - №6 (169), 2015 - С. 25-28.
Martynenko V. P., Baranyuk, V. Y. Adaptation of foreign experience in the collection of the tax on profit in Ukraine // Formation of market relations in Ukraine: Collection of scientific papers, Scientific Research Institute of the Ministry of economic development and trade of Ukraine. - №6 (169), 2015. – P. 25-28. текст

2016 рік

Мартиненко В.П., Сільченко А.Р. Системний підхід як один із методів ефективного управління ресурсним потенціалом підприємства // [Електронний ресурс] / В.П. Мартиненко, А.Р. Сільченко// Ефективна економіка. - 2016. - № 1.
Мартыненко В.П., Сильченко А.Р. Системный подход как один из методов эффективного управления ресурсным потенциалом предприятия // [Электронный ресурс] / В.П. Мартыненко, А.Р. Сильченко // Эффективная экономика. - 2016. - №1.
Martynenko V. P., Sil'chenko A. R. System approach as one of methods of effective management of resource potential of the enterprise // [Electronic resource] / V. P. Martynenko, A. G. Silchenko// Efficient economy. - 2016. - № 1. текст

Мартиненко В.П. Прогнозування фінансової кризи банківських установ // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: Науковий збірник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2016. – Вип.12(Т.1) – С.10-15.
Мартыненко В.П. Прогнозирование финансового кризиса банковских учреждений // Актуальные проблемы развития экономики региона: Научный сборник Прикарпатского национального университета имени Василия Стефаника, 2016. - Вип.12 (Т.1) - С.10-15.
Martynenko V. P. Prediction of the financial crisis banking institutions // Actual problems of development of regional economy: Scientific collection of Prycarpathian national University named after Vasyl Stefanyk, 2016. – l.12( 1) – P. 10-15. текст

Тульчинська С.О., доктор економічних наук, професор.

2014 - 2015 рр.

Тульчинська С.О., Тульчинський Р.В. Протиріччя залучення іноземних інвестицій в економіку України // Сучасні проблеми економіки і підприємництва. зб. наук. пр. – В. 13. – К.: ІВЦ «Політехніка», 2014. – С. 115- 121. текст

Тульчинська С.О., Шемет Я.В. Сучасні проблеми організації управління персоналом на підприємстві // Сучасні проблеми економіки і підприємництва. зб. наук. пр. – В. 13. – К.: ІВЦ «Політехніка», 2014. – С. 195- 202. текст

Тульчинська С.О. Удосконалення процесу бізнес-планування /О.М. Мельнікова, С.О. Тульчинська // Актуальні проблеми економіки та управління. Зб. наук. пр. молодих вчених. Вип. 8. – 2014 р. текст

Тульчинська С.О. Визначення доцільності фінансового оздоровлення підприємства на підставі оцінки фінансового потенціалу / С.О. Тульчинська, М.В. Нікітіна // Ефективна економіка № 4. – 2014. – Режим доступу: http//www.economy.nayka.com.ua текст

Тульчинська С.О. Наукові підходи до визначення вектора розвитку постіндустріального суспільства / С.О. Тульчинська // Економічний вісник НТУУ «КПІ» МОН України : [зб. наук. пр. / гол. ред. О.А. Гавриш]. – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – Вип. 11. – С. 501-507. текст

Тульчинська С.О. Системний підхід до визначення інтелектуально-інноваційної системи регіонів / С.О. Тульчинська // Проблеми системного підходу в економіці: зб. наук. пр.: Вип 48. – К.: НАУ, 2014. – С. 105-111. текст

Тульчинська С.О. Сутність та логіка взаємозв’язку категоріальних понять інтелектуально-інноваційної системи регіонів / С.О. Тульчинська // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки, Вип. 7. – Херсон: 2014. – С. 103-106. текст

Тульчинська С.О. Стан державного та ринкового регулювання науково-інноваційної діяльності в Україні / С.О. Тульчинська // Науковий вісник Донбаської державної машинобудівної академії. – Краматорськ: ДДМА, №2(14Е), 2014. – С. 195-202. текст

Тульчинська С.О. Аналіз програм активізації інноваційної діяльності в регіонах України / С.О. Тульчинська // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки, Вип. 9. – Херсон: 2014. – С. 112-115. текст

Тульчинська С.О., Костюнік О.В. Економічні та системно-універсальні проблеми на шляху фінансування науково-інноваційної діяльності в Україні / С.О. Тульчинська, О.В. Костюнік // Проблеми системного підходу в економіці: зб. наук. пр.: Вип 50. – К.: НАУ, 2014. – С. 107-111. текст

Тульчинська С.О. Регенерація регіональних економічних систем на засадах розбудови технологічних парків / С.О. Тульчинська // Формування ринкових відносин в Україні: Зб. наук. пр. № 12 (163) / наук ред. І.Г. Манцуров. – К.: 2014. – С. 203-206. текст

Тульчинська С.О. Вимоги та критерії визначення статусу дослідницьких університетів в Україні / С.О. Тульчинська // Науковий журнал: Маркетинг і менеджмент інновацій. – Суми: ТОВ «ВТД Університетська книга», 2015. – № 1. – С. 158-167. текст

Тульчинська С.О. Органiзацiя eфeктивного використання запасiв / С.О. Тульчинська, О.М. Мельнікова // Актуальні проблеми економіки і управління. Зб. наук. пр. молодих вчених. Вип. 9. – 2015 р. текст

Тульчинська С.О. Нові технології та вплив на сучасні методи маркетингу, що застосовуються на підприємстві / С.О. Тульчинська, Є.І. Сегеда// Сучасні проблеми економіки і підприємництва. зб. наук. пр. – В. 16. – К.: ІВЦ «Політехніка», 2015. – С. 98-103. текст

Тульчинська С.О. Інтеграційна концепція формування регіональних економічних систем інтелектуально-інноваційного типу / С.О. Тульчинська // Економічний вісник НТУУ «КПІ» МОН України : [зб. наук. пр. / гол. ред. О.А. Гавриш]. – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – Вип. 12. – С. 400-407. текст

Тульчинська С.О. Шляхи усунення недоліків при визначенні пріоритетів інноваційної діяльності / С.О. Тульчинська // Проблеми системного підходу в економіці: зб. наук. пр.: Вип 51. – К.: НАУ, 2015. – С. 161-166. текст

Тульчинська С.О. Функціонування студентських бізнес-інкубаторів на базі провідних університетів України / С.О. Тульчинська // Науковий журнал: Маркетинг і менеджмент інновацій. – Суми: ТОВ «ВТД Університетська книга», 2015. – № 2. – С. 134-144. текст

Тульчинська С.О. Механізм залучення інвестиційних ресурсів в умовах нарощення загроз і ризиків / С.О. Тульчинська, Б.П. Чорній // Бізнес Інформ. - № 9. – 2015. – С. 15-19. текст

Андрусь О.І., кандидат педагогічних наук, доцент.

Назва текст

Гречко А.В., доктор економічних наук, професор.

2011 рік

Гречко А.В. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ З ПОЗИЦІЇ ЇХ ВПЛИВУ НА МІКРОЕКОНОМІЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ / Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». – 2011. - №8. – С. 202 – 208.
Гречко А.В. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТРАНСАКЦИОННЫХ ИЗДЕРЖЕК С ПОЗИЦИИ ИХ ВЛИЯНИЯ НА МИКРОЭКОНОМИЧЕСКУЮ СРЕДУ / Экономический вестник Национального технического университета Украины «Киевский политехнический институт». – 2011. - №8. – С. 202 – 208.
Grechko A. THEORETICAL ASPECTS OF THE DEFINITION OF TRANSACTION COSTS FROM THE PERSPECTIVE OF ITS IMPACT ON THE MICROECONOMIC ENVIRONMENT / Ekonomichnyi visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu Ukrainy «Kyivskyi politekhnichnyi instytut». – 2011. - №8. – P. 202 – 208. текст

Гречко А.В., Кавтиш О.П. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ / Інноваційна економіка. – Всеукраїнський науково-виробничий журнал (випуск 2-2011). – Тернопіль. – 2011. - №21. – С. 223 – 227.
Гречко А.В., Кавтиш О.П. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ / Инновационная экономика. – Всеукраинский научно-производственный журнал (выпуск 2-2011). – Тернополь. – 2011. - №21. – С. 223 – 227.
Grechko A., Kavtush O. THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE DEFINITION OF THE NATIONAL INNOVATION SYSTEM / Innovatsiina ekonomika. – Vseukrainskyi naukovo-vyrobnychyi zhurnal (vypusk 2-2011). – Ternopil. – 2011. - No. 21. – P. 223 – 227. текст

Гречко А.В., Поліщук С.В. ПОДАТКОВИЙ АСПЕКТ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ ДЕРЖАВИ НА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ / Інноваційна економіка. – Всеукраїнський науково-виробничий журнал (випуск 4-2011). – Тернопіль. – 2011. - №23. – С. 241 – 245.
Гречко А.В., Полищук С.В. НАЛОГОВЫЙ АСПЕКТ РЕГУЛЯТОРНОГО ВЛИЯНИЯ ГОСУДАРСТВА НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ / Инновационная экономика. – Всеукраинский научно-производственный журнал (выпуск 4-2011). – Тернополь. – 2011. - №23. – С. 241 – 245.
Grechko A., Polishchuk S. TAX ASPECT OF THE REGULATORY STATE INFLUENCE ON ECONOMIC GROWTH / Innovatsiina ekonomika. – Vseukrainskyi naukovo-vyrobnychyi zhurnal (vypusk 4-2011). – Ternopil. – 2011. - No. 23. – P. 241 – 245. текст

Гречко А.В., Мезенцева О.О. ДІАГНОСТИКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ГАЛУЗІ В РИНКОВИХ УМОВАХ / Наукові праці національного університету харчових технологій. - №39. – К., 2011. – С.26 – 30.
Гречко А.В., Мезенцева О.О. ДИАГНОСТИКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ В РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ / Научные труды национального университета пищевых технологий. - №39. – К., 2011. – С.26 – 30.
Grechko A., Mezentsev О. DIAGNOSTICS OF COMPETITIVENESS OF METALLURGICAL ENTERPRISES IN MARKET CONDITION / Naukovi pratsi natsionalnoho universytetu kharchovykh tekhnolohii.- №39. – K., 2011. – P. 26 – 30. текст

Гречко А.В., Кліменко І.А ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЗМІН ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ НА ФОРМУВАННЯ БІЗНЕС-ПЛАНІВ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ. Сучасні проблеми економіки і підприємництво: Збірник наукових праць. – Випуск 6. – К.: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2011.
Гречко А.В., Клименко И.А ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА НА ФОРМИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПЛАНОВ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ. Современные проблемы экономики и предпринимательство: Сборник научных трудов. – Выпуск 6. – К.: ИВЦ «Издательство «Политехника», 2011.
Grechko A., Klimenko I. THE INFLUENCE OF CHANGES IN THE TAX CODE ON THE FORMATION OF BUSINESS PLANS OF SMALL BUSINESSES. Suchasni problemy ekonomiky i pidpryiemnytstvo: Zbirnyk naukovykh prats. – № 6. – K.: Publishing house «Politekhnika» 2011 текст

Гречко А.В., Бершов О. ВИКОРИСТАННЯ РЕАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ СТАБІЛІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В УКРАЇНІ. Сучасні проблеми економіки і підприємництво: Збірник наукових праць. – Випуск 6. – К.: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2011.
Гречко А.В., Бершов А. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ В УКРАИНЕ. Современные проблемы экономики и предпринимательство: Сборник научных трудов. – Выпуск 6. – К.: ИВЦ «Издательство «Политехника», 2011.
Grechko A. V., Bershov, A. THE USE OF REAL INVESTMENT RESOURCES TO STABILIZE THE ACTIVITY OF THE ENTERPRISE IN UKRAINE. Zbirnyk naukovykh prats. – № 6. – K.: Publishing house «Politekhnika» 2011. текст

Гречко А.В., Гербеда М.В. МЕТОДИ ЗДЕШЕВЛЕННЯ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУ. Сучасні проблеми економіки і підприємництво: Збірник наукових праць. – Випуск 7. – К.: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2011.
Гречко А.В., Гербеда М.В. МЕТОДЫ УДЕШЕВЛЕНИЯ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА. Современные проблемы экономики и предпринимательство: Сборник научных трудов. - Выпуск 7. - М .: ИВЦ Издательство «Политехника», 2011.
Grechko A, Herbeda М. METHODS TO REDUCE THE COST OF MORTGAGE CREDIT. Suchasni problemy ekonomiky i pidpryiemnytstvo: Zbirnyk naukovykh prats. – №7. – K.: Publishing house «Politekhnika», 2011. текст

Гречко А.В., Кліменко І.А. АНАЛІЗ ФАКТОРІВ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВА. Сучасні проблеми економіки і підприємництво: Збірник наукових праць. –– Випуск 8. – Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2011.
Гречко А.В., Кліменко И.А. АНАЛИЗ ФАКТОРОВ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ ПРЕДПРИЯТИЯ. Современные проблемы экономики и предпринимательство: Сборник научных трудов. - Выпуск 8. – Киев: ИВЦ «Издательство «Политехника», 2011.
Grechko A., Klimenko. І. ANALYSIS OF FACTORS OF EXTERNAL ENVIRONMENT OF THE ENTERPRISE. Suchasni problemy ekonomiky i pidpryiemnytstvo: Zbirnyk naukovykh prats. – № 8. – K.: Publishing house «Politekhnika», 2011. текст

2012 рік

Гречко А.В. ПОДАТКОВИЙ АСПЕКТ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ / Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». – 2012. - №9. – С. 214 – 219.
Гречко А.В. НАЛОГОВЫЙ АСПЕКТ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ / Экономический вестник Национального технического университета Украины «Киевский политехнический институт». – 2012. - №9. – С. 214 – 219.
Grechko A. TAX ASPECTS OF THE REGULATION OF SMALL BUSINESSES / Ekonomichnyi visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu Ukrainy «Kyivskyi politekhnichnyi instytut». – 2012. - №9. – P. 214 – 219. текст

Гречко А.В., Гербеда М.В. ВПЛИВ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ НА РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА [Електронний ресурс] / Ефективна економіка. - 2012. - №3. - Режим доступу до журналу: http: // www.economy.nayka.com.ua.
Гречко А.В., Гербеда М.В. ВЛИЯНИЕ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ [Электронный ресурс] / Эффективная экономика. - 2012. - №3. - Режим доступа к журналу: http://www.economy.nayka.com.ua.
Grechko A., Herbed M. INFLUENCE OF FINANCIAL RISKS ON THE RESULTS OF OPERATIONS OF THE COMPANY [Electronic resource] / Efektyvna ekonomika. - 2012. - №3. - Access log: http: / / www.economy.nayka.com.ua. текст

Гречко А.В., Круш П.В. ВПЛИВ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ НА ВЗАЄМОДІЮ МАЛИХ ТА ВЕЛИКИХ ПІДПРИЄМСТВ / П.В. Круш, А.В. Гречко // Теорії мікро- макроекономіка: Збірник наукових праць. – випуск 38. – К.: 2012 р. – 260 с. – С. 55 – 65.
Гречко А.В., Круш П.В. ВЛИЯНИЕ НАЛОГОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МАЛЫХ И КРУПНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ / П.В. Круш, А.В. Гречко // Теории микро - макроэкономика: Сборник научных трудов. – выпуск 38. – К.: 2012 г. – 260 с. – С. 55 – 65.
Grechko A., Krush P. EFFECT OF TAX REGULATION ON THE INTERACTION OF SMALL AND LARGE ENTERPRISES / V. Krush, A. Grechko, V. Teorii mikro- makroekonomika: Zbirnyk naukovykh prats. – № 38. – K.: 2012 – 260 p. – p. 55 – 65. текст

Гречко А.В., Гербеда М.В. ФІНАНСОВА КРИЗА НА ПІДПРИЄМСТВІ ТА ЗАХОДИ БОРОТЬБИ З НЕЮ / А.В. Гречко, М.В. Гербеда // Теорії мікро- макроекономіки: Збірник наукових праць. – випуск 38. – К.: 2012 р. – 260 с. – С. 235 – 240.
Гречко А.В., Гербеда М.В. ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС НА ПРЕДПРИЯТИИ И МЕРЫ БОРЬБЫ С НИМ / А.В. Гречко, Н.В. Гербеда // Теории микро - макроэкономика: Сборник научных трудов. – выпуск 38. – К.: 2012 г. – 260 с. – С. 235 – 240.
Grechko A., Herbeda M. THE FINANCIAL CRISIS IN THE COMPANY AND MEASURES TO EFFORTING WITH IT / A. Grechko, N. In. Gerbeda // Teorii mikro- makroekonomiky: Zbirnyk naukovykh prats. № 38. – K.: 2012 – 260 p. – p. 235 – 240. текст

Гречко А.В. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ З ПОЗИЦІЇ ЇХ ВПЛИВУ НА МІКРОЕКОНОМІЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ / А.В. Гречко // Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». – 2011. - №9. – С. 202 – 208.
Гречко А.В. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТРАНСАКЦИОННЫХ ИЗДЕРЖЕК С ПОЗИЦИИ ИХ ВЛИЯНИЯ НА МИКРОЭКОНОМИЧЕСКУЮ СРЕДУ / А.В. Гречко // Экономический вестник Национального технического университета Украины «Киевский политехнический институт». – 2011. - №9. – С. 202 – 208.
Grechko A. THEORETICAL ASPECTS OF THE DEFINITION OF TRANSACTION COSTS FROM THE PERSPECTIVE OF ITS IMPACT ON THE MICROECONOMIC ENVIRONMENT / A. Grechko // Ekonomichnyi visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu Ukrainy «Kyivskyi politekhnichnyi instytut»– 2011. - №9. – Р. 202 – 208. текст

Гречко А.В., Гербеда М.В. ДОСЛІДЖЕННЯ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ ТА ШЛЯХІВ ЇЇ ПОДОЛАННЯ НА ПРИКЛАДІ ПАТ «УМАНЬХЛІБ» [Електронний ресурс]. Актуальні проблеми економіки та управління. - 2012. - №6.
Гречко А.В., Гербеда М.В. ИССЛЕДОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА И ПУТЕЙ ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ ОАО «УМАНЬХЛЕБ» [Электронный ресурс]. Актуальные проблемы экономики и управления. - 2012. - №6.
Grechko A., Herbed M. RESEARCH THE FINANCIAL CRISIS AND WAYS TO OVERCOME THE EXAMPLE OF «UMANHLIB" [Electronic resource]. Aktualni problemy ekonomiky ta upravlinnia. - 2012. - № 6. текст

Гречко А.В. ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ [Електронний ресурс]. Ефективна економіка. - 2012. - № 10.
Гречко А.В. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ УКРАИНЫ [Электронный ресурс]. Эффективная экономика. - 2012. - №10.
Grechko A. THE INFLUENCE OF TAX POLICY ON ECONOMIC DEVELOPMENT OF UKRAINE [Electronic resource]. Efektyvna ekonomika. - 2012. - №10. текст

Гречко А.В. ДОСЛІДЖЕННЯ ЗОВНІШНІХ ІНСТИТУЦІЙНИХ ФАКТОРІВ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ. Агросвіт. – 2012. - №21. – С. 21 – 26.
Гречко А.В. ИССЛЕДОВАНИЕ ВНЕШНИХ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ УКРАИНЫ. Агросвит. – 2012. - №21. – С. 21 – 26.
Grechko A. RESEARCH EXTERNAL INSTITUTIONAL FACTORS IN THE DEVELOPMENT OF ENTERPRISES UKRAINE. Agrosvit. – 2012. - № 21. P. 21 – 26. текст

Гречко А.В., Рудковська Ю.В. ПРОБЛЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ. Сучасні проблеми економіки і підприємництво: Збірник наукових праць. –– Випуск 9. – Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2012.
Гречко А.В., Рудковская Ю.В. ПРОБЛЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПРИБЫЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ В УКРАИНЕ. Современные проблемы экономики и предпринимательство: Сборник научных трудов. - Выпуск 9. - Киев: ИПЦ Издательство «Политехника», 2012.
Grechko A. Rudkovskaya Y. ISSUES CORPORATE INCOME TAX IN UKRAINE. Suchasni problemy ekonomiky i pidpryiemnytstvo: Zbirnyk naukovykh prats. –– № 9. – Kyiv: Publishing house «Politekhnika», 2012. текст

Гречко А.В., Гербеда М.В. ДОСЛІДЖЕННЯ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ НА ПРИКЛАДІ ПАТ «АГРОХІМЦЕНТР» / А.В. Гречко, М.В. Гербеда // Сучасні проблеми економіки і підприємництво. Збірник наукових праць. – Випуск 10. – Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2012. С. 203 – 208.
Гречко А.В., Гербеда М.В. ИССЛЕДОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ НА ПРИМЕРЕ ОАО «АГРОХІМЦЕНТР» / А.В. Гречко, М.В. Гербеда // Современные проблемы экономики и предпринимательство. Сборник научных трудов. – Выпуск 10. – Киев: ИВЦ «Издательство «Политехника», 2012. С. 203 – 208.
Grechko A., Herbed M. THE STUDY OF FINANCIAL RISKS IN CASE OF PJSC «AHROHIMTSENTR» / A. Grechko, М. Gerbeda // Suchasni problemy ekonomiky i pidpryiemnytstvo: Zbirnyk naukovykh prats. - № 10. – Kyiv: Publishing house «Politekhnika», 2012. текст

2013 рік

Гречко А.В. ДОСЛІДЖЕННЯ ПОДАТКОВОЇ СКЛАДОВОЇ ІНСТИТУЦІЙНИХ ФАКТОРІВ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ. Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». – 2013. - №10. – С. 10 – 15.
Гречко А.В. ИССЛЕДОВАНИЯ НАЛОГОВОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ В УКРАИНЕ. Экономический вестник Национального технического университета Украины «Киевский политехнический институт». – 2013. - №10. – С. 10 – 15.
Grechko A. STUDY OF THE TAX COMPONENT OF INSTITUTIONAL FACTORS FOR THE DEVELOPMENT OF ENTERPRISES IN UKRAINE. Ekonomichnyi visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu Ukrainy «Kyivskyi politekhnichnyi instytut»– 2013. - №10. – S. 10 – 15. текст

Гречко А.В., Косцов Г.О. ИССЛЕДОВАНИЕ МОТИВОВ И СПОСОБОВ ВЫХОДА ПРЕДПРИЯТИЯ НА ВНЕШНИЕ РЫНКИ. Современный научный вестник. Серия: Экономические науки. - №12 (151), 2013. – С. 73 – 81. С. 101.(международное издание с ISSN 1561-6886).
Grechko A., Kostsov G. STUDY THE MOTIVES AND METHODS OF THE COMPANY TO ACCESS EXTERNAL MARKETS. Suchasnyi naukovyi visnyk. Seriia: ekonomichni nauky. - №12 (151), 2013. – P. 73 – 81. C. 101.(international publication with ISSN 1561-6886). текст

Гречко А.В., Фоменко О.Р. ДОСЛІДЖЕННЯ ШЛЯХІВ І РЕЗЕРВІВ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ. [Електронний ресурс]. Актуальні проблеми економіки та управління. - 2013. - №7.
Гречко А.В., Фоменко O.P. ИССЛЕДОВАНИЕ ПУТЕЙ И РЕЗЕРВОВ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ. [Электронный ресурс]. Актуальные проблемы экономики и управления. - 2013. - №7.
Grechko A., Fomenko O. STUDY OF WAYS AND POTENTIAL SAVINGS IN THE ENTERPRISE. [Electronic resource]. Aktualni problemy ekonomiky ta upravlinn. - 2013. - №7. текст

Гречко А.В. ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ ВПРОВАДЖЕННЯ ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ. Часопис економічних реформ / науково-виробничий журнал. № 3(11). – Луганськ, 2013. – С. 35 – 42.
Гречко А.В. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ВНЕДРЕНИЯ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА УКРАИНЫ. Часопись экономических реформ / научно-производственный журнал. № 3(11). – Луганск, 2013. – С. 35 – 42.
Grechko A. ASSESSING THE IMPLEMENTATION OF THE TAX CODE OF UKRAINE. Chasopys ekonomichnykh reform, naukovo-vyrobnychyi zhurnal. - № 3(11). – Luhansk. 2013. – S. 35 – 42. текст

Гречко А.В. РОЛЬ ІНСТИТУЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА У РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ. Сучасні проблеми економіки і підприємництво. зб. наук. праць. - Вип. 11. – К.: НТУУ «КПІ», 2013. С. 27 – 33.
Гречко А.В. РОЛЬ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ В РАЗВИТИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ. Современные проблемы экономики и предпринимательство. сб. наук. трудов. - Вып. 11. – К.: НТУУ «КПИ», 2013. С. 27 – 33.
Grechko A. ТHE ROLE OF INSTITUTIONAL ENVIRONMENT IN THE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY. Suchasni problemy ekonomiky i pidpryiemnytstvo: Zbirnyk naukovykh prats. - № 11. – Kyiv: Publishing house «Politekhnika», 2013. текст

Гречко А.В., Трохименко М. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ЗАХОДИ ПОЛІПШЕННЯ. [Електронний ресурс]. Актуальні проблеми економіки та управлінн. - 2013. - №7.
Гречко А.В., Трохименко Н. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ В УКРАИНЕ: ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И МЕРЫ УЛУЧШЕНИЯ. [Электронный ресурс]. Актуальные проблемы экономики и управления. - 2013. - №7.
Grechko A. V., Trokhimenko М. INVESTMENT CLIMATE IN UKRAINE: PROBLEMS OF FORMATION AND IMPROVEMENT MEASURES. Aktualni problemy ekonomiky ta upravlinn. - 2013. - №7. текст

Гречко А.В., Прокопенко Я.Г. АНАЛІЗ СУЧАСНОЇ ТОРГОВЕЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ. Сучасні проблеми економіки і підприємництво [Текст]: Збірник наукових праць. – Випуск 12. – Київ: ІВЦ Видавництво«Політехніка», 2013.
Гречко А.В., Прокопенко Я.Г. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОЙ ТОРГОВОЙ ПОЛИТИКИ УКРАИНЫ. Современные проблемы экономики и предпринимательство [Текст]: Сборник научных трудов. – Выпуск 12. – Киев: ИВЦ «Издательство«Политехника», 2013.
Grechko A., Prokopenko Y. ANALYSIS OF THE CURRENT TRADE POLICY OF UKRAINE. Suchasni problemy ekonomiky i pidpryiemnytstvo [Tekst]: Zbirnyk naukovykh prats. – № 12. – Kyiv: Publishing house «Politekhnika», 2013. текст

Гречко А.В., Кирикович К. ДОСЛІДЖЕННЯ АСИМЕТРИЧНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ НА ТОВАРНИХ РИНКАХ УКРАЇНИ. Сучасні проблеми економіки і підприємництво [Текст]:Збірник наукових праць. – Випуск 12. – Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2013.Сс. 16 – 23.
Гречко А.В., Кирикович К. ИССЛЕДОВАНИЯ АСИММЕТРИЧНОСТИ ИНФОРМАЦИИ НА ТОВАРНЫХ РЫНКАХ УКРАИНЫ. Современные проблемы экономики и предпринимательство [Текст]:Сборник научных трудов. – Выпуск 12. – Киев: ИВЦ «Издательство «Политехника», 2013. С. 16 – 23.
Grechko A., Kirikovich K. RESEARCH ASYMMETRIC INFORMATION IN THE COMMODITY MARKETS OF UKRAINE. Suchasni problemy ekonomiky i pidpryiemnytstvo [Tekst]:Zbirnyk naukovykh prats. – Vypusk 12. – Kyiv: Publishing house «Politekhnika», 2013. Р. 16 – 23. текст

2014 рік

Гречко А.В. ВПЛИВ ПРОЦЕСУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА СИСТЕМУ ОПОДАТКУВАННЯ ЯК СКЛАДОВУ ІНСТИТУЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА. Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». – 2014. - №11.
Гречко А.В. ВЛИЯНИЕ ПРОЦЕССА ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ КАК СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ. Экономический вестник Национального технического университета Украины «Киевский политехнический институт». – 2014. - №11.
Grechko A. V. INFLUENCE OF GLOBALIZATION ON THE TAX SYSTEM AS A COMPONENT OF THE INSTITUTIONAL ENVIRONMENT. Ekonomichnyi visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu Ukrainy «Kyivskyi politekhnichnyi instytut». – 2014. – № 11. текст

Гречко А.В. ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПОДАТКОВОГО ФАКТОРУ НА ДІЯЛЬНІСТЬ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ. Бізнес-інформ. – 2013. - №10. – С. 336 – 342.
Гречко А.В. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НАЛОГОВОГО ФАКТОРА НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УКРАИНЕ. Бизнес-информ. – 2013. - №10. – С. 336 – 342.
Grechko A. THE INFLUENCE OF TAX FACTORS FOR SMALL BUSINESSES IN UKRAINE. Biznes-inform. – 2013. - №. 10. – P. 336 – 342. текст

Гречко А.В. ОПОДАТКУВАННЯ ДИВІДЕНДІВ ЯК ФАКТОРУ ВПЛИВУ НА ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ. Бізнес-інформ. – 2014. – К. - №9. – С. 241 - 247.
Гречко А.В. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ДИВИДЕНДОВ КАК ФАКТОР ВЛИЯНИЯ НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ. Бизнес-информ. – 2014. – К. - №9. – С. 241 - 247.
Grechko A. Taxation of dividends as factor of influence on attraction of investments. Biznes-inform. – 2014. K. - №. 9. – P. 241 - 247. текст

Гречко А.В. ПЕРСПЕКТИВИ РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ. Проблеми економіки. - 2014. – К. - №3, 2014. С. 60 -70.
Гречко А.В. ПЕРСПЕКТИВЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ УКРАИНЫ В УСЛОВИЯХ ЕВРОИНТЕГРАЦИИ. Проблемы экономики. - 2014. – К. - №3, 2014. С. 60 -70.
Grechko A. PROSPECTS FOR REFORMING THE TAX SYSTEM OF UKRAINE IN CONDITIONS OF EUROPEAN INTEGRATION. Problemy ekonomiky. - 2014. – K. - № 3, 2014. P. 60 -70. текст

Гречко А.В., Стельмах О.С. ДОСЛІДЖЕННЯ РИЗИКІВ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАХОДІВ ПО ПІДВИЩЕННЮ ПРОДУКТИВНОСТІ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «СІРІУС ЕКСТРУЖЕН». [Електронний ресурс]. Актуальні проблеми економіки та управлінн. - 2014. - №8.
Гречко А.В., Стельмах О.С. ИССЛЕДОВАНИЕ РИСКОВ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «СИРИУС ЭКСТРУЖЕН». [Электронный ресурс]. Актуальные проблемы экономики и управления. - 2014. - №8.
Grechko A., Stelmakh О. THE STUDY OF THE RISKS AND EFFECTIVENESS OF THE IMPLEMENTATION OF MEASURES TO IMPROVE THE PERFORMANCE OF THE COMPANY PRODUCTION OF «SIRIUS EXTRUSION». Aktualni problemy ekonomiky ta upravlinn. - 2014. - №8. текст

Гречко А.В., Нечипорук С.О. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА. Сучасні проблеми економіки і підприємництво [Текст]: Збірник наукових праць. – Випуск 13. – Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2014.
Гречко А.В., Нечипорук С.А. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ. Современные проблемы экономики и предпринимательство [Текст]: Сборник научных трудов. – Выпуск 13. – Киев: ИВЦ «Издательство «Политехника», 2014.
Grechko A., Nechyporuk S. THEORETICAL BASES OF MANAGEMENT OF FINANCIAL POTENTIAL OF THE ENTERPRISE. Suchasni problemy ekonomiky i pidpryiemnytstvo [Tekst]: Zbirnyk naukovykh prats. – Vypusk 13. – Kyiv: Publishing house «Politekhnika», 2014. текст

Гречко А.В., Кирикович К.В. ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРЯМКІВ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ОПОДАТКУВАННЯ ПОДАТКОМ НА ПРИБУТОК. Сучасні проблеми економіки і підприємництво [Текст]: Збірник наукових праць. – Випуск 14. – Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2014. – C. 192 – 198.
Гречко А.В., Кирикович К.В. ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕХАНИЗМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НАЛОГОМ НА ПРИБЫЛЬ. Современные проблемы экономики и предпринимательство [Текст]: Сборник научных трудов. – Выпуск 14. – Киев: ИВЦ «Издательство «Политехника», 2014. – C. 192 – 198.
Grechko A., Kirikovich K. RESEARCH AREAS TO IMPROVE THE MECHANISM OF TAXATION ON INCOME. Suchasni problemy ekonomiky i pidpryiemnytstvo [Tekst]: Zbirnyk naukovykh prats. – №14. – Kyiv: Publishing house «Politekhnika», 2014. текст

Гречко А.В., Стельмах О.С. ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАХОДІВ ПО ПІДВИЩЕННЮ РІВНЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ «СІРІУС ЕКСТРУЖЕН». Сучасні проблеми економіки і підприємництво [Текст]: Збірник наукових праць. – Випуск 13. – Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2014. – C. 230 – 236.
Гречко А.В., Стельмах О.С. ОБОСНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «СИРИУС ЭКСТРУЖЕН». Современные проблемы экономики и предпринимательство [Текст]: Сборник научных трудов. – Выпуск 13. – Киев: ИВЦ Издательство «Политехника», 2014. – C. 230 – 236.
Grechko A., Stelmakh О. JUSTIFICATION OF MEASURES TO IMPROVE THE PERFORMANCE LEVEL OF THE PRODUCTION ACTIVITIES OF «SIRIUS EXTROGEN». Suchasni problemy ekonomiky i pidpryiemnytstvo [Tekst]: Zbirnyk naukovykh prats. – №13. – Kyiv: Publishing house «Politekhnika», 2014. текст

Гречко А.В., Нечипорук С.О. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА З МЕТОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ. Сучасні проблеми економіки і підприємництво [Текст]: Збірник наукових праць. – Випуск 14 – Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2014. – C. 198 – 204.
Гречко А.В., Нечипорук С.А. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ С ЦЕЛЬЮ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕГО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО [Текст]: Сборник научных трудов. – Выпуск 14 – Киев: ИВЦ Издательство «Политехника», 2014. – C. 198 – 204.
Grechko A., Nechyporuk S. INVESTIGATION OF THE FINANCIAL POTENTIAL OF THE COMPANY TO ENSURE ITS COMPETITIVENESS. Suchasni problemy ekonomiky i pidpryiemnytstvo [Tekst]: Zbirnyk naukovykh prats. – №14. – Kyiv: Publishing house «Politekhnika», 2014. текст

Гречко А.В., Кондратьєва О.Ю. ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ В СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ. Сучасні проблеми економіки і підприємництво [Текст]: Збірник наукових праць. – Випуск 15 – Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2014.
Гречко А.В., Кондратьева О.Ю. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ В СИСТЕМЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ. Современные проблемы экономики и предпринимательство [Текст]: Сборник научных трудов. - Выпуск 15 - Киев: ИПЦ Издательство «Политехника», 2014.
Grechko A., Kondratyevа O. INDICATORS OF FINANCIAL STABILITY IN THE STRATEGIC MANAGEMENT. Suchasni problemy ekonomiky i pidpryiemnytstvo [Tekst]: Zbirnyk naukovykh prats. – №15 – Kyiv: Publishing house «Politekhnika», 2014. текст

2015 рік

Гречко А.В. АНАЛІЗ ЗМІН ІНСТИТУЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ОПОДАТКУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ. Економічний вісник КПІ. –К. - 2015, №12.
Гречко А.В. АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО МЕХАНИЗМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В УКРАИНЕ. Экономический вестник КПИ. – К. - 2015, №12.
Grechko A. ANALYSIS OF INSTITUTIONAL CHANGES OF THE TAXATION OF PHYSICAL AND LEGAL PERSONS IN UKRAINE. Ekonomichnyi visnyk KPI. – K. - 2015, №12. текст

Гречко А.В., Прокопенко Я.Г. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА. Актуальні проблеми економіки і управління, випуск 9, 2015 року.
Гречко А.В., Прокопенко Я.Г. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ. Актуальные проблемы экономики и управления, выпуск 9, 2015 года.
Grechko A., Prokopenko Y. THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF ECONOMIC SECURITY OF THE ENTERPRISE. Aktualni problemy ekonomiky i upravlinnia, № 9, 2015. текст

42. Гречко А.В., Прокопенко Я.Г. ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДП «АНТОНОВ». Сучасні проблеми економіки і підприємництво [Текст]: Збірник наукових праць. – Випуск 16 – Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2015. - C. 236 - 241.
Гречко А.В., Прокопенко Я.Г. ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГП «АНТОНОВ». Современные проблемы экономики и предпринимательство [Текст]: Сборник научных трудов. – Выпуск 16 – Киев: ИВЦ Издательство «Политехника», 2015. – C. 236 - 241.
Grechko A., Prokopenko Y. RESEARCH OF EFFICIENCY OF INDUSTRIAL ACTIVITY «ANTONOV». Suchasni problemy ekonomiky i pidpryiemnytstvo [Tekst]:Zbirnyk naukovykh prats. – №16. – Kyiv: Publishing house «Politekhnika», 2015. текст

Гречко А.В. Гречухін А.С. ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. Сучасні проблеми економіки і підприємництво [Текст]: Збірник наукових праць. – Випуск 16 – Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2015. – C. 230 – 236.
Гречко А.В. Гречухин А.С. ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ. Современные проблемы экономики и предпринимательство [Текст]: Сборник научных трудов. – Выпуск 16 – Киев: ИВЦ " Издательство «Политехника», 2015. – C. 230 – 236.
Grechko A., Grechukhin A. RESEARCH METHODS OF IMPROVING THE EFFICIENCY OF PRODUCTION ACTIVITY. Current issues in Economics and business [Text]: Suchasni problemy ekonomiky i pidpryiemnytstvo [Tekst]: Zbirnyk naukovykh prats. – №16. – Kyiv: Publishing house «Politekhnika», 2015. текст

Гречко А.В., Прокопенко Я.Г. ДІАГНОСТИКА ЙМОВІРНОСТІ ВИНИКНЕННЯ ФІНАНСОВЇ КРИЗИ НА ДП «АНТОНОВ». Сучасні проблеми економіки і підприємництво [Текст]: Збірник наукових праць. – Випуск 17. – Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2015. – C. 188-199.
Гречко А.В., Прокопенко Я.Г. ДИАГНОСТИКА ВЕРОЯТНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ КРИЗИСА НА ГП «АНТОНОВ». Современные проблемы экономики и предпринимательство [Текст]: Сборник научных трудов. – Выпуск 17. – Киев: ИВЦ Издательство «Политехника», 2015. – C. 188-199.
Grechko A., Prokopenko Y. DIAGNOSTICS OF PROBABILITY OCCURRENCE FINANCIAL CRISIS IN THE STATE ENTERPRISE «ANTONOV». Suchasni problemy ekonomiky i pidpryiemnytstvo [Tekst]: Zbirnyk naukovykh prats. – №17. – Kyiv: Publishing house «Politekhnika», 2015. текст

2016 рік

Гречко А.В. Балагир Б.В. ДОСЛІДЖЕННЯ ШЛЯХІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА. Ефективна економіка. - 2016, № 2.
Гречко А.В. Балагир Б.В. ИССЛЕДОВАНИЕ ПУТЕЙ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ. Эффективная экономика, 2016, № 2.
Grechko A., Balagur B. RESEARCH THE WAYS OF INCREASE EFFICIENCY MANAGEMENT PRODUCTION ACTIVITIES OF THE ENTERPRISE. Efektyvna ekonomika. 2016, № 2

Гречко А.В., Гречухін А.С. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. ЕФЕКТИВНА ЕКОНОМІКА. № 1, 2016 рік.
Гречко А.В., Гречухин А.С. ОЦЕНКА ЭФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ. Эффективная экономика. № 1, 2016 год.
Grechko A., Grechukhin A. EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF THE PRODUCTION ACTIVITY OF THE ENTERPRISE. Efektyvna ekonomika. №1, 2016. текст

Гречко А.В., Мельникова О.М. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. Сучасні проблеми економіки і підприємництво [Текст]: Збірник наукових праць. – Випуск 17 – Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2016. – C. 101-112.
Гречко А.В., Мельникова А.М. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОВЫШЕНИЯ ДОХОДНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ. Современные проблемы экономики и предпринимательство [Текст]: Сборник научных трудов. – Выпуск 17 – Киев: ИВЦ Издательство «Политехника», 2016. – C. 101-112.
Grechko A., Melnikova А. THEORETICAL-METHODOLOGICAL BASES OF INCREASING THE PROFITABILITY OF THE ENTERPRISE. Suchasni problemy ekonomiky i pidpryiemnytstvo [Tekst]:Zbirnyk naukovykh prats. – № 17. – Kyiv: Publishing house «Politekhnika», 2016. текст

Дергалюк Б.В., доктор економічних наук, доцент.

Назва текст

Кавтиш О.П., кандидат економічних наук, доцент.

Назва текст

Кириченко С.О., кандидат економічних наук, доцент.

Назва текст

Красношапка В.В., кандидат технічних наук, доцент

Назва текст

Кривда О.В., кандидат економічних наук, доцент.

Назва текст

Кузьмінська Н.Л., кандидат економічних наук, доцент.

2013 - 2014 рр.

Кузьминская Н.Л. Роль информационной составляющей в системе инновационного развития предприятия // Труды Четвертой Всероссийской научно-практической конференции с международным участием [«Региональная инновационная экономика: сущность, элементы, проблемы формирования»] – Ульяновск : 2013.– С. 26–27. текст

Кузьминская Н.Л., Сиднева Ж.К. Инновации в пищевой промышленности в Украине как основа ее конкурентоспособности // Рост и конкурентоспособность факторы агропродовольственного сектора в Польше и Украине на фоне мировых тенденций / Т. Л. Мостенская. - Киев-Варшава : НУПТ, КСО. – 2013. – Ч. 3.7. - С. 216 - 226. текст

Кузьмінська Н.Л., Сіднєва Ж.К. 2.4.5. Сучасний стан розвитку олійно-жирової галузі в контексті продовольчої безпеки України. // Продовольча безпека : сутність, стан та особливості забезпечення : Монографія / керівник ред. кол. І.В. Федулова. – К. : Кондор-вид-во, 2013. – 468 с. текст

Kuzminska N., Sidneva J. Part 3.7. Innovations in food industry in Ukraine as the basis of its competitiveness // Growth and competitiveness factors of the agri-food sector in Poland and Ukraine against the background of global trends / T. Mostenska and other. Kyiv-Warsaw: NUFT, NRI-IAFE, CSR, 2013. – Bibliogr. – Iliustr. – 394 p. текст

Кузьмінська Н.Л., Васютинська Ю.О. Проблема професійної самовизначенності студентів // Виховна робота у вищих навчальних закладах: Науково-методичний збірник. Спеціальний випуск / Колектив авторів НУХТ, Інститут психології імені Г.С. Костюка Національної академії педагогічних наук України. – К. : НУХТ, 2013. – 106 с. текст

Кузьмінська Н.Л., Васютинська Ю.О., Шоха В.П. Роль сучасних компетенцій у інформаційно-освітньому середовищі // Проблеми освіти. К. : 2014. – № 78. – С. 65–69. текст

Кузьмінська Н.Л., Сіднєва Ж.К. Інноваційний вектор розвитку харчової промисловості як напрям забезпечення продовольчої безпеки України // Основні пріоритети розвитку АПК України у контексті економічної, продовольчої та енергетичної безпеки країни / Під ред. д.е.н. Ю.О. Нестерчук. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2014. – Ч. 2. – 228 с. (С. 9 – 14). текст

Кузьмінська Н.Л., Сіднєва Ж.К. Інноваційна складова розвитку олійно-жирової промисловості України / Ж. К. Сіднєва, Н. Л. Кузьмінська // Інноваційно-технологічні аспекти формування сучасного конкуренто-спроможного АПК України : монографія / Під ред. д.е.н., проф. Ю. О. Нестерчук. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2014. – Ч. 2. – С. 25-31. текст

2015 рік

Kuzminska N. Information, its types and role in management // Management. Case. Book. – Kyiv : NUFT, 2015. – P. 183–188, 399–404. текст

Kuzminska N., Sidneva J. Trends enkterprises food industry based on innovation // Promising problems of economics and management : Collection of scientific articles. Publishing house «BREEZE», Montreal, Canada, 2015. – P. 162 – 165. текст

Кузьмінська Н.Л., Сіднєва Ж.К. 2.9. Розвиток олійно-жирової галузі // Збалансування продовольчого ринку в контексті забезпечення продовольчої безпеки : монографія / керівник авт. кол. проф. І.В.Федулова. – К. : Кондор-Видавництво, 2015. – С. 320 – 337. текст

Кузьмінська Н.Л., Сіднєва Ж.К. Актуальні аспекти забезпечення продовольчої безпеки України // Формування ринкових відносин в Україні. Збірник наукових праць № 11 (174). - К. : 2015. – С. 29-34. текст

2016 рік

Кузьмінська Н.Л., Сіднєва Ж.К. Тенденції сучасного розвитку олійно-жирової промисловості // Науково-методологічні засади соціально-економічного розвитку аграрної сфери економіки України в умовах євроінтеграційних процесів : кол. монографія / Під ред. д.е.н., пр. Ю.О. Нестерчук. – Умань : Видавець «Сочінський М.М.», 2016. – С. 199 – 205. текст

Макалюк І.В., кандидат економічних наук, доцент.

Назва текст

Підлісна О.А., кандидат економічних наук, доцент.

Назва текст

Погребняк А.Ю., кандидат економічних наук, доцент.

Назва текст

Поліщук С.В., кандидат економічних наук, доцент.

Назва текст

Руденко О.І., кандидат технічних наук, доцент.

Назва текст

Тюленєва Ю.В., кандидат економічних наук, доцент.

Назва текст

Ткаченко Т.П., кандидат економічних наук, доцент.

Назва текст

Хринюк О.С., кандидат економічних наук, доцент.

Назва текст

Шашина М.В., кандидат економічних наук, доцент.

2015 рік

Шашина М.В. Еволюція поняття ефективність державного управління // Інвестиції: практика та досвід, 2015. – № 4. – Режим доступу до журн. : http://www.investplan.com.ua текст

Шашина М.В. Участь державного сектору в модернізації економіки // Ефективна економіка. – 2015. – № 2. – Режим доступу до журн. : http://www.economy.nayka.com.ua текст

Шашина М.В. Моделі механізму корпоративного управдіння державним сектором / М.В. Шашина // Економічний вісник НТУУ "КПІ". – 2015. – № 13. - С. 64 – 71. текст

Шашина М.В. Ефективна модель антикризового управління / М.В. Шашина, Н.М.Юхим // Сучасні проблеми економіки і підприємництво [Текст] : Збірник наукових праць. – Випуск 16. – Київ : ІВЦ Видавництво Політехніка, 2015. – С. 217-224. текст

Шашина М.В. Застосування механізмів фінансової стабілізації на прикладі підприємства ПАТ “МоторСіч” управління / М.В. Шашина, В.С.Кайдаш // Сучасні проблеми економіки і підприємництво [Текст] : Збірник наукових праць. – Випуск 16. – Київ : ІВЦ Видавництво Політехніка, 2015. – С. 217-224. текст

2016 рік

Шашина М.В. Моделювання споживчої поведінки населення на ринку електроенергії в сучасних умовах / М.В. Шашина // Вісник Херсонського національного технічного університету. – 2016. – № 2(57) . – Режим доступу до журн. :http://kntu.net.ua/index.php/eng/content/view/full/27412 текст

Шевчук Н.А., кандидат технісних наук, доцент.

Назва текст

Бахманчук С.В., старший викладач.

Назва текст

Бойчук Н.Я., старший викладач.

2010 рік

Бойчук Н.Я. ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМКИ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ВИНОРОБНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ / Н.Я.Бойчук, О.С. Явтушенко // Збірник наукових праць Національного технічного університету України „КПІ”. - 2010. - Випуск 5, частина 1. - С.31-34.
Бойчук Н.Я. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ВИНОДЕЛЬЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ УКРАИНЫ / Н.Я.Бойчук, А.С. Явтушенко // Сборник научных трудов Национального технического университета Украины "КПИ". - 2010. - Выпуск 5, часть 1 - С.31-34.
Boychuk N.Ya. MAIN CHALLENGES AND STRATEGIC DIRECTION OF WINE INDUSTRY OF UKRAINE / N.Ya.Boychuk, A.S. Yavtushenko // Proceedings of the National Technical University of Ukraine "KPI". - 2010. - Issue 5, Part 1 - P.31-34. текст

2011 рік

Бойчук Н.Я. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ СТИМУЛЮВАННЯ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ЗАХОДІВ // Збірник наукових праць Національного технічного університету України „КПІ”. - 2011. - Випуск 6. - С.10-15.
Бойчук Н.Я. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ // Сборник научных трудов Национального технического университета Украины "КПИ". - 2011. - Выпуск 6. - С.10-15.
Boychuk N.Ya. SOCIO-ECONOMIC MECHANISMSMS TO STIMULATE ENERGY-SAVING MEASURES // Proceedings of the National Technical University of Ukraine "KPI". - 2011. - Issue 6 - P.10-15. текст

Бойчук Н.Я. БІОЕНЕРГЕТИКА, ЯК КЛЮЧОВИЙ ФАКТОР РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ / Н.Я.Бойчук, М.Ю. Макаренко // Збірник наукових праць Національного технічного університету України „КПІ”. – 2011. – Випуск 7. – С.13 – 16.
Бойчук Н.Я. БИОЭНЕРГЕТИКА, КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА УКРАИНЫ / Н.Я.Бойчук, М.Ю. Макаренко // Сборник научных трудов Национального технического университета Украины "КПИ". - 2011. - Выпуск 7. - С.13 – 16.
Boychuk N.Ya. BIOENERGY AS A KEY FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURE OF UKRAINE / N.Ya.Boychuk, M.Y. Makarenko // Proceedings of the National Technical University of Ukraine "KPI". - 2011. - Issue 7 - P.13 – 16. текст

Бойчук Н.Я. ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В ОСНОВНИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ / Н.Я.Бойчук, Ю.В.Павленко // Збірник наукових праць Національного технічного університету України „КПІ”. – 2011. – Випуск 7. – С.179 - 182.
Бойчук Н.Я. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ПРЕДПРИЯТИЙ УКРАИНЫ / Н.Я.Бойчук, Ю.В.Павленко // Сборник научных трудов Национального технического университета Украины "КПИ". - 2011. - Выпуск 7. - С.179 - 182.
Boychuk N.Ya. SOURCES OF FUNDING FIXED INVESTMENT ENTERPRISES UKRAINE / N.Ya.Boychuk, Yu.V.Pavlenko // Proceedings of the National Technical University of Ukraine "KPI". - 2011. - Issue 7 - p.179 - 182. текст

Бойчук Н.Я. ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА В СФЕРІ ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ / Н.Я.Бойчук, О.І.Войтов // Збірник наукових праць Національного технічного університету України „КПІ”. – 2011. – Випуск 8. – С.9 - 12.
Бойчук Н.Я. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ УКРАИНЫ / Н.Я.Бойчук, О.И.Войтов // Сборник научных трудов Национального технического университета Украины "КПИ". - 2011. - Выпуск 8. - С.9 - 12.
Boychuk N.Ya. STATE POLICY COAL INDUSTRY UKRAINE / N.Ya.Boychuk, O.I.Voytov // Proceedings of the National Technical University of Ukraine "KPI". - 2011. - Issue 8 - P.9 - 12. текст

Бойчук Н.Я. РОЗВИТОК ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА / Н.Я. Бойчук, К.Л. Мартинова // Збірник наукових праць Національного технічного університету України „КПІ”. – 2011. – Випуск 8. – С.13 - 16.
Бойчук Н.Я. РАЗВИТИЕ ТРАНСГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА / Н.Я. Бойчук, К.Л. Мартынова // Сборник научных трудов Национального технического университета Украины "КПИ". - 2011. - Выпуск 8. - С.13 - 16.
Boychuk N.Ya. DEVELOPMENT OF CROSS-BORDER COOPERATION / N.Ya. Boychuk, K.L. Martynova // Proceedings of the National Technical University of Ukraine "KPI". - 2011. - Issue 8 - P.13 - 16. текст

2012 рік

Бойчук Н.Я. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА / Н.Я. Бойчук, О.А.Шевчук // Збірник наукових праць Національного технічного університету України „КПІ”. – 2012. – Випуск 9. – С.189 - 195.
Бойчук Н.Я. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ / Н.Я. Бойчук, О.А.Шевчук // Сборник научных трудов Национального технического университета Украины "КПИ". - 2012. - Выпуск 9. - С.189 - 195.
Boychuk N.Ya. ANALYSIS OF FINANCIAL CONDITION ENTERPRISE / N.Ya. Boychuk, O.A.Shevchuk // Proceedings of the National Technical University of Ukraine "KPI". - 2012. - Issue 9 - P.189 - 195. текст

Бойчук Н.Я. ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ / Н.Я.Бойчук, О.А.Шевчук // Збірник наукових праць Національного технічного університету України „КПІ”. – 2012. – Випуск 10. – С.89 - 93.
Бойчук Н.Я. ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УКРАИНЕ / Н.Я.Бойчук, О.А.Шевчук // Сборник научных трудов Национального технического университета Украины "КПИ". - 2012. - Выпуск 10. - С.89 - 93.
Boychuk N.Ya. PROBLEMS OF INNOVATION IN UKRAINE / N.Ya.Boychuk, O.A.Shevchuk // Proceedings of the National Technical University of Ukraine "KPI". - 2012. - Issue 10 - p.89 - 93. текст

Бойчук Н.Я. ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ТА ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ // Збірник наукових праць Національного технічного університету України „КПІ”. – 2012. – Випуск 10. – С.222-228.
Бойчук Н.Я. ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ И ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА // Сборник научных трудов Национального технического университета Украины "КПИ". - 2012. - Выпуск 10. - С.222-228.
Boychuk N.Ya. PROBLEMS OF EFFICIENCY OF WORKFORCE AND INCREASING PRODUCTIVITY // Proceedings of the National Technical University of Ukraine "KPI". - 2012. - Issue 10 - P.222-228. текст

2013 рік

Бойчук Н.Я. ЕКОНОМІКО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ // Збірник наукових праць Національного технічного університету України „КПІ”. – 2013. – Випуск 11. – С.20-27.
Бойчук Н.Я. ЭКОНОМИКО-ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СЕКТОРА УКРАИНЫ // Сборник научных трудов Национального технического университета Украины "КПИ". - 2013. - Выпуск 11. - С.20-27.
Boychuk N.Ya. ECONOMIC AND ORGANIZATION DEVELOPMENT MECHANISM OF FUEL AND ENERGY SECTOR OF UKRAINE // Proceedings of the National Technical University of Ukraine "KPI". - 2013. - Issue 11 - P.20-27. текст

Бойчук Н.Я. ПРОБЛЕМИ ТА СУЧАСНИЙ СТАН СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ / Н.Я.Бойчук, І.О.Холтобіна // Збірник наукових праць Національного технічного університету України „КПІ”. – 2013. – Випуск 12. – С.149 - 154.
Бойчук Н.Я. ПРОБЛЕМЫ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИИ / Н.Я.Бойчук, И.О.Холтобина // Сборник научных трудов Национального технического университета Украины "КПИ". - 2013. - Выпуск 12. - С.149 - 154.
Boychuk N.Ya. PROBLEMS AND CURRENT STATUS OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEM FOR ENTERPRISE PRODUCTS / N.Ya.Boychuk, I.O.Holtobina // Proceedings of the National Technical University of Ukraine "KPI". - 2013. - Issue 12 - p.149 - 154. текст

Бойчук Н.Я. ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ З МЕТОЮ ВИХОДУ НА МІЖНАРОДНИЙ РИНОК // Збірник наукових праць Національного технічного університету України „КПІ”. – 2013. – Випуск 13. – С.20-27.
Бойчук Н.Я. ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ С ЦЕЛЬЮ ВЫХОДА НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК // Сборник научных трудов Национального технического университета Украины "КПИ". - 2013. - Выпуск 13. - С.20-27.
Boychuk N.Ya. IMPROVING COMPETITIVENESS PRODUCTS TO ENTER THE INTERNATIONAL MARKET // Proceedings of the National Technical University of Ukraine "KPI". - 2013. - Issue 13 - P.20-27. текст

2014 рік

Бойчук Н.Я. СУЧАСНИЙ СТАН ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ // Збірник наукових праць Національного технічного університету України „КПІ”. – 2014. – Випуск 14. – С.13 - 20.
Бойчук Н.Я. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ УКРАИНЫ // Сборник научных трудов Национального технического университета Украины "КПИ". - 2014. - Выпуск 14. - С.13 - 20.
Boychuk N.Ya. CURRENT STATUS OF COAL INDUSTRY UKRAINE // Proceedings of the National Technical University of Ukraine "KPI". - 2014 - Issue 14 - p.13 - 20. текст

Бойчук Н.Я. СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА / Н.Я.Бойчук, Л.М.Кукавська // Збірник наукових праць Національного технічного університету України „КПІ”. – 2014. – Випуск 15. – С.136 - 141.
Бойчук Н.Я. СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ПОТЕНЦИАЛ ПРЕДПРИЯТИЯ / Н.Я.Бойчук, Л.М.Кукавська // Сборник научных трудов Национального технического университета Украины "КПИ". - 2014. - Выпуск 15. - С.136 - 141.
Boychuk N.Ya. DEVELOPMENT STRATEGIES AND THEIR POTENTIAL IMPACT ON ENTERPRISE / N.Ya.Boychuk, L.M.Kukavska // Proceedings of the National Technical University of Ukraine "KPI". - 2014 - Issue 15. - p.136 - 141. текст

2015 рік

Бойчук Н.Я. ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ БІОГАЗУ В УКРАЇНІ / Н.Я. Бойчук, А.В. Кіт // Збірник наукових праць Національного технічного університету України „КПІ”. – 2015. – Випуск 16. – С.11 - 17.
Бойчук Н.Я. ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИОГАЗА В УКРАИНЕ / Н.Я. Бойчук, А.В. Кот // Сборник научных трудов Национального технического университета Украины "КПИ". - 2015. - Выпуск 16. - С.11 - 17.
Boychuk N.Ya. PERSPECTIVES OF BIOGAS IN UKRAINE / N.Ya. Boychuk, A.V. Keith // Proceedings of the National Technical University of Ukraine "KPI". - 2015. - Issue 16 - p.11 - 17. текст

2016 рік

Бойчук Н.Я. УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ: ЕФЕКТИВНІ ІНСТРУМЕНТИ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ / Н.Я.Бойчук, К.С.Малинка // Збірник наукових праць Національного технічного університету України „КПІ”. – 2016. – Випуск 17.– С.54 - 62.
Бойчук Н.Я. УПРАВЛЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ: ЭФФЕКТИВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА / Н.Я.Бойчук, К.С.Малинка // Сборник научных трудов Национального технического университета Украины "КПИ". - 2016. - Выпуск 17.- С.54 - 62.
Boychuk N.Ya. MANAGEMENT OF COMPETITIVENESS: EFFECTIVE TOOLS BUSINESS / N.Ya.Boychuk, K.S.Malynka // Proceedings of the National Technical University of Ukraine "KPI". - 2016 - Issue 17.- p.54 - 62. текст

Бойчук Н.Я. ОПТИМІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ / Н.Я. Бойчук, В.В.Орел // Збірник наукових праць Національного технічного університету України „КПІ”. – 2016. – Випуск 17. – С.173 - 180.
Бойчук Н.Я. ОПТИМИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕСАМЫ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ УКРАИНЫ / Н.Я. Бойчук, В.В.Орел // Сборник научных трудов Национального технического университета Украины "КПИ". - 2016. - Выпуск 17. - С.173 - 180.
Boychuk N.Ya. OPTIMIZATION THE MANAGEMENT OF BUSINESS PROCESSES AT THE ENTERPRISES OF UKRAINE / N.Ya. Boychuk, V.V.Orel // Proceedings of the National Technical University of Ukraine "KPI". - 2016 - Issue 17 - P.173 - 180. текст

Кожемяченко О.О., старший викладач.

Назва текст

 
 

Київ, 03056, пр. Перемоги 37, корпус, 7 кімната 522
Телефон: (044) 204-98-58, (044) 204-80-68
Email: kafedra-ep-fmm@ukr.net