про кафедру

Наша історія і сьогодення

Історія кафедри економіки і підприємництва бере початок у 1992 році – році заснування і кафедри, і факультету менеджменту та маркетингу Київського політехнічного інституту, які були створені на вимогу стрімкого розвитку ринкових відносин в Україні.

З 01.07.2021 р. кафедру очолює професор Тульчинська Світлана Олександрівна, доктор економічних наук, професор, автор понад 400 наукових праць. Раніше  з часу її  заснування очолював професор Круш Петро Васильович, кандидат економічних наук, професор, автор понад 150 наукових праць.

Науково-педагогічні, навчально-методичні традиції кафедри були започатковані її першими, досвідченими педагогами вищої школи: Є.Г. Скловською, Т.Є. Шевченко, В.І. Подвігіною, В.А. Гулевич, В.Е. Шевельовим, М.П. Дорошенком, Б.М. Сердюком, В.І. Депутат, Н.І. Шевчук, О.В. Клименко, В.В. Янковим.

 

Формування кадрового складу кафедри здійснюється за принципом спадкоємності поколінь переважно з кращих власних випускників.

Сьогодні кафедра економіки і підприємництва – згуртований колектив висококваліфікованих однодумців, серед яких 7 професорів, 17 доцентів, 4 старших викладачів, які здійснюють науково-педагогічну діяльність за напрямами:

–      забезпечення високого наукового, навчально-методичного рівня підготовки фахівців з економіки бізнес-підприємства для національної економіки;

–      розробки повного навчально-методичного забезпечення дисциплін кафедри;

–      проведення консультацій у ході підготовки дипломних, курсових, контрольних робіт, участі у конференціях та організації проходження практики на підприємствах;

–      проведення актуальних наукових економічних досліджень за затвердженою тематикою;

–      організації та проведення методологічних семінарів, науково-практичних конференцій з сучасних проблем економіки і підприємництва в Україні;

–      планового проведення засідань кафедри для розв’язання актуальних поточних проблем ефективної професійної підготовки фахівців з економіки бізнес-підприємства та забезпечення належної роботи кафедри.

Вагомий науково-педагогічний, навчально-методичний потенціал кафедри економіки і підприємництва сприяє належній професійній підготовці висококваліфікованих фахівців для підприємств національної економіки галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка»:

–        освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за освітньо-професійною програмою першого (бакалаврського) рівня вищої освіти «Економіка бізнес-підприємства» денної, заочної форм навчання;

–        освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за освітньо-професійною програмою другого (магістерського) рівня вищої освіти «Економіка бізнес-підприємства» денної, заочної та другої (паралельної) форм навчання;

–        освітньо-кваліфікаційного рівня доктор філософії з економіки за освітньо-науковою програмою третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання.

Водночас кафедра економіки і підприємництва обслуговує 10 інститутів і факультетів Університету, забезпечуючи викладання більше 50 економічних дисциплін.

Освітньо-професійні та освітньо-наукова програми та дисципліни кафедри мають повне навчально-методичне забезпечення – навчальні, робочі навчальні плани, робочі плани навчальних дисциплін (силабуси), положення про рейтингову систему оцінювання (РСО).

Науковий потенціал кафедри спрямований на проведення актуальних економічних досліджень. На кафедрі діє дві наукових групи – «Засади управління та регулювання національною економікою та її суб’єктами» (керівник – к.е.н., професор П.В. Круш) та «Діагностика макро- та мікропроцесорів економічних систем» (керівник – д.е.н., професор В.М. Марченко).

За період діяльності кафедри підготовано: докторів наук – 4, кандидатів наук – 25.

Виконані  наукові дослідження мають прикладне значення та успішно впроваджені у виробництво.

Кафедра є фундатором щорічної Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки», збірника наукових праць Cучасні проблеми економіки і підприємницво на базі яких здійснюється оприлюднення результатів наукових досліджень студентів і молодих вчених з економіки КПІ ім. Ігоря Сікорського та інших ЗВО.

Ряд науково-педагогічних працівників кафедри успішно поєднують викладацьку роботу з практичною діяльністю у консультаційних, інноваційних та підприємницьких структурах, зокрема: Ю.В. Тюлєнєва, С.В. Бахмачук, О.С. Хринюк, Б.В. Дергалюк, С.В. Поліщук.

Кафедра економіки і підприємництва

Факультет менеджменту та маркетингу, КПІ ім. Ігоря Сікорського © 2023

Київ, 03056, пр. Перемоги 37, корпус, 7 кімната 522
Телефон: (044) 204-98-58, (044) 204-80-68
Email: kafedra-ep-fmm@ukr.net