Програма з підготовки аспірантів (PhD) 

                          кафедри Економіки і підприємництва

                       факультету менеджменту і маркетингу


Підготовка аспірантів і магістрів проводиться в галузі 05 «Соціальні та поведінкові науки» 

по спеціальності 051 «Економіка» і включає наступні напрями:

1 Підприємництво як чинник розвитку інноваційно-інвестиційної моделі економіки України

2 Підвищення ефективності функціонування інституціональної структури національного господарства

3 Економічна діагностика в системі управління суб’єктів господарювання в ринкових умовах

4 Сучасні проблеми економіки та управління підприємствами і шляхи їх вирішення

5 Управління економічною безпекою суб’єктів національного господарства

6 Державний та приватний сектори в системі управління та регулювання національного господарства


Теми дисертацій (PhD) аспірантів кафедриекономіки і підприємництва:

Прізвище та ініціали аспіранта

Рік вступу до аспірантури

Тема дослідження

Науковий керівник

Паньков О.Б.

2018

Механізм управління інвестиційними ресурсами підприємст

проф., к.е.н.

Круш П.В. 
Зінченко Д.С.

2018

Формування економічної безпеки підприємства в умовах становлення інформаційної економіки

проф., к.е.н.

Круш П.В. 
Легеза Н.В.

2018

Організаціно-економічне забезпечення розвитку підприємств у сфері інформаційних технологій

проф., д.е.н.

Мартиненко В.П. 
Прокопенко Я.Г.

2017

Управління трансакційними витратами промислового підприємства

проф., к.е.н.

Круш П.В. 
Плетньова Ю.К.

2016

Формування стратегічного потенціалу вертикально-інтегрованих корпорацій

д.е.н., проф.

Марченко В.М.

Державська А.В.

2016

Формування інноваційної стратегії промислових корпоративних підприємств

проф., к.е.н.

Круш П.В. 

 

Вступникам до аспірантури у 2019 році на 2019/2020 навчальний рік пропонуються такі напрямки досліджень:

№ п/п

Назва теми

Зміст завдання

Науковий керівник

1

Економічний механізм управління освітньою діяльністю

Розвинути теоретичні положення управління освітньою діяльністю, узагальнити наукові підходи до формування механізму управління освітньою діяльністю, розвинути методологію управління освітньою діяльністю на основі теорії обмежень, узагальнити напрями удосконалення економічного механізму управління освітньою діяльністю в умовах обмежених можливостей

д.е.н., проф.

Марченко В.М. 
2

Формування економічної системи відкритого доступу

Розвинути поняття економічної системи, концепцію економічної системи відкритого доступу, виявити особливості еволюції економічних систем, проаналізувати роль інститутів у забезпеченні розвитку економічних систем, охарактеризувати відкриті та закриті інститути, виявити їх вплив на динаміку розвитку економічних систем, здійснити діагностування впливу інститутів на розвиток національної економіки, удосконалити науково-методичний підхід до оцінювання впливу інститутів на пропорції в економіці, запропонувати напрями удосконалення інституційного середовища економіки

к.е.н., проф.

Круш П.В. 
3

Механізм запобігання фінансової кризи машинобудівних підприємств у нестійкому ринковому середовищі

Дослідити сутність фінансової кризи, ідентифікувати фактори, що впливають на фінансову кризу, удосконалити науково-методичні підходи до оцінювання проявів фінансової кризи, проаналізувати сучасні тенденції розвитку машинобудування в Україні, сформувати механізм запобігання фінансової кризи машинобудівних підприємств

д.е.н., проф.

Мартиненко В.П.

4

Інноваційний розвиток поліграфічних підприємств в умовах інформаційної економіки 

На основі поглиблення теоретичних засад інноваційного розвитку підприємства в умовах інформаційної економіки обґрунтувати складові та умови інноваційного розвитку поліграфічних підприємств, систематизувати підходи до оцінювання інноваційного розвитку поліграфічних підприємств, здійснити апробацію теоретичних положень роботи та запропонувати напрями підвищення рівня інноваційного розвитку поліграфічних підприємств в умовах інформаційної економіки

д.е.н., проф.

Тульчинська С.О. 

 

Київ, 03056, пр. Перемоги 37, корпус, 7 кімната 522
Телефон: (044) 204-98-58, (044) 204-80-68
Email: kafedra-ep-fmm@ukr.net