Група УЕ-41м

Богданович Лілія Едуардівна

Місце проходження практики: ТОВ «МТІ».

Анотація: Метою проходження виробничої практики» є ознайомлення із сучасними формами ведення господарської діяльності, системою і механізмами забезпечення стабільної економіки підприємства в мінливих ринкових умовах. Об’єктом дослідження є діяльність ТОВ «МТІ». Предметом роботи є результати господарської діяльності та їх оцінка в ТОВ «МТІ», а саме діяльність Дивізіону взуття та одягу. В роботі було надано характеристику виробничо-господарській діяльності підприємства, характеристику продукції та її обсягів реалізації. Описано організацію торгівельно-технологічного процесу, проаналізована організаційна структура управління підприємством. Надана характеристика ринків збуту продукції, споживачів та рівня конкуренції. Проведено аналіз кадрової політики та політики оплати праці на підприємстві. Здійснено аналіз фінансового стану підприємства. Описана організація економічної роботи на підприємстві, організаційна структура економічної служби підприємства, напрями діяльності відділу праці та заробітної плати. Наведена характеристика організації роботи в фінансовому відділі та відділі економічного аналізу, а також організація бухгалтерської роботи на підприємстві. Проведено аналіз сумарних витрат підприємства та запропоновано заходи по їх зниженню.

Аннотация: Целью прохождения производственной практики является ознакомление с современными формами ведения хозяйственной деятельности, системой и механизмами обеспечения стабильной экономики предприятия в меняющихся рыночных условиях.Объектом исследования является деятельность ООО «МТИ».Предметом работы являются результаты хозяйственной деятельности и их оценка в ООО «МТИ», а именно деятельность Дивизиона обуви и одежды.В работе было охарактеризованы производственно-хозяйственной деятельности предприятия, характеристику продукции и ее объемов реализации. Описаны организацию торгово-технологического процесса, проанализирована организационная структура управления предприятием. Дана характеристика рынков сбыта продукции, потребителей и уровня конкуренции. Проведен анализ кадровой политики и политики оплаты труда. Осуществлен анализ финансового состояния предприятия.Описанная организация экономической работы на предприятии, организационная структура экономической службы предприятия, направления деятельности отдела труда и заработной платы. Приведенная характеристика организации работы в финансовом отделе и отделе экономического анализа, а также организация бухгалтерской работы на предприятии. Проведен анализ суммарных затрат предприятия и предложены меры по их снижению.

Summary: The aim of the internship "is the introduction of modern forms of business activities, systems and mechanisms to ensure stable economy enterprises to changing market conditions. The object of study is the activity of LLC "MTI". The subject of the work is the result of economic activities and their evaluation in LLC "MTI", namely activities Division footwear and clothing. The work was given characteristic of industrial and economic activities, characteristics of products and its sales. Organization of trade-described process, analyzed the organizational structure of management. The characteristic of product markets, customers and competition. Analysis of personnel policy and wages in the enterprise. The analysis of financial condition. Described economic organization of the company, organizational structure economic life of the enterprise, directions of the department of labor and wages. The above description of the organization of work in the financial department and economic аnalysis and accounting organization of the company. The analysis of the total cost of the enterprise and proposed measures to reduce them.

Бойко Тетяна Олександрівна

Місце проходження практики: ПрАТ «Джей Ті Інтернешнл Компані Україна».

Анотація: Об’єктом дослідження даної роботи є процес управління виробничим потенціалом підприємства.Предметом дослідженнявиступає сукупність теоретичних та методичних підходів до управління виробничим потенціалом підприємства, як комплекс методів спрямованих на покращення його діяльності.В першому розділі роботи було проаналізовано загальну характеристику виробничої діяльності підприємства. Зокрема, надано характеристику основним господарсько-правовим засадам його функціонування: надано опис правового статусу підприємства та форми його власності, історичну довідку підприємства, проаналізовано основні фактори зовнішнього та внутрішнього середовища, організаційну та виробничу структури підприємства. Проведено аналіз основних виробничих та оборотних фондів підприємства, ефективності використання трудових ресурсів, виробництва та реалізації продукції підприємства, фінансового стану підприємства. В другому розділі роботи було описано організація економічної роботи на підприємстві. Зокрема, було розглянуто організаційну структуру та основні функції економічної служби підприємства, функції та завдання відділу бухгалтерії, організацію роботи в фінансовому відділі, відділі підтримки бізнес-рушень ПрАТ «Джей Ті Інтернешнл Компані Україна». В третьому розділі роботи було розглянуто організацію бухгалтерської роботи на підприємстві: описано форми звітності, які використовуються, надано характеристику основним завданням та функціям відділу бухгалтерії, показано зв'язок та взаємодію бухгалтерського відділу з іншими підрозділами підприємства. В четвертому розділі роботи було проведено аналіз ефективності управління предметом дослідження: оцінено ефективність управління виробничим потенціалом ПрАТ «Джей Ті Інтернешнл Компані Україна». Проведена в роботі оцінка рівня виробничого потенціалу показала, що за проаналізований період 2012 – 2014 рр. предмет дослідження знаходився постійно на рівні «середньому», тобто для підприємства була характерна низька ефективність управління ним. Результати розрахунків показали існуючий ряд проблем, притаманних виробничій та кадровій складовим, а саме: збільшення зносу виробничих фондів та відношення сукупного виробітку працівника до його середньорічної зарплати.

Аннотация: Объектом исследования данной работы является процесс управления производственным потенциалом предприятия. Предметом исследования выступает совокупность теоретических и методических подходов к управлению производственным потенциалом предприятия, как комплекс методов направленных на улучшение его деятельности. В первом разделе работы были проанализированы общая характеристика производственной деятельности предприятия. В частности, охарактеризованы основным хозяйственно-правовым основам его функционирования: предоставлено описание правового статуса предприятия и формы его собственности, историческую справку предприятия, проанализированы основные факторы внешней и внутренней среды, организационную и производственную структуры предприятия. Проведен анализ основных производственных и оборотных фондов предприятия, эффективности использования трудовых ресурсов, производства и реализации продукции предприятия, финансового состояния, предприятия. Во втором разделе работы было описано организация экономической работы на предприятии. В частности, были рассмотрены организационную структуру и основные функции экономической службы предприятия, функции и задачи отдела бухгалтерии, организацию работы в финансовом отделе, отделе поддержки бизнес-нарушений ЧАО «Джей Ти Интернешнл Компани Украина». В третьей главе работы были рассмотрены организацию бухгалтерской работы на предприятии описаны формы отчетности, которые используются, охарактеризованы основные задачи и функции отдела бухгалтерии, показана связь и взаимодействие бухгалтерского отдела с другими подразделениями предприятия. В четвертом разделе работы был проведен анализ эффективности управления предметом исследования: оценена эффективность управления производственным потенциалом ЧАО «Джей Ти Интернешнл Компани Украина». Проведенная в работе оценка уровня производственного потенциала показала, что за проанализированный период 2012 - 2014 гг. Предмет исследования находился постоянно на уровне «среднем», то есть для предприятия была характерна низкая эффективность управления им. Результаты расчетов показали существующий ряд проблем, присущих производственной и кадровой составляющим, а именно: увеличение износа производственных фондов и отношение совокупного выработки работника к его среднегодовой зарплаты.

Summary: The object of this research is study the process of managing the production potential of the company. The subject of this research is the a set of theoretical and methodological approaches to managing the production potential of the company, as a set of methods aimed at improving its operations. In the first chapter of the paper was analyzed the general characteristics of production activity of the entity.In particular, given the economic characteristics of the basic legal principles of its operation, provided a description of the legal status of the company and its form of ownership, historical background of the company, analyzed the main external and internal environmentfactors, organizational and production structure and company. Also was analysed fixed and working capital, efficient use of labor, production and sales, financial condition, strategic management of the organization. In the second section of the described economic organization of the enterprise. In particular, they discussed the organizational structure and basic functions of economic services of the company, functions of the Department of accounting, organization of work in the financial department, business support violations PJSC "JT International Company Ukraine". In the third section of the considered accounting organization of the company, describes reporting forms used, given the characteristics of the main tasks and responsibilities of the accounting department, shows the relationship and interaction of the accounting department with other departments of the company. In the fourth chapter of the analysis was the subject of research management efficiency: The efficiency of managing the production potential of PJSC "JT International Company Ukraine". Conducted in the assessment of production capacity showed that for the analyzed period 2012 - 2014 rr. Research subject was constantly at "average", ie the company was characterized by inefficient management. The calculation results showed the existing number of problems inherent in the production and personnel components, namely: an increase in depreciation of production assets and the ratio of total output to its average employee salary.

Войтюк Ольга Тимофіївна

Місце проходження практики: ТОВ «Агротехсоюз».

Анотація: Об'єктом дослідження є ТОВ «Агротехсоюз». Предмет дослідження - аналіз виробничо-економічної та фінансової діяльності підприємства. Звіт з практики складається з чотирьох розділів. У першому розділі охарактеризовані загальні аспекти виробничо-господарської діяльності підприємства: мета, завдання та принципи управління підприємством; проаналізована організаційна структура підприємства, проведений аналіз економічних показників, аналіз трудових ресурсів, основних фондів, оцінка ліквідності та фінансової стійкості. У другому розділі розглянуто структуру економічної служби підприємства, проаналізовані основні завдання та функції відділу ЗЕД, напрями діяльності відділу кадрів та заробітної плати, систему організації роботи в сервісному відділі та відділі продажу техніки та запчастин. У третьому розділі представлені форми обліку та звітності на підприємстві, виявлені завдання, права та обов'язки співробітників компанії. У четвертому розділі проведено аналіз зовнішньоекономічної діяльності, проаналізовано основні причини, які перешкоджають ефективному її здійсненню; запропоновані напрями їх вирішення. Висновки містять підсумки щодо роботи, проведеної в звіті.

Аннотация: Объектом исследования является ООО «Агротехсоюз». Предмет исследования - анализ производственно-экономической и финансовой деятельности предприятия. Отчет по практике состоит из четырех разделов. В первом разделе охарактеризованы общие аспекты производственно-хозяйственной деятельности предприятия: цель, задачи и принципы управления предприятием; проанализирована организационная структура предприятия, проведен анализ экономических показателей, анализ трудовых ресурсов, основных фондов, оценка ликвидности и финансовой устойчивости. Во втором разделе рассмотрена структура экономической службы предприятия, проанализированы основные задачи и функции отдела ВЭД, направления деятельности отдела кадров и заработной платы, систему организации работы в сервисном отделе и отделе продаж техники и запчастей. В третьем разделе представлены формы учета и отчетности на предприятии, выявлены задачи, права и обязанности сотрудников компании.  В четвертом разделе проведен анализ внешнеэкономической деятельности, проанализированы основные причины, которые препятствуют эффективному ее осуществлению; предложены направления их решения. Выводы содержат итоги по работе, проведенной в отчете.

Summary: Object is LLC "Ahrotehsoyuz." Subject of research - analysis of industrial, economic and financial activity. Practice report consists of four sections. In the first chapter described the general aspects of industrial and economic activity: aim, objectives and principles of business management; analyzed the organizational structure of the company, analysis of economic indicators, analysis of human resources, fixed assets, assessment of liquidity and financial stability. The second section deals with the economic structure of service companies analyzed major tasks and functions of the foreign trade department, activities department personnel and salary system of organization of work in the service department and sales of equipment and spare parts. The third section presents forms of accounting and reporting for the enterprise identified tasks, rights and obligations of employees. The fourth section analyzes the foreign trade activities, analyzes the main reasons that hinder its effective implementation; proposed ways of their solution. Conclusions contain up on the work done in the report.

Гречухін Антон Сергійович

Місце проходження практики: ТОВ «БІЗТЕХ».

Анотація: Об’єктом дослідження даної роботи є процес управління ефективністю власним капіталом підприємства. Предмет дослідження - сукупність теоретичних та методичних підходів до управління ефективністю фінансової діяльності підприємства, як комплекс методів спрямованих на покращення його діяльності. У Розділі 1 розглянуто господарсько-правові засади функціонування підприємства, структуру та його характеристика. У Розділі 2 зроблено аналіз основних та оборотних фондів підприємства. Проведено аналіз ефективності використання трудових ресурсів та аналіз організації менеджменту на підприємстві. При аналізі собівартості, прибутку, рентабельності та фінансового стану ознайомлено з витратами на виробництво.  здійснено аналіз ефективності виробничої діяльності, а саме оцінено ефективність управління ефективністю виробничої діяльності на ТОВ «Бізтех». Розглянуто функції та завдання відділу бухгалтерії та відділу фінансів. У Розділі 3 було розглянуто форми обліку та звітності на підприємстві, функції та завдання відділу бухгалтерії. У Розділі 4 проведено аналіз стану виробничого потенціалу підприємства та оцінку виробничого потенціалу підприємства.

Аннотация: Объектом исследования данной работы является процесс управления эффективностью использования собственного капитала предприятия. Предмет исследования - совокупность теоретических и методических подходов к управлению эффективностью финансовой деятельности предприятия, как комплекс методов направленных на улучшение его деятельности. В разделе 1 рассмотрены хозяйственно-правовые основы функционирования предприятия, структуру и его характеристика. В разделе 2 сделан анализ основных и оборотных фондов предприятия. Проведен анализ эффективности использования трудовых ресурсов и анализ организации менеджмента. При анализе себестоимости, прибыли, рентабельности и финансового состояния ознакомлены с затратами на производство. осуществлен анализ эффективности производственной деятельности, а именно оценена эффективность управления эффективностью производственной деятельности на ООО «Бизтех». Рассмотрены функции и задачи отдела бухгалтерии и отдела финансов. В разделе 3 были рассмотрены формы учета и отчетности на предприятии, функции и задачи отдела бухгалтерии. В разделе 4 проведен анализ состояния производственного потенциала предприятия и оценку производственного потенциала предприятия.

Summary:  The object of this work is to study the management of the own equity of the enterprise. The subject of the study - a set of theoretical and methodological approaches to the management of financial performance of the enterprise as a set of methods aimed at improving its operations. In Section 1 we consider the economic and legal basis for the functioning of the enterprise, its structure and characteristics. In Section 2, we made an analysis of fixed and current assets of the enterprise. The analysis of the efficient use of labor resources and the analysis of the organization management. When analyzing the cost, profits, profitability and financial condition are familiar with the costs of production. The analysis of the efficiency of production activities, namely to assess effectiveness of production efficiency at «Bizteh." The functions and tasks of the department of accounting and finance department. In Section 3, we were considered forms of accounting and reporting in the enterprise, the functions and tasks of the accounting department. Section 4 analyzes the state of the productive capacity of the enterprise and evaluate the production potential of the enterprise.

Гречухін Олексій Сергійович

Місце проходження практики: ТОВ «БІЗТЕХ».

Анотація: Об’єктом дослідження даної роботи є процес управління ефективністю власним капіталом підприємства. Предмет дослідження - сукупність теоретичних та методичних підходів до управління ефективністю фінансової діяльності підприємства, як комплекс методів спрямованих на покращення його діяльності. У Розділі 1 розглянуто господарсько-правові засади функціонування підприємства, структуру та його характеристика. У Розділі 2 зроблено аналіз основних та оборотних фондів підприємства. Проведено аналіз ефективності використання трудових ресурсів та аналіз організації менеджменту на підприємстві. При аналізі собівартості, прибутку, рентабельності та фінансового стану ознайомлено з витратами на виробництво.  здійснено аналіз ефективності виробничої діяльності, а саме оцінено ефективність управління ефективністю виробничої діяльності на ТОВ «Бізтех». Розглянуто функції та завдання відділу бухгалтерії та відділу фінансів. У Розділі 3 було розглянуто форми обліку та звітності на підприємстві, функції та завдання відділу бухгалтерії. У Розділі 4 проведено аналіз стану виробничого потенціалу підприємства та оцінку виробничого потенціалу підприємства.

Аннотация: Объектом исследования данной работы является процесс управления эффективностью использования собственного капитала предприятия. Предмет исследования - совокупность теоретических и методических подходов к управлению эффективностью финансовой деятельности предприятия, как комплекс методов направленных на улучшение его деятельности. В разделе 1 рассмотрены хозяйственно-правовые основы функционирования предприятия, структуру и его характеристика. В разделе 2 сделан анализ основных и оборотных фондов предприятия. Проведен анализ эффективности использования трудовых ресурсов и анализ организации менеджмента. При анализе себестоимости, прибыли, рентабельности и финансового состояния ознакомлены с затратами на производство. осуществлен анализ эффективности производственной деятельности, а именно оценена эффективность управления эффективностью производственной деятельности на ООО «Бизтех». Рассмотрены функции и задачи отдела бухгалтерии и отдела финансов. В разделе 3 были рассмотрены формы учета и отчетности на предприятии, функции и задачи отдела бухгалтерии. В разделе 4 проведен анализ состояния производственного потенциала предприятия и оценку производственного потенциала предприятия.

Summary:  The object of this work is to study the management of the own equity of the enterprise. The subject of the study - a set of theoretical and methodological approaches to the management of financial performance of the enterprise as a set of methods aimed at improving its operations. In Section 1 we consider the economic and legal basis for the functioning of the enterprise, its structure and characteristics. In Section 2, we made an analysis of fixed and current assets of the enterprise. The analysis of the efficient use of labor resources and the analysis of the organization management. When analyzing the cost, profits, profitability and financial condition are familiar with the costs of production. The analysis of the efficiency of production activities, namely to assess effectiveness of production efficiency at «Bizteh." The functions and tasks of the department of accounting and finance department. In Section 3, we were considered forms of accounting and reporting in the enterprise, the functions and tasks of the accounting department. Section 4 analyzes the state of the productive capacity of the enterprise and evaluate the production potential of the enterprise.

Кружилко Владислав Олегович

Місце проходження практики: ДУ «ННДІПБОП».

Анотація: Предметом переддипломної практики є сукупність теоретичних, методичних та практичних підходів до формування стратегії розвитку ТОВ «АВК-ПРОМ».Об’єктом переддипломної практики є процес формування стратегії розвитку підприємства «АВК-ПРОМ». У першому розділі було розраховано основні показники діяльності підприємства. У другому розділі було представлено математичну модель, побудовану на базі критеріїв прийняття господарських рішень, яку було використано при виборі стратегії розвитку підприємства. У третьому розділі було обґрунтовано доцільність застосування кількісних методів оцінки управлінських рішень при формуванні стратегії підприємства та обрано стратегію розвитку ТОВ «АВК-ПРОМ». Предметом преддипломной практики является совокупность теоретических, методических и практических подходов к формированию стратегии развития ООО «АВК-ПРОМ».Объектом преддипломной практики является процесс формирования стратегии развития предприятия «АВК-ПРОМ».

Аннотация: В первом разделе были рассчитаны основные показатели деятельности предприятия.Во втором разделе была представлена математическая модель, построенная на базе критериев принятия хозяйственных решений, которая была использована при выборе стратегии развития предприятия.В третьем разделе была обоснована целесообразность применения количественных методов оценки управленческих решений при формировании стратегии предприятия и выбрана стратегия развития ООО «АВК-ПРОМ».

Summary:  The subject of the pre-diploma practice is a set of theoretical, methodological and practical approaches to the formation of the development strategy of "AVK-PROM".The object of pre-diploma practice is the process of formation of the development strategy of the company "AVK-PROM".The first section was calculated key performance indicators of the enterprise.The second section presents a mathematical model was constructed based on the criteria of economic decision-making, which was used in the selection of enterprise development strategies.The third section was the expediency of the application of quantitative methods to assess the formation of management decisions and business strategy chosen development strategy of "AVK-PROM".

Максимішина Олена Володимирівна

Місце проходження практики: ДП «Е-Консалтинг».

Анотація: 

Об’єктом виробничої практики є процеси планування, організації, координації та контролю виробничо-господарської діяльності ДП «Е-Консалтинг».Предметом практики є сукупність теоретичних, методичних і практичних підходів до розробки ефективної кадрової політики ДП «Е-Консалтинг».Під час проходження виробничої практики було проведено фінансово-економічний аналіз ДП «Е-Консалтинг». Було визначено основні засади виробничо-господарської діяльності підприємства, проаналізовано його виробничу та організаційну структуру. Внаслідок проведеного аналізу економічного стану ДП «Е-Консалтинг» зроблено висновок, що підприємство має задовільні показники ефективності використання основних фондів, оборотних активів та фінансовий стан в цілому. Було досліджено та оцінено практику формування і реалізації кадрової політики підприємства та ефективності використання трудових ресурсів та зроблено висновки, що вона є комплексною, ефективно організованою, охоплює всі можливі сфери діяльності працівників: включає матеріальні та нематеріальні стимули. Найсильнішим мотиватором для працівників є заробітна плата. Розвинутою є система нематеріального стимулювання працівників, проводиться різнопланова соціальна політика.Проведений аналіз показників господарської діяльності свідчить про наявність можливостей до стабільного розвитку та ефективного функціонування підприємства.Було виявлено напрямки вдосконалення ефективності кадрової політики ДП «Е-Консалтинг». Запропоновано змінити структуру фонду оплати праці та впровадити нову складову заробітної плати працівників. Здійснити  дане перетворення пропонується за допомогою застосування системи ґрейдування та КРІ-показників на основі впровадження системи Microsoft Dynamics CRM. Проведені розрахунки обґрунтовують: незначні ризики застосування нової системи; економічну доцільність; більш ефективне використання трудових ресурсів при зміцненні системи матеріальної мотивації праці на ДП «Е-Консалтинг».

Аннотация: Объектом производственной практики являются процессы планирования, организации, координации и контроля производственно-хозяйственной деятельности ДП «Е-Консалтинг».Предметом практики является совокупность теоретических, методических и практических подходов к разработке эффективной кадровой политики ДП «Е-Консалтинг».Во время прохождения производственной практики был проведен финансово-экономический анализ ДП «Е-Консалтинг». Были определены основные принципы производственно-хозяйственной деятельности предприятия, проанализированы его производственная и организационная структуры. Вследствие проведенного анализа экономического состояния ДП «Е-Консалтинг» сделан вывод, что предприятие имеет удовлетворительные показатели эффективности использования основных фондов, оборотных активов и финансовое положение в целом.Было исследована и оценена практика формирования и реализации кадровой политики предприятия и эффективности использования трудовых ресурсов и сделаны выводы, что она является комплексной, эффективно организованной, охватывает все возможные сферы деятельности работников: включает материальные и нематериальные стимулы. Сильнейшим мотиватором для работников является заработная плата. Развитой является система нематериального стимулирования работников, проводится разноплановая политика.Проведенный анализ показателей хозяйственной деятельности свидетельствует о наличии возможностей для стабильного развития и эффективного функционирования предприятия.Было обнаружено направления совершенствования эффективности кадровой политики ДП «Е-Консалтинг». Предложено изменить структуру фонда оплаты труда и внедрить новую составляющую заработной платы работников. Осуществить данное преобразование предлагается посредством применения системы ґрейдов и КРІ-показателей. Проведенные расчеты обосновывают: незначительные риски применения новой системы; экономической целесообразности; более эффективное использование трудовых ресурсов при укреплении системы материальной мотивации труда на ДП «Е-Консалтинг».

Summary:  The object of industrial practice is the planning, organization, coordination and control of production and economic activity SС "E-Consulting".The subject of the practice is a set of theoretical, methodological and practical approaches to the development of an effective human resources policy SС "E-Consulting".During practical training was carried out financial and economic analysis of the SС "E-Consulting". There were the basic principles of production and economic activities, analyzed its production and organizational structure. As a result of the analysis of economic status of the SС "E-Consulting" concluded that the company has satisfactory performance indicators of fixed assets, current assets and financial position in general.It has been studied and evaluated the practice of formation and implementation of personnel policy and the effective use of labor resources and concluded that it is comprehensive, effectively organized, encompasses all areas of activity of employees: includes tangible and intangible incentives. The strongest motivator for employees is wages. System development is non-material stimulation of workers, held diverse policies.The analysis of indicators of economic activity indicates the presence of opportunities for sustainable development and efficient operation of the enterprise.It was found ways of improving the efficiency of human resources policy SС P "E-Consulting". It is proposed to restructure the payroll and implement a new component of the wages of workers. To carry out this conversion is offered by the use of the system and ґreydov KRІ metrics. The calculations substantiate: Slight risk of application of the new system; feasibility; more efficient use of labor resources in the strengthening of the financial motivation of work on the SС "E-Consulting".

Мединцева Марія Олександрівна

Місце проходження практики:ТОВ «ТАЧ».

Анотація: Об’єктом дослідження виробничої практики являється виробничо-господарська діяльність ПАТ «Кернел». Предметом дослідження виробничої практики є інвестиційна привабливість ПАТ «Кернел». У І розділі роботи надано загальну характеристику ПАТ «Кернел», досліджено особливості асортименту продукції та обсягів її реалізації. Проаналізовано виробничу структуру управління підприємством та кадрову політику компанії. Досліджено ринки збуту продукції та рівень конкуренції. Проаналізовано фінансовий стан ПАТ «Кернел». У ІІ розділі досліджено організаційну структуру економічної служби підприємства, функції та завдання фінансово-економічного відділу. ІІІ розділ роботи присвячений аналізу організації бухгалтерської роботи на підприємстві, ознайомленню з формами звітності на підприємстві та функціями діяльності бухгалтерії. У ІV розділі роботи проаналізовано інвестиційну привабливість ПАТ «Кернел». Використано методику Генеральної асоціації бухгалтерів Канади CGA-Канада та методику В. П. Мартиненка. Проведено SWOT-аналіз та визначено механізми досягнення успіху ПАТ «Кернел».

Аннотация: Объектом исследования производственной практики является производственно-хозяйственная деятельность ПАО «Кернел». Предметом исследования производственной практики является совокупность теоретических и методических подходов к управлению стоимостью предприятия. В первом разделе работы предоставлено общую характеристику ОАО «Кернел», исследованы особенности ассортимента и объемов ее реализации. Проанализирована производственная структура управления предприятием и кадровая политика компании. Исследованы рынки сбыта продукции и уровень конкуренции. Проанализировано финансовое состояние ОАО «Кернел». Во второмразделе исследована организационная структура экономической службы предприятия, функции и задачи финансово-экономического отдела. Третий раздел работы посвящен анализу организации бухгалтерской работы на предприятии, ознакомлению с формами отчетности на предприятии и функциями деятельности бухгалтерии. В четвертом разделе проанализирована инвестиционная привлекательность ОАО «Кернел». Использована методика Генеральной ассоциации бухгалтеров Канады CGA-Канада и методика В. П. Мартыненко. Проведен SWOT-анализ и определены механизмы достижения успеха ПАО «Кернел».

Summary:  The object of research is the practice of pre-industrial economic activity of PJSC "Kernel". The subject of study is a set of theoretical and methodological approaches to value management of the company. In the first section it is shown the general description of PJSC "Kernel", the features of the product range and volumes of its sales. It is analyzed the industrial structure of business management and personnel policies. It is studied the outlets for products and marketing competition. It is conducted the analysis of the financial condition of PJSC "Kernel". In the second section it is investigated the organizational structure of the economic service of the company, functions and objectives of financial and economic department. The third section is devoted to the analysis of the accounting organization of the company, familiarization with the company reporting forms and functions of accounting. In the fourth section it is shown analyze of the investment attractiveness of PJSC "Kernel". It is used the technique of General Accountants Association of Canada CGA-Canada and method of V. Martynenko. It is conducted the SWOT-analysis and shown the mechanisms of success achieving for PJSC "Kernel".

Мороко Оксана Володимирівна

Місце проходження практики: ТОВ «Мілк сервіс».

Анотація: Об’єктом роботи є процес формування фінансово-господарських результатів на ТОВ «Мілк Сервіс». Предметом роботи є процес господарської діяльності та їх оцінка в ТОВ «Мілк Сервіс». В звіті про проходження виробничої  практики здійснено техніко-економічну характеристику підприємства. Було наведено короткий опис підприємства, історію створення, описано організаційно-правову форму, описано послуги підприємства та обсяги їх виробництва, технологічний процесу транспортуваня молочних продуктів. Було ознайомлено зі станом, структурою та динамікою основних і оборотних активів підприємства, проведено горизонтальний та вертикальний аналіз основних та оборотних засобів підприємства. Розраховано : коефіцієнт відновлення, вибуття та зносу основних фондів, коефіцієнти змінності роботи обладнання та завантаження обладнання, інтенсивний, екстенсивний та інтегральний показник використання виробничих потужностей, фондовіддачу, фондомісткість, фондоозброєність, коефіцієнт оборотності оборотних засобів в цілому та основних їх груп, тривалість одного обороту оборотних засобів в цілому та основних їх груп, на основі чого запропоновано заходи по підвищенню ефективності використання основних активів  підприємства. Також проаналізовано трудові ресурси підприємства. Пораховано середньоспискову чисельність працівників, коефіцієнти обороту по прийому, обороту по вибуттю та плинності кадрів. Також в першому розділі було здійснено вертикальний, горизонтальний, факторний аналізи загальних витрат та виробничих витрат. Проведено оцінку ефективності управління витратами підприємства. В звіті було охарактеризовано організацію економічної роботи на підприємстві, а саме було описано організаційну структуру економічної служби підприємства, здійснено опис діяльності відділу праці ТОВ «Мілк Сервіс». В звіті про проходження виробничої практики було охарактеризовано організацію бухгалтерської роботи на підприємств: форми обліку, звітності, функції та напрямки бухгалтерії. Було проведено аналіз фінансового стану підприємства, а саме аналіз ліквідності балансу. Було проведено горизонтальний та вертикальний аналіз ліквідності балансу та обуло оцінено відносні показник ліквідності. Було проведено аналіз фінансової стійкості: визначено тип фінансової стійкості та підраховано відносні показники. Завершальний етап – аналіз рентабельності підприємства.

Аннотация: Объектом работы является процесс формирования финансово-хозяйственных результатов на ООО «Милк Сервис». Предметом работы является процесс хозяйственной деятельности и их оценка в ООО «Милк Сервис». В отчете о прохождении производственной практики осуществлено технико-экономическую характеристику предприятия. Было приведено краткое описание предприятия, историю создания, описано организационно-правовую форму, описано услуги предприятия и объемы их производства, технологический процесса транспортировок молочных продуктов. Были ознакомлены с состоянием, структурой и динамикой основных и оборотных активов предприятия, проведения горизонтальный и вертикальный анализ основных и оборотных средств предприятия. Рассчитано: коэффициент обновления, выбытия и износа основных фондов, коэффициенты сменности работы оборудования и загрузки оборудования, интенсивный, экстенсивный и интегральный показатель использования производственных мощностей, фондоотдачу, фондоемкость, фондовооруженность, коэффициент оборачиваемости оборотных средств в целом и основных их групп, продолжительность одного оборота оборотных средств в целом и основных их групп, на основе чего предложены меры по повышению эффективности использования основных активов предприятия. Также проанализированы трудовые ресурсы предприятия. Посчитано среднесписочную численность работников, коэффициенты оборота по приему, оборота по выбытию и текучести кадров. Также в первой главе было осуществлено вертикальный, горизонтальный, факторный анализы общих расходов и производственных расходов. Проведена оценка эффективности управления затратами предприятия. В отчете были охарактеризованы организацию экономической работы на предприятии, а именно было описано организационную структуру экономической службы предприятия, осуществлено описание деятельности отдела труда ООО «Милк Сервис». В отчете о прохождении производственной практики были охарактеризованы организацию бухгалтерской работы на предприятиях: формы учета, отчетности, функции и направления бухгалтерии. Был проведен анализ финансового состояния предприятия, а именно анализ ликвидности баланса. Было проведено горизонтальный и вертикальный анализ ликвидности баланса и обули оценены относительные показатель ликвидности. Был проведен анализ финансовой устойчивости: определен тип финансовой устойчивости и подсчитано относительные показатели. Завершающийэтап - анализрентабельностипредприятия.

Summary: The object of work is the formation of financial and business results at «Milk Service".The subject is a process of economic activities and their evaluation in LLC "Milk Service".The report on the practical training conducted technical and economic characteristics of the company. It is a brief description of the company, history, described the legal form described services companies and the volume of production, technological process of transportation of dairy products. It was familiarized with the state, structure and dynamics of fixed and floating assets, held horizontal and vertical analysis of fixed and current assets of the company. Calculated: coefficient of recovery, disposal and depreciation of fixed assets, the coefficients of variability of the equipment and loading equipment, intensive, extensive and integral indicator of capacity utilization, capital, capital intensity, capital-labor ratio, turnover ratio of current assets as a whole and their main groups, the duration of one revolution negotiable vehicles in general and their main groups, based on which the proposed measures to increase the efficiency of fixed assets. Also analyzed human resources company. Serednospyskovu counted number of employees, turnover ratios on admission, turnover on out, and turnover. Also in the first section was made vertical, horizontal, factor analysis of the overall costs and production costs. An assessment of the effectiveness of cost management company.The report was described economic organization of the company, and it described the organizational structure of the economic services of the company, made a description of the department works LLC "Milk Service".In the report of the internship was described accounting organization of the company: accounting forms, reports, features and accounting.It analyzes the financial condition of the company, namely the analysis of liquidity balance. There were horizontal and vertical analysis of balance sheet liquidity and obulo evaluated relative indicator of liquidity. It was the analysis of financial stability, financial stability type defined and calculated ratios. The final stage - Profitability Analysis.

Орєхова Анастасія Аннамурадівна

Місце проходження практики: ТОВ «НВП Укрзооветпромстач», Київська обл., Макарівський р-н., с. Плахтянка.

Анотація: 

З метою закріплення та поглиблення отриманих у процесі навчання теоретичних надбань та набуття практичних навичок з питань аналізу діяльності підприємства та розробки планів його розвитку було пройдено виробничу практику на ТОВ «НВП Укрзооветпромстач», що функціонує в аграрному секторі вітчизняної економіки. Об’єктом виробничої практики є процес виробничо-господарської діяльності ТОВ «НВП Укрзооветпромстач». Предметом дослідження є процес управління кадровим потенціалом на ТОВ «НВП Укрзооветпромстач». Під час проходження практики було ознайомлено із структурою підприємства, отримано необхідну інформаційну базу для здійснення подальшого дослідження, проаналізовано стан діяльності підприємства, зібрано необхідну статистичну інформацію для аналізу процесу управління кадровим потенціалом.  У звіті здійснено загальну характеристику виробничо-господарської діяльності досліджуваного підприємства, зокрема: ознайомлено з господарсько-правовими засадами функціонування, проаналізовано організаційну структуру та запропоновано заходи з її покращення; здійснено аналіз основних фондів та оборотних активів підприємства, розраховано детермінуючі коефіцієнти, визначено недоліки в політиці управління активами та запропоновано заходи з її удосконалення; зважаючи на предмет дослідження, детально оцінено ефективність використання трудових ресурсів та заробітної плати, розраховано необхідні для аналізу показники, зокрема, продуктивність праці, визначено слабкі та сильні місця в кадровій політиці; проаналізовано стан виробництва та реалізації продукції підприємства, прослідковано динаміку обсягів виробництва та реалізації, визначено причини поточного стану та здійснено прогноз обсягів на наступні періоди; здійснено аналіз основних техніко-економічних показників діяльності підприємства, зокрема, собівартості, прибутку, рентабельності та фінансового стану підприємства, розраховано необхідні показники та досліджено їхню динаміку за період діяльності підприємства. Також обгрунтовано напрямки вдосконалення процесу управління кадровим потенціалом підприємства, визначено недоліки в поточному стані управління трудовими ресурсами на досліджуваному об’єкті та проблема, вирішення якої дає змогу підвищити продуктивність праці робітників підприємства. Зроблено загальні висновки щодо поточної виробничої діяльності досліджуваного підприємства та запропоновано заходи з усунення вузьких та недосконалих місць в роботі.

Аннотация: С целью закрепления и углубления полученных в процессе обучения теоретических достижений и приобретения практических навыков по вопросам анализа деятельности предприятия и разработки планов его развития был пройден производственную практику на ООО «НПП Укрзооветпромстач», что функционирует в аграрном секторе отечественной экономики.Объектом производственной практики является процесс производственно-хозяйственной деятельности ООО «НПП Укрзооветпромстач». Предметом исследования является процесс управления кадровым потенциалом в ООО «НПП Укрзооветпромстач».Во время прохождения практики был ознакомлен со структурой предприятия, получено необходимую информационную базу для осуществления дальнейшего исследования, проанализировано состояние деятельности предприятия, собрано необходимую статистическую информацию для анализа процесса управления кадровым потенциалом.В отчете осуществлен общую характеристику производственно-хозяйственной деятельности исследуемого предприятия, в частности:• ознакомлен с хозяйственно-правовыми основами функционирования, проанализированы организационная структура и предложены мероприятия по ее улучшению;• осуществлен анализ основных фондов и оборотных активов предприятия, рассчитано детермінуючі коэффициенты, определены недостатки в политике управления активами и предложены мероприятия по ее совершенствованию;• учитывая предмет исследования, детально оценена эффективность использования трудовых ресурсов и заработной платы, рассчитаны необходимые для анализа показатели, в частности производительность труда, определены слабые и сильные места в кадровой политике;• проанализировано состояние производства и реализации продукции предприятия, прослежено динамику объемов производства и реализации, определены причины текущего состояния и осуществлен прогноз объемов на последующие периоды;• осуществлен анализ основных технико-экономических показателей деятельности предприятия, в частности, себестоимости, прибыли, рентабельности и финансового состояния предприятия, рассчитаны необходимые показатели и исследованы их динамику за период деятельности предприятия.Также обоснованы направления совершенствования процесса управления кадровым потенциалом предприятия, определены недостатки в текущем состоянии управления трудовыми ресурсами на исследуемом объекте и проблема, решение которой позволяет повысить производительность труда рабочих предприятия. Сделаны общие выводы по текущей производственной деятельности исследуемого предприятия и предложены мероприятия по устранению узких и несовершенных мест в работе.

Summary: In order to consolidating and deepening obtained in the learning process theoretical advances and the acquisition of practical skills in the analysis of activity of the enterprise and plans of its development was completed, internship at LLC "NPP Ukrzoovetprompostach" that operates in the agricultural sector of the domestic economy.The object of production practice is the production-economic activity of LLC "NPP Ukrzoovetprompostach".The subject of research is the process of talent management at OOO "NPP Ukrzoovetprompostach".During the internship become familiar with the structure of the enterprise, obtained the necessary information base to implement further research, analyzed the state of the company, collected the necessary statistical information for analysis of the process of talent management.The report made General characteristics of production and economic activity of the investigated enterprises, in particular:• familiar with economic and legal foundations of functioning, are analyzed organizational structure and suggested measures for its improvement;• the analysis of the fixed assets and current assets of the company, calculated determinou factors, identify gaps in policy, asset management and suggested measures for its improvement;• given the subject of the study in detail the efficiency of use of labour resources and wages, calculated necessary to analyze the indicators, in particular productivity, identified the weak and strong points in the personnel policy;• analyzes the state of production and sales enterprises, traced the dynamics of production and sales, the reasons of the current state and a forecast of volumes for subsequent periods;• the analysis of major technical and economic indicators of the enterprise activity, in particular, cost, revenue, profitability and financial condition of the company, calculated the necessary indicators and investigated their dynamics for the period of activity of the enterprise.Also it shows directions for improvement in the management of personnel potential of the enterprise, identify gaps in the current state of human resource management on the examined object and the problem, whose solution allows to increase the working efficiency of the enterprise. Made General conclusions on the current production activity of the investigated enterprise and proposed activities to address a narrow and imperfect places in the work.

Плетньова Юлія Костянтинівна

Місце проходження практики:ТОВ «ДТЕК».

Анотація: Об'єктом дослідження є ВСП «Шахта Добропільська» ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля». Предмет дослідження - аналіз виробничо-економічної та фінансової діяльності підприємства. Звіт з практики складається з чотирьох розділів. У першому розділі охарактеризовані загальні аспекти виробничо-господарської діяльності шахти «Добропільська»: мета, завдання та принципи управління підприємством; проаналізована організаційна структура шахти, проведений аналіз техніко-економічних показників, аналіз трудових ресурсів, основних фондів, оцінка ліквідності та фінансової стійкості. У другому розділі розглянуто структуру економічної служби підприємства, проаналізовані основні завдання та функції спеціаліста з планування, напрями діяльності відділу праці та заробітної плати, систему організації роботи в фінансовому відділі та відділі економічного аналізу. У третьому розділі представлені форми обліку та звітності на підприємстві, виявлені завдання, права та обов'язки співробітників бухгалтерії шахти. У четвертому розділі проведено аналіз складу і динаміки балансового прибутку, виявлені фактори впливу на нього, проведений аналіз фінансових результатів від інших видів діяльності, аналіз рентабельності підприємства, аналіз розподілу та використання прибутку. Виявлені основні проблеми у роботі підприємства та запропоновані напрями їх вирішення. Висновки містять підсумки щодо роботи, проведеної в звіті.

Аннотация: Объектом исследования является ОСП «Шахта Добропольская» ООО «ДТЭК Добропольеуголь».Предмет исследования - анализ производственно-экономической и финансовой деятельности предприятия.Отчет по практике состоит из четырех разделов. В первом разделе охарактеризованы общие аспекты производственно-хозяйственной деятельности шахты «Добропольская»: цель, задачи и принципы управления предприятием; проанализирована организационная структура шахты, проведен анализ технико-экономических показателей, анализ трудовых ресурсов, основных фондов, оценка ликвидности и финансовой устойчивости.Во втором разделе рассмотрена структура экономической службы предприятия, проанализированы основные задачи и функции специалиста по планированию, направления деятельности отдела труда и заработной платы, система организации работы в финансовом отделе и отделе экономического анализа.В третьем разделе представлены формы учета и отчетности на предприятии, выявлены задачи, права и обязанности сотрудников бухгалтерии шахты.В четвертом разделе проведен анализ состава и динамики балансовой прибыли, проведен анализ финансовых результатов от других видов деятельности, анализ рентабельности предприятия, анализ распределения и использования прибыли. Выявлены основные проблемы в работе предприятия и предложены направления их решения.Выводы содержат итоги по работе, проведенной в отчете.

Summary: The object of the study is the separate structural unit "Mine Dobropolskaya" DTEK Dobropolyeugol LLC. Subject of research is the analysis of production, economic and financial activity.Report consists of four sections. Іn the first section has been described the general aspects of industrial and economic  activity of the mine "Dobropolskaya": purpose, objectives and principles of business management; analyzed the organizational structure of the mine, there is the analysis of technical and economic indicators, human resources, fixed assets, has been assessed the liquidity and financial stability. Іn the second section has been examined the structure of economic sector of the enterprise, analyzed the main tasks and functions of planner, activities department of labor and wages, the system of organization the work in the finance department and the department of economic analysis.Іn the third section has been presented accounting and reporting forms in the company, identified tasks, rights and obligations of the accounting staff of the mine.Іn the fourth section has been analyzed the structure and dynamics of the balance profit, financial results from other activities, profitability of the company and analyzed the distribution and using of income. So identified the basic problems of the enterprise and directions of their solutions.Findings include the results of the work carried out in the report.

Сєдун Роман Сергійович

Місце проходження практики: ПАТ «Вімм-Білль-Данн Україна».

Анотація: Об’єктом дослідження даної роботи є процес управління формування прибутковості підприємства.Предмет дослідження - сукупність теоретичних та методичних підходів до управління формування прибутку підприємства, як комплекс методів спрямованих на покращення його діяльності. В роботі було зроблено та проаналізовано наступне: - дослідити загальну характеристику діяльності підприємства; - визначити  основні  напрями стратегії розвитку; -  проаналізувати економічний стан підприємства; -проаналізувати  фінансово-економічні показники діяльності підприємства; - проаналізувати  рівень  управління  фінансовою  діяльністю підприємства; - оцінити економічну ефективність  підприємства; - оцінити  вплив рекомендованих та альтернативних заходів покращення економічної ефективності підприємства; - оцінити стратегічну ефективність запропонованих заходів. В процесі проходження  виробничої практики було підготовлено необхідну практичну базу для розробки та впровадження результатів свого наукового дослідження, здобуто практичний і організаційний досвід щодо розв'язання управлінських задач, пов’язаних з управлінням фінансового та господарського аспектів підприємства.

Аннотация: Объектом исследования данной работы является процесс управления формирования доходности предприятия.Предмет исследования - совокупность теоретических и методических подходов к управлению формирования прибыли предприятия, как комплекс методов направленных на улучшение его деятельности.В работе было сделано и проанализировано следующее:- Исследовать общую характеристику деятельности предприятия;- Определить основные направления стратегии развития;- Проанализировать экономическое состояние предприятия; - Проанализировать финансово-экономические показатели деятельности предприятия; - Проанализировать уровень управления финансовой деятельностью предприятия;- Оценить экономическую эффективность предприятия;- Оценить влияние рекомендованных и альтернативных мероприятий по улучшению экономической эффективности предприятия;- Оценить стратегическую эффективность предложенных мер.В процессе прохождения производственной практики был подготовлен необходимую практическую базу для разработки и внедрения результатов своего научного исследования, получено практический и организационный опыт по решению управленческих задач, связанных с управлением финансового и хозяйственного аспектов предприятия.

Summary: The object of this work is to study the management of the formation of profitability.Subject of investigation - a set of theoretical and methodological approaches to control the formation of profits, as a set of methods aimed at improving its operations.- Examine the general characteristics of the enterprise;- To determine the main directions of development strategy;- Analyze economic performance; - Analyze the financial and economic performance of the company; - Analyze the level of financial management company;- To assess the economic efficiency of enterprises;- Evaluate the impact and recommended alternative measures to improve the economic efficiency of enterprises;- Assess the strategic effectiveness of the proposed measures.In the course of the internship was prepared necessary practical foundations for the development and implementation of the results of their research, gaining practical experience and organizational management to resolve problems related to the management of the financial and economic aspects of the enterprise.

Сичков Олексій Леонідович

Місце проходження практики: ТОВ «Фомальгаут-Полімін».

Анотація: За допомогою виробничої практики я ознайомився з загальною характеристикою ТОВ «ФОМАЛЬГАУТ-ПОЛІМІН», та окремими його підсистемами, а саме організаційною, матеріально-технічною, виробничо-технологічною, соціально-психологічною, фінансово-економічною, підсистемою стратегічного управління, зовнішньоекономічної діяльності та інноваційною. Після цього провів аналіз їх діяльності та розробив пропозиції щодо удосконалення діяльності компанії. Метою проходження виробничої практики був розвиток навичок і вмінь інформаційно-аналітичної, проектно-дослідницької, діагностичної, інноваційної та консалтингової діяльності для вирішення прикладних проблем управління підприємницькими структурами, удосконалення системи управління їх діяльністю в сучасних умовах господарювання; набуття вміння адаптації теоретичних положень, методичного інструментарію передового досвіду підприємництва до умов діяльності конкретного підприємства; закріплення практичних навичок проведення економічного дослідження, формування його інформаційного, правового та методичного забезпечення, виходячи із суті проблем, що вирішуються, та обмежень, пов’язаних з діяльністю конкретного підприємства; впровадження розроблених рекомендацій та пропозицій у практичну діяльність підприємства. Крім того, в ході проходження практики було вирішено такі завдання: -проведення комплексного аналізу діяльності організації з використанням сучасних методик з позицій системного підходу; - проведення наукових досліджень та впровадження їх результатів у практику діяльності підприємства; - планування організаційних змін з урахуванням розроблених стратегій організаційного розвитку, у тому числі з використанням інструментарію реінжинірингу бізнес-процесів, реструктуризації та реорганізації; - формування пропозицій щодо створення сприятливих умов для навчання та розвитку персоналу організації; заходів з оцінювання та стимулювання персоналу; - дотримання професійної етики консультанта в процесі здійснення наукових досліджень на об’єкті практики, формування плідних трудових відносин тощо. Також набув практичного досвіду з питань управління організаційними, економічними, технологічними та соціальними процесами у всіх сферах виробництва. Практично займався процесами звірки і контролю відомостей про обсяг та якість надання послуг перевезення сировини на підприємство, ознайомився з бухгалтерською звітністю, а також найбільш поширеною програмою для ведення звітності - 1С. Набув професійних умінь і навичок щодо прийняття самостійних рішень під час професійної діяльності в реальних ринкових умовах; поглибив та закріпив теоретичні знання; опанував сучасні прийомів, методи та знаряддя праці в галузі моєї майбутньої професії.

Аннотация: С помощью производственной практики я ознакомился с общей характеристикой ООО «Фомальгаут-Полимин», и отдельными его подсистемами, а именно организационной, материально-технической, производственно-технологической, социально-психологической, финансово-экономической, подсистемой стратегического управления, внешнеэкономической деятельности и инновационной. После этого провел анализ их деятельности и разработал предложения по совершенствованию деятельности компании.Целью прохождения производственной практики было развитие навыков и умений информационно-аналитической, проектно-исследовательской, диагностической, инновационной и консалтинговой деятельности для решения прикладных проблем управления предпринимательскими структурами, совершенствования системы управления их деятельностью в современных условиях хозяйствования; приобретение умения адаптации теоретических положений, методического инструментария передового опыта предпринимательства к условиям деятельности конкретного предприятия; закрепление практических навыков проведения экономического исследования, формирование его информационного, правового и методического обеспечения, исходя из сути проблем, которые решаются, и ограничений, связанных с деятельностью конкретного предприятия; внедрение разработанных рекомендаций и предложений в практическую деятельность предприятия.Кроме того, в ходе прохождения практики были решены следующие задачи:- Проведение комплексного анализа деятельности организации с использованием современных методик с позиций системного подхода;- Проведение научных исследований и внедрение их результатов в практику деятельности предприятия;- Планирование организационных изменений с учетом разработанных стратегий организационного развития, в том числе с использованием инструментария реинжиниринга бизнес-процессов, реструктуризации и реорганизации;- Формирование предложений по созданию благоприятных условий для обучения и развития персонала организации; мероприятий по оценке и стимулирования персонала;- Соблюдение профессиональной этики консультанта в процессе осуществления научных исследований на объекте практики, формирование плодотворных трудовых отношений и тому подобное.Также приобрел практический опыт по управлению организационными, экономическими, технологическими и социальными процессами во всех сферах производства. Практически занимался процессами сверки и контроля сведений об объеме и качестве предоставления услуг перевозки сырья на предприятие, ознакомился с бухгалтерской отчетностью, а также наиболее распространенной программой для ведения отчетности - 1С.Вступил профессиональных умений и навыков принятия самостоятельных решений во время профессиональной деятельности в реальных рыночных условиях; углубил и закрепил теоретические знания; овладел современные приемов, методы и орудия труда в отрасли моей будущей профессии.

Summary: With manufacturing practice, I gained a common characteristic LLC "FOMAL'HAUT-POLIMIN" and its individual subsystems, namely organizational, logistical, industrial and technological, social, psychological, financial, economic, subsystem of strategic management, foreign trade and innovation. Then they analyzed the activity and developed proposals for improving the company.The goal of the internship was to develop skills of information-analytical, design research, diagnostic, innovation and consulting activities to solve applied problems managing business structures, improve management of their activities in the current economic conditions; acquiring the ability to adapt theoretical positions, methodological tools of business excellence with the terms of a particular company; consolidation of practical skills for economic research, the formation of its informational, legal and methodological support based on the essence of problems to be solved, and restrictions related to the activities of a particular company; implementation of the recommendations and suggestions in the practical activities of the company.In addition, the internship was decided following tasks:- Comprehensive analysis of the organization using modern methods of system approach;- Research and implementation of their results in practice of the enterprise;- Planning of organizational changes designed considering organizational development strategies, including using the tools of business process reengineering, restructuring and reorganization;- Formation of proposals to create favorable conditions for training and staff development organization; measures to stimulate and evaluation of staff;- Compliance with professional ethics consultant in the process of research practices at the facility, the formation of productive employment and so on.Also gained practical experience in managing organizational, economic, technological and social processes in all areas of production. Almost dealt reconciliation processes and control information on the amount and quality of raw materials to transportation services company, familiar with financial statements, and the most common program for record-keeping - 1C.Entered professional skills of independent decision-making during professional activity in real market conditions; secured and deepened theoretical knowledge; mastered modern techniques, methods and tools in my future profession.

Степанюк Віталій Юрійович

Місце проходження практики: ТОВ «Біакон-Київ».

Анотація: Мета роботи полягає  в аналізі діяльності ТОВ «Біакон-Київ» та виявленні можливостей подальшого розвитку підприємства за допомогою поліпшення системи мотивації праці персоналу. Об'єкт проходження практики: ТОВ «Біакон-Київ» . Предмет дослідження – діяльність ТОВ «Біакон-Київ».        Інформаційною базою для проведення дослідження є літературні джерела, нормативно-правові акти, законодавча база, офіційний сайт підприємства. В першому розділі виробничої практики було зроблено: Аналіз структури управління підприємства та особливостями його діяльності, аналіз організації виробничого процесу на підприємстві, дослідження його, інвестиційної та маркетингової діяльності, дослідження та аналіз основних показників його фінансово-майнового стану та виявлення основних проблем, визначення напрямків підвищення ефективності діяльності підприємства ТОВ «Біакон-Київ». Також в першому розділі надано інформацію про підприємство, його діяльність, головну мету. В другому розділі роботи проаналізовано  організаційну структуру економічної служби підприємства,  організацію роботи в фінансовому відділі та відділі економічного аналізу. В третьому розділі  розглянуто функції та напрямки діяльності бухгалтерії, форми обліку та звітності на підприємстві. В четвертому розділі проведе аналіз управління мотивації праці персоналу, запропоновані шляхи удосконалення ефективності мотивації праці ТОВ «Біакон-Київ». Головною кінцевою метою діяльності та управління підприємства є підвищення прибутку. Завдяки запропонованим змінам в системі мотивації праці прибуток компанії зросте на 504000 грн. за рік. Зростання прибутковості ТОВ «Біакон-Київ»  можна досягти, застосувавши деякі змін в нарахуванні оплати праці. А саме заробітну плату зменшити з 2500 грн до 2000 грн, а премію яка залежить від обсягу продаж  підвищити  від 2.5% до  3%, відповідно від обсягу продажу.

Аннотация: Цель работы заключается в анализе деятельности ООО «Биокон-Киев» и выявлении возможностей дальнейшего развития предприятия за счет улучшения системы мотивации труда персонала. Объект прохождения практики: ООО «Биакон-Киев». Предмет исследования - деятельность ООО «Биакон-Киев». Информационной базой для проведения исследования являются литературные источники, нормативно-правовые акты, законодательная база, официальный сайт предприятия.В первом разделе производственной практики было сделано: Анализ структуры управления предприятия  и особенностями его деятельности, анализ организации производственного процесса на предприятии, исследование его, инвестиционной и маркетинговой деятельности, исследование и анализ основных показателей его финансово имущественного состояния и выявление основных проблем, определения направлений повышения эффективности деятельности предприятия ООО «Биакон-Киев». Также в первой главе предоставлена ​​информация о предприятии, его деятельность, главную цель. Во втором разделе работы проанализированы организационную структуру экономической службы предприятия, организации работы в финансовом отделе и отделе экономического анализа. В третьем разделе рассмотрены функции и направления деятельности бухгалтерии, формы учета и отчетности на предприятии. В четвертом разделе проведет анализ управления мотивации труда персонала, предложены пути совершенствования эффективности мотивации труда ООО «Биакон-Киев».Главной конечной целью деятельности и управления предприятия является повышение прибыли. Благодаря предложенным изменениям в системе мотивации труда прибыль компании вырастет на 504000 грн. в год. Рост доходности ООО «Биакон-Киев» можно достичь, применив некоторые изменений в начислении оплаты труда. А именно заработную плату уменьшить с 2500 грн до 2000 грн, а премию которая зависит от объема продаж повысить от 2.5% до 3%, соответственно от объема продаж.

Summary: Purpose is to analyze the activity of LLC "Biocon-Kyiv" and identifying opportunities for further development of the company by means of improving staff motivation. Object traineeship LLC "Biakon-Kyiv". Subject of research - activities LLC "Biakon-Kyiv". The information base for the study is the literature, regulations, legislation, official site of the company. In the first section of production practice was made: Analysis of enterprise's management structure and characteristics of its activities, analysis of the production process at the plant, its research, investment and marketing activities, research and analysis of key indicators of its financial property and identify the main problems in the sector improve Purpose is to analyze the activity of LLC "Biocon-Kyiv" and identifying opportunities for further development of the company by means of improving staff motivation. Object traineeship LLC "Biakon-Kyiv". Subject of research - activities LLC "Biakon-Kyiv". The information base for the study is the literature, regulations, legislation, official site of the company. In the first section of production practice was made: Analysis of enterprise's management structure and characteristics of its activities, analysis of the production process at the plant, its research, investment and marketing activities, research and analysis of key indicators of its financial property and identify the main problems in the sector improve the efficiency of the company LLC "Biakon-Kyiv". Also in the first section provides information about the company, its activities, the main purpose. The second section analyzes the organizational structure of economic life of the enterprise, the organization of work in the financial department and economic analysis. In the third chapter introduces the functions and activities of accounting, recording and reporting forms in the enterprise. In the fourth section will analyze motivation of management staff, the ways of improving the efficiency of motivation LLC "Biakon-Kyiv". The main goal of the ultimate and management company is to increase profits. Due to the proposed changes in the motivation of profit will increase by 504,000 UAN. in a year. Increase profitability LLC "Biakon-Kyiv" can be achieved by applying some changes in the calculation of wages. Namely salary reduced from 2500 USD to 2000 UAN, and premium depending on sales volume increase of 2.5% and 3% respectively from the sales.to the proposed changes in the motivation of profit will increase by 504,000 UAN. in a year. Increase profitability LLC "Biakon-Kyiv" can be achieved by applying some changes in the calculation of wages. Namely salary reduced from 2500 USD to 2000 UAN, and premium depending on sales volume increase of 2.5% and 3% respectively from the sales.

Терещенко Максим Володимирович

Місце проходження практики: ФОП «Терещенко Володимир Федорович».

Анотація: Об’єктом дослідження є процес управління фінансовою політикою ТОВ «Л.Е.В. ЛТД».Предметом дослідження є теоретичні, науково-методичні та практичні основи управління фінансовою політикою ТОВ «Л.Е.В. ЛТД». Розділ І. Проведено аналіз фінансової діяльності ТОВ «Л.Е.В. ЛТД” . Також розраховуючи коефіцієнти було визначено рентабельність, платоспроможність та кредитоспроможність підприємства. Розділ ІІ. У ІІ розділі було використано економіко-математичну модель, аби визначити рівень використання фінансового потенціалу підприємства. Розділ ІІІ. Розписано стратегію розвитку підприємства, зроблено інтегральний аналіз фін. стану та потенціалу. 

Аннотация: Объектом исследования является процесс управления финансовой политикой ООО «Л.Е.В. ЛТД ». Предметом исследования являются теоретические, научно-методические и практические основы управления финансовой политикой ООО «Л.Е.В. ЛТД ». Раздел I. Проведен анализ финансовой деятельности ООО «Л.Е.В. ЛТД ". Также рассчитывая коэффициенты были определены рентабельность, платежеспособность и кредитоспособность предприятия. Раздел II. Во второй главе было использовано экономико-математическую модель, чтобы определить уровень использования финансового потенциала предприятия. Раздел III. Расписано стратегию развития предприятия, сделано интегральный анализ фин. состояния и потенциала.

Summary: Object is the management of financial policies LLC "L.E.V. LTD. " The subject of the study is theoretical, methodological and practical bases of financial management policies LLC "L.E.V. LTD. " Section I. The analysis of financial activity of LLC "L.E.V. LTD. " Also hoping coefficients were determined profitability, solvency and creditworthiness of the company. Section II. In the second section was used mathematical model to determine the level of the financial potential of the company. Section III. Painted development strategy, made integral analysis fin. status and potential.

Третяк Юлія Валеріївна

Місце проходження практики:ТОВ «АМ Централ Сервіс Україна».

Анотація: Для закріплення та поглиблення отриманих у процесі навчання теоретичних надбань та набуття практичних навичок з аналізу діяльності підприємства та прогноз активностей на майбутнє було пройдено виробничу практику на ТОВ «АМ Централ Сервіс Україна», що є одним із провідних фармацевтичних підприємств України, що спеціалізується на виготовленні вітамінів. Об’єктом дослідження є процес управління фінансовою політикою ТОВ «АМ Централ Сервіс Україна». Предметом дослідження є теоретичні та практичні аспекти управління фінансовою політикою підприємства. Метою даної роботи є дослідження управління фінансовою політикою підприємства задля забезпечення його сталого розвитку. В процесі проходження практики було проведено дослідження загального стану підприємства та його структури, отримано необхідну інформацію для здійснення дослідження вибраної тематики, зібрано необхідну статистичну інформацію та отримано згоду на розгляд результатів впровадження проекту підвищення ефективності управління фінансовою політикою підприємства. В роботі було здійснено загальну характеристику виробничо-господарського стану підприємства, що включає: дослідження господарсько-правових засад функціонування підприємства та його загальна характеристика; аналіз основних фондів та оборотних активів підприємства; аналіз ефективності використання трудових ресурсів та заробітної плати; аналіз організації менеджменту на підприємстві; аналіз виробництва та реалізації продукції; аналіз собівартості, прибутку, рентабельності та фінансового стану підприємства; аналіз організації стратегічного менеджменту підприємстві. Після проведеного дослідження було зроблено висновок, що підприємство працює справно і щороку нарощує об’єми виробництва та відповідно прибутку.

Аннотация: Для закрепления и углубления полученных в процессе обучения теоретических достижений и приобретение практических навыков по анализу деятельности предприятия и прогноз активностей на будущее было пройдено преддипломную практику на ООО «АМ Централ Сервис Украина», является одним из ведущих фармацевтических предприятий Украины, специализирующееся на изготовлении витаминов.Объектом исследования является процесс управления финансовой политикой ООО «АМ Централ Сервис Украина». Предметом исследования являются теоретические и практические аспекты управления финансовой политикой предприятия.Целью данной работы является исследование управления финансовой политикой предприятия для обеспечения его устойчивого развития.В процессе прохождения практики было проведено исследование общего состояния предприятия и его структуры, получено необходимую информацию для проведения исследования выбранной тематики, собрано необходимую статистическую информацию и получено согласие на рассмотрение результатов реализации проекта повышения эффективности управления финансовой политикой предприятия.В первом разделе работы было осуществлено общую характеристику производственно-хозяйственного состояния предприятия, включая:Исследование хозяйственно-правовых основ функционирования предприятия и его общая характеристика; Анализ основных фондов и оборотных активов предприятия;Анализ эффективности использования трудовых ресурсов и заработной платы;Анализ организации менеджмента на предприятии;Анализ производства и реализации продукции; Анализ себестоимости, прибыли, рентабельности и финансового состояния предприятия;Анализ организации стратегического менеджмента предприятия.Во втором разделе был проведен анализ эффективности управления финансовой политикой и с помощью программного пакета Statistica 10 была построена модель оптимизации оборотных средств предприятия по критерию максимизации прибыли. В результате анализа было выявлено, что на доход предприятия больше всего влияют расходы будущих периодов. Такой вывод объясняется большим количеством вводимых на предприятии новых технологий и новой техники.В третьей главе было выдвинуто предложение по внедрению обучения персонала новым технологиям и отнесения данных расходов на расходы будущих периодов. В процессе анализа была доказана эффективность данного мероприятия для предприятия в целом и для управления финансовой политикой. Предложенные внедрения были приняты предприятием как имеющие право на существование и внедрения.

Summary: To consolidate and deepen the received in learning theoretical achievements and practical skills of analysis of the company and forecast activities for the future were passed pre practices at «AM Central Service Ukraine", which is one of the leading pharmaceutical enterprises in Ukraine specializing in the manufacture of vitamins .Object is the management of financial policies LLC "AM Central Service Ukraine"The subject of research is theoretical and practical aspects of financial enterprise policy.The aim of this work is to study financial management enterprise policy to ensure its sustainable development.During the internship a study of the general state of the company and its structure, obtained the necessary information to carry out research selected topics, collected necessary statistical information and the consent to the results of the project improve management of financial enterprise policy.In the first chapter was made a general characterization of industrial and economic condition of the company, including:- Study the economic and legal foundations of the enterprise and its general characteristics;- Analysis of the fixed assets and current assets of the company;- Analysis of the efficiency of human resources and payroll;- Analysis of the company management organization;- Analysis of production and sales;- Analysis of the cost, revenue, profitability and financial condition of the company;- Analysis of strategic management company.In the second section, an analysis of the efficiency of financial management policies and using the software package Statistica 10 was the model of optimization of working capital of the company by the criterion of profit maximization. The analysis found that most enterprises in income affecting deferred expenses. This conclusion explains the large number of enterprise imposed on new technologies and development of new technology.In the third section was put forward a proposal for the introduction of new training technologies and data referring to the costs of future periods. During the analysis it was proved the effectiveness of this measure for the company in general and for the management of financial policy. The proposed implementation now been accepted as having a right to exist and implementation.

Усатюк Вікторія Володимирівна

Місце проходження практики: ТОВ «Прагма Т».

Анотація: Об’єктом дослідження виробничої практики є діяльність ТОВ «Прагма Т», його оперативна, фінансова та бухгалтерська звітність.Предметом дослідження є теоретичні, практичні та методичні  аспекти управління діяльністю ТОВ «Прагма Т».У першому розділі охарактеризовані загальні аспекти виробничо-господарської діяльності ТОВ «Прагма Т», проведена його техніко-економічна характеристика. Наведена загальна характеристика підприємницької організації, здійснена характеристика продукції підприємства  та обсягів її випуску та реалізації, проаналізовано технологічний процес виготовлення продукції та форми організації допоміжних виробництв. Наведена та досліджена структура управління підприємством, проведено дослідження рівня забезпечення підприємства необхідними ресурсами, здійснена характеристика ринків збуту продукції  споживачів та рівня конкуренції. Також проведена характеристика виробничих фондів ТОВ «Прагма Т», проаналізовано наявність та використання його обігових коштів, досліджена кадрова політика та політика оплати праці на підприємстві, а також здійснений детальний аналізсобівартості продукції та запропоновані шляхи її зниження. Проведена характеристика фінансового стану підприємства.У другому розділі здійснений аналіз організації економічної роботи на підприємстві, а саме функцій та завдань планово-економічного відділу. У третьому розділі звіту проведено дослідження організації бухгалтерської роботи на підприємстві, а саме форм обліку та звітності на підприємстві та функцій і напрямків діяльності бухгалтерії. У четвертому розділі здійснено аналіз основних показників виробничого потенціалу на ТОВ «Прагма Т».

Аннотация: Объектом исследования производственной практики является деятельность ООО «Прагма Т», его оперативная, финансовая и бухгалтерская отчетность.Предметом исследования являются теоретические, практические и методические аспекты управления деятельностью ООО «Прагма Т».В первом разделе охарактеризованы общие аспекты производственно-хозяйственной деятельности ООО «Прагма Т», проведена его технико-экономическая характеристика. Приведена общая характеристика предпринимательской организации, осуществлена ​​характеристика продукции предприятия и объемов ее выпуска и реализации, проанализированы технологический процесс изготовления продукции и формы организации вспомогательных производств. Приведенная и исследована структура управления предприятием, проведено исследование уровня обеспечения предприятия необходимыми ресурсами, осуществлена ​​характеристика рынков сбыта продукции потребителей и уровня конкуренции. Также проведена характеристика производственных фондов ООО «Прагма Т», проанализированы наличие и использование его оборотных средств, исследована кадровая политика и политика оплаты труда на предприятии, а также осуществлен детальный анализ себестоимости продукции и предложены пути ее снижения. Проведена характеристика финансового состояния предприятия.Во втором разделе осуществлен анализ организации экономической работы на предприятии, а именно функций и задач планово-экономического отдела.В третьем разделе отчета проведено исследование организации бухгалтерской работы на предприятии, а именно форм учета и отчетности на предприятии ифункций и направлений деятельности бухгалтерии.В четвертом разделе проведен анализ основных показателей производственного потенциала на ООО «Прагма Т».

Summary: The object of research is the work production practices LLC "Pragma T" his operational, financial and accounting reporting.The subject of the study is theoretical, practical and methodological aspects of the management of the LLC "Pragma T".In the first chapter described the general aspects of industrial and economic activity of LLC "Pragma T" held its technical and economic characteristics. The following general characteristics of entrepreneurial organization, made characteristic of enterprise and volume of production and sales, analyzes of the production process and forms of ancillary industries. Present and investigated the structure of management, a study of the company providing the necessary resources characteristic made product markets and consumers of competition. Also characteristic held assets of LLC "Pragma T", analyzes the availability and use of its working capital, examined personnel policy and remuneration policies in the enterprise, and also made a detailed analysisthe cost of production and the ways to reduce it. Conducted characterization financial condition.The second section analyzes made the economic organization of the company, namely the functions and tasks of planning and economic department.In the third section of the report studied accounting organization of the company, such as accounting and reporting forms for enterprise andfunctions and activities of accounting.The fourth section analyzes key indicators of production potential in LLC "Pragma T".

Ширяєва Богдана Олександрівна

Місце проходження практики: ПАТ «Промінвестбанк».

Анотація: Комерційні банки виступають посередниками в перерозподілі капіталів, значно підвищують загальну ефективність виробництва, а також сприяють підвищенню продуктивності праці. Саме тому потреба в ефективному управлінні, чіткому і глибоко структурованому аналізі основних показників діяльності є життєвою необхідністю існування будь-якого банку і для будь-якої країни, оскільки маючи стабільну банківську систему держава одержить безперервне і безперебійне функціонування її фінансової галузі. В межах дослідження об’єктом виступає Публічне акціонерне товариство «Промінвестбанк». Предмет дослідження – здійснювана ним діяльність. Метою проходження виробничої практики є реалізація знань, що були здобуті під час навчання, ознайомлення з організаційною структурою банку, організацією роботи банківської установи в цілому, особливостями та порядком надання різних банківських послуг, визначення результатів діяльності банківської установи, а також здобуття практичних навичок.В І розділі звіту подана загальна характеристика комерційного банку ПАТ «Промінвестбанк» здійснено комплексний аналіз його фінансового стану, характеристика продукції банку, аналіз основних фондів та оборотних активів підприємства, аналіз структури менеджменту на підприємстві, аналіз ринків збуту, споживачів та рівня конкуренції. У ІІ розділі здійснено оцінювання ефективності економічної роботи в банку, охарактеризовані організаційна структура економічної служби банку, функції та завдання планово-економічного відділу, напрями діяльності відділу праці та заробітної плати, організація роботи в фінансовому відділі та відділі економічного аналізу. У ІІІ розділі проаналізовані форми обліку та звітності у банку, описані функції та напрямки діяльності бухгалтерії. У ІV розділі здійснено оцінювання ефективності управління фінансовими ризиками ПАТ «Промінвестбанк» - валютному, кредитному, відсотковому, операційному ризикам та ризику ліквідності.

Аннотация: Коммерческие банки выступают посредниками в перераспределении капиталов, существенно повышают общую эффективность производства, а также способствуют повышению производительности труда. Именно поэтому потребность в эффективном управлении, четком и глубоко структурированном анализе основных показателей деятельности является жизненной необходимостью существования любого банка и для любой страны, поскольку имея стабильную банковскую систему государство получит непрерывное и бесперебойное функционирование ее финансовой отрасли.В рамках исследования объектом выступает Публичное акционерное общество «Проминвестбанк». Предмет исследования - осуществляемая им деятельность. Целью прохождения производственной практики является реализация знаний, добытых во время обучения, знакомство с организационной структурой банка, организацией работы банковского учреждения в целом, особенностями и порядком предоставления различных банковских услуг, определение результатов деятельности банковского учреждения, а также получение практических навыков. В I разделе отчета представлена общая характеристика коммерческого банка ПАО «Проминвестбанк» осуществлен комплексный анализ его финансового состояния, характеристика продукции банка, анализ основных фондов и оборотных активов предприятия, анализ структуры менеджмента на предприятии, анализ рынков сбыта, потребителей и уровня конкуренции. Во II главе осуществлена оценка эффективности экономической работы в банке, охарактеризованы организационная структура экономической службы банка, функции и задачи планово-экономического отдела, направления деятельности отдела труда и заработной платы, организация работы в финансовом отделе и отделе экономического анализа. В третьем разделе проанализированы формы учета и отчетности в банке, описаны функции и направления деятельности бухгалтерии. В IV разделе осуществлена оценка эффективности управления финансовыми рисками ПАО «Проминвестбанк» - валютным, кредитным, процентным, операционным рискам и риском ликвидности.

Summary: Commercial banks act as intermediaries in the redistribution of capital, significantly increase the overall efficiency and enhance productivity. This is why a need for the effective management, clear and deeply structured analysis of key performance indicators is a necessity of existence any bank and any country, because having a stable banking system, the government will receive continuous and uninterrupted functioning of its financial sector.Within the research object is PJSC "Prominvestbank". The subject of the research is carried out by banks activities. The purpose of the internship is to implement the knowledge that was obtained during the training, review of the organizational structure of the bank, the organization of the banking institutions in general features and procedure providing various banking services, determining the performance of banking institutions as well as gaining practical skills.In І section of the report presented the general characteristics of commercial bank PJSC "Prominvestbank" a comprehensive analysis of its financial condition, description of bank products, the analysis of fixed assets and negotiable assets, analysis of the company management, analysis of markets, customers and the level of competition. In the II section performed economic evaluation of the effectiveness of the bank, described the organizational structure of the bank's economic department, functions and tasks of planning and economic department, activities department of labor and wages, the organization of work in the financial department and the department of economic analysis. In III section analyzes the forms of accounting and reporting in the bank, described the functions and activities of accounting. In IV section conducted evaluation of the effectiveness of financial risk management JSC "Prominvestbank" - currency, lending, interest rate, operational risk and liquidity risk.

Юхим Назар Миколайович

Місце проходження практики: ПАТ "Родина".

Анотація: Метою написання звіту є аналіз та узагальнення досвіду щодо удосконалення процесу стратегічного управління підприємством в кризових умовах. Для досягнення поставленої мети необхідно виконати такі завдання: – охарактеризувати господарсько-правові засади функціонування підприємства; – провести аналіз основних фондів та оборотних активів підприємства; – дослідити ефективність використання трудових ресурсів та заробітної плати; – проаналізувати систему організації менеджменту на підприємстві; – провести аналіз виробництва та реалізації продукції підприємства; – здійснити аналіз собівартості, прибутку, рентабельності та фінансового стану підприємства; – проаналізувати організацію стратегічного менеджменту на підприємстві; – оцінити ефективність стратегічного управління на підприємстві; – за допомогою математичних методів оцінити чинники формування ефективної системи стратегічного управління;– дослідити проблеми ефективної реалізації стратегічного управління підприємством в сучасних умовах та запропонувати шляхи їх вирішення; – обґрунтувати економічну ефективність пропозицій з метою удосконалення стратегічного управління підприємством; – оцінити вплив запропонованих заходів на економічну ефективність реалізації стратегічного управління підприємством; – зробити висновки. Об’єкт дослідження: процес формування стратегічного управління підприємством ПрАТ “Шведсько-Українська група - “SU GROUP”. Предмет дослідження: сукупність теоретичних, методичних і практичних підходів до удосконалення стратегічного управління підприємством в кризових умовах. Методи дослідження. У роботі було використано систему загально наукових і спеціальних методів пізнання. Серед них доцільно відзначити: методи аналізу та синтезу; метод індукції і дедукції; метод узагальнення, порівняння і систематизації; опосередкований описовий метод; метод діагностування; метод експерименту та підрахунку; метод прогнозування. Інформаційну базу досліджень складають дані практичної діяльності ПРАТ «Шведсько-українська група – «SU GROUP», законодавчі та нормативні документи, літературні джерела та ін. В першому розділі було проведено загальну характеристику виробничо-господарської діяльності, проведено аналіз основних фондів та оборотних активів, аналіз ефективності використання трудових ресурсів та заробітної плати, аналіз організації, аналіз виробництва та реалізації продукції, аналіз собівартості, прибутку, рентабельності та фінансового стану, аналіз організації стратегічного менеджменту. Зроблені відповідні висновки. В другому розділі дана оцінка ефективності стратегічного управління на підприємстві. Використані математичні методи оцінювання чинників формування ефективної системи управління.  В третьому розділі описано наявні проблеми та визначені способи по їх усуненню. Запропоновано провести рекламну кампанію з метою удосконалення стратегічного управління.

Аннотация: Целью написания отчета является анализ и обобщение опыта по совершенствованию процесса стратегического управления предприятием в кризисных условиях.Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:- Охарактеризовать хозяйственно-правовые основы функционирования предприятия;- Провести анализ основных фондов и оборотных активов предприятия;- Исследовать эффективность использования трудовых ресурсов и заработной платы;- Проанализировать систему организации менеджмента на предприятии;- Провести анализ производства и реализации продукции предприятия;- Осуществить анализ себестоимости, прибыли, рентабельности и финансового состояния предприятия;- Проанализировать организацию стратегического менеджмента на предприятии;- Оценить эффективность стратегического управления на предприятии;- С помощью математических методов оценить факторы формирования эффективной системы стратегического управления;- Исследовать проблемы эффективной реализации стратегического управления предприятием в современных условиях и предложить пути их решения;- Обосновать экономическую эффективность предложений с целью усовершенствования стратегического управления предприятием;- Оценить влияние предложенных мероприятий на экономическую эффективность реализации стратегического управления предприятием;- Сделать выводы.Объект исследования: процесс формирования стратегического управления предприятием ЗАО "Шведско-Украинская группа -" SU GROUP ".Предмет исследования: совокупность теоретических, методических и практических подходов к совершенствованию стратегического управления предприятием в кризисных условиях.Методы исследования. В работе была использована система общих научных и специальных методов познания. Среди них целесообразно отметить: методы анализа и синтеза; метод индукции и дедукции; метод обобщения, сравнения и систематизации; опосредованный описательный метод; метод диагностирования; метод эксперимента и подсчета; метод прогнозирования.Информационную базу исследований составляют данные практической деятельности ЧАО «Шведско-украинская группа -« SU GROUP », законодательные и нормативные документы, литературные источники и др.В первом разделе было проведено общую характеристику производственно-хозяйственной деятельности, проведен анализ основных фондов и оборотных активов, анализ эффективности использования трудовых ресурсов и заработной платы, анализ организации, анализ производства и реализации продукции, анализ себестоимости, прибыли, рентабельности и финансового состояния, анализ организации стратегического менеджмента. Сделаны соответствующие выводы.Во втором разделе дана оценка эффективности стратегического управления на предприятии. Использованы математические методы оценки факторов формирования эффективной системы управления.В третьем разделе описано существующие проблемы и определены способы по их устранению. Предложенопровестирекламнуюкампаниюсцельюусовершенствованиястратегическогоуправления.

Summary: The purpose of writing is to analyze and summarize the experience to improve the process of strategic management in crisis conditions.To achieve this goal it is necessary to perform the following tasks:- Describe the economic and legal basis of the enterprise;- To analyze the fixed assets and current assets of the company;- To investigate the efficiency of labor and wages;- Analyze the system of organization management in the enterprise;- An analysis of production and sales company;- To analyze the cost, revenue, profitability and financial condition of the company; - Analyze the organization of strategic management in the enterprise;- Evaluate the effectiveness of strategic management in the enterprise;- Using mathematical methods to estimate factors in the formation of an effective strategic management system;- Examine the problems of effective implementation of strategic management in modern conditions and suggest solutions;- To prove the cost-effectiveness of proposals to improve strategic management;- Assess the impact of proposed measures on the economic efficiency of strategic management;- To draw conclusions.Object of study: the formation of strategic management of PJSC "Ukrainian-Swedish group -" SU GROUP ".Purpose of the study: a set of theoretical, methodological and practical approaches to improving strategic management in crisis conditions.Research methods. The paper used a system of general scientific and special methods of cognition. Among them it is worth noting: the methods of analysis and synthesis; method of induction and deduction; method of synthesis, comparison and systematization; Indirect descriptive method; method of diagnosis; method of calculation and experiment; method of forecasting.Information base of research form the data practice PJSC "Ukrainian-Swedish group -« SU GROUP », laws and regulations, literature and others.In the first chapter held a general characterization of industrial and economic activity, the analysis of the fixed assets and current assets analysis of the effectiveness of labor resources and payroll, analysis of the organization, analysis of production and sales, cost analysis, revenue, profitability and financial condition, analysis of the organization strategic management. Corresponding conclusions.In the second section of this evaluation of the effectiveness of strategic management in the enterprise. The used mathematical methods of evaluation factors in the formation of an effective management system.In the third section describes problems and identified ways to eliminate them. Proposed to conduct an advertising campaign to improve strategic management.

Київ, 03056, пр. Перемоги 37, корпус, 7 кімната 522
Телефон: (044) 204-98-58, (044) 204-80-68
Email: kafedra-ep-fmm@ukr.net