Економічна оцінка збитків підприємств при ненадійному постачанні електроенергетичних систем.

Экономическая оценка ущербов предприятий при ненадежном снабжении электроэнергетических систем.

Econowic evaluation of losses in companies supplying elektroenerhetychnyh unttrusted systems.

1. Номер державної реєстрації теми - 0111U005254, НТУУ «КПІ» - ФММ-Рч 8/2012.
2. Науковий керівник - - к.т.н., доц. Сердюк Б.М., Сердюк Б.Н., Serdiuk Borys N.
Суть розробки, основні результати:

Запропоновано оцінку енергоефективності на виробництві на основі комплексного економічного аналізу використання енергетичних ресурсів в умовах ненадійного постачання електроенергетичних систем. Розроблено організаційні і технічні заходи, спрямовані на підвищення управління ефективністю енерговикористання на промислових підприємствах при ненадійному енергопостачанні, а саме запропоновано заходи щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та їх управління, зниження енергоємності продукції, що має велике значення для підвищення ефективності діяльності промислових підприємств, в умовах постійного зменшення запасів первинних енергоресурсів та зростання цін на них, загострення конкурентної боротьби. Обґрунтовано основні понять у сфері енергоефективності промислового підприємства. Надана оцінка економічної ефективності використання енергетичних ресурсів промисловим підприємством. Визначено необхідність перегляду застарілих принципів та інструментарію, що регулюють надійність управління ефективністю підприємства при ненадійному енергопостачанні, існуючих нормативних документів, введення нових норм, що регламентують принципи оцінки кількісних показників надійності для побудови на їх основі оптимальних систем енергопостачання.

Результати роботи можуть бути використані при аналізі економічних збитків від ненадійності системи енергопостачання промислових підприємств, уточненні поняття виробничої потужності або технологічної системи підприємства, розробці методик оцінки економічних збитків від ненадійності системи енергопостачання підприємств на основі методів декомпозиції та агрегування, також визначенні шляхів і заходів покращення надійності енергосистем підприємства в сучасних умовах.

У звітному році з використанням результатів виконаних робіт видано: опубліковано 2 фахових статті, а також 5 статей у виданнях не з переліку ВАК України спільно з студентами, опубліковано 4 тези доповідей. До виконання залучалось 2 студентів. За результатами наукових досліджень студентами захищено 1 магістерська робота.

Існуючі результати впровадження:
Викладені вище результати знайшли відображення в викладанні дисципліни «Економіка підприємства». Результати роботи впроваджено у навчальному процесі при написанні дипломних робіт бакалавра, спеціаліста та магістра, магістерські дисертації Ліщук А.А. 2012 р. на тему: «Дослідження економічних збитків підприємств при ненадійному електропостачанні» та Присяжнюк Л.Г. 2014 р. «Удосконалення оцінки економічних збитків підприємства».
У 2010 -2011 навчальному році студентка Лещук А.А.. отримала диплом першого ступеня на ІХ-у Всеукраїнському конкурсі «Молодь – енергетиці України – 2010: відкритий конкурс молодих вчених та енергетиків» на тему: Обгрунтування показників SAIDI, SAIFI в теорії економічних збитків внаслідок перебоїв в енергопостачанні в номінації «Енергозбереження та енергоменеджмент» серед студентів.

Назва організації, телефон, Е-mail:
НТУУ”КПІ”, факультет менеджменту та маркетингу, кафедра економіки і підприємництва, 454-98-58, Кафедра ЕіП ФММ <Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. >

Перелік публікацій за матеріалами досліджень за період виконання розробки:

1. Казанський С.В., Матеєнко Ю.П., Сердюк Б.М. Основи економічної оцінки надійності в електроенергетиці // Сучасні проблеми економіки і підприємництво. Збірник наукових праць, Випуск 4, частина І. [Текст]: – Київ: ВПІ ВПК «Політехнік», 2009, - 310с. С.210 -213.
2. Сердюк Б.М., Киричук Н.С. Реформирование оптового рынка электроэнергии Украины с учетом надежности электроснабжения // Мировая экономика и бизнес-администрирование. Материалы 5-й международной научно – практической Конференции, Материалы конференции, 28-30 мая 2009 г., [Текст]: Минск. – БНТУ. – 2009, 150 экз., с. 240-243, ISBN 978-985-525-086-0.
3. Сердюк Б.М., Кузь О.О., Ігнатенко М.С. Основи економічної оцінки надійності в електроенергетиці // Актуальні проблеми економіки та управління [Текст]: зб.наук.праць молодих вчених –К.:НТУУ «КПІ»,2009.-Вип3.-148с., С. 40-41.
4. Сердюк Б.Н., Очередько В.И., Салоид С.В. Проблемы учета экономического ущерба предприятий от ненадежного электроснабжения при реформировании энергетического рынка Украины // Мировая экономика и бизнес-администрирование. Научное издание. Материалы 7-го Международной научно – практического Семинара, проводимого в рамках 8-й Международной научно-технической конференции «Наука - образованию, производству, экономике», в 2 частях, Часть 1, 4-6 февраля 2010 г., [Текст]: Минск. – БНТУ. – 2010, 180 экз., с. 351-357, ISBN 978-985-525-338-0 (Ч.1).
5. Сердюк Б.М., Салоїд С.В. Урахування економічних збитків підприємств від ненадійного електропостачання в умовах реформування енергетичного ринку України // В зб. «Економічна безпека держави і науково-технічні аспекти її забезпечення» (Недінські читання). Праці ІІ-го науково-практичного семінара з міжнародною участю, 21-22 жовтня 2010р.” – Київ: Вид. ПП Чабаненко, - 406 с. ISBN 978-966-493-249-0. - Стор.335-243.
6. Круш П.В., Подвігіна В.І., Гулевич В.О. та ін.. Організація виробництва: Підручник / За заг. ред.П.В.Круша, В.І.Подвігіної, В.О.Гулевич.-К.:Каравела, 2010. – 536 с., ISBN978-966-2229-07-03. стор. 396-446.
7. Сердюк Б.М., Салоїд С.В., Лещук А.А. Розрахунок енергетичного збитку підприємства // «Проблеми системного підходу в економіці», Випуск 3, 2010, фахове видання.- Режим доступу до журналу: http://www.nbuv.gov.ua/e-jornals/PSPE/index.html/.
8. Сердюк Б.М., Лещук А.А. Теоретичні основи класифікації збитків // «Ефективна економіка», № 10, 2010, фахове видання.-Режим доступу до журналу http://www.economy.nayka.com.ua.
9. Сердюк Б.Н., Салоид С.В., Лещук А.А., Масликевич М.Р. Показатели энергоэффективности и экономических ущербов промышленных предприятий Украины // Мировая экономика и бизнес-администрирование. Научное издание. Материалы 8-го Международной научно – практического Семинара, проводимого в рамках 9-й Международной научно-технической конференции «Наука - образованию, производству, экономике», в 2 частях, Часть 2, 27-29 января 2011 г., [Текст]: Минск. – БНТУ. – 2011, 180 экз., с. 201-192, ISBN 978-985-525-579-7 (Ч.2).
10. Сердюк Б.М., Лещук А.А. Характеристика збитку підприємства внаслідок відмови системи енергопостачання // Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління [Текст]: Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 19-22 квітня 2011 року. – К.: НТУУ «КПІ», 2011. – 192 с.
11. Сердюк Б.М., Масликевич М.Р. Щцінка економічних збитків через відмову систем енергопостачання на промисловому підприємстві // Сучасні проблеми економіки і підприємництво [Текст]: Збірник наукових праць. Випуск 6, – Київ: ІВЦ Видавництво Політехніка, 2011. – 228 с., 50 прим., С. 224-228.
12. Сердюк Б.М., Лещук А.А. Сутність економічного збитку підприємства // Сучасні проблеми економіки і підприємництво [Текст]: Збірник наукових праць. Випуск 8, – Київ: ІВЦ Видавництво Політехніка, 2011. – 192 с., 50 прим., С. 170-174.
13. Сердюк Б.М., Шекера М.В. Питання оцінки економічного збитку підприємства від низької якості теплопостачання // «Ефективна економіка», № 5, 2011, фахове видання.-Режим доступу до журналу http://www.economy.nayka.com.ua.
14. Сердюк Б.М., Шекера М.В. Декомпозиція та агрегування виробничої потужності для оцінки економічних збитків при ненадійному електропостачанні підприємства // «Ефективна економіка», № 6, 2011, фахове видання.-Режим доступу до журналу http://www.economy.nayka.com.ua.
15. Сердюк Б.М., Очередько В.І. Щодо джерел основних викликів економічній безпеці України // В зб. «Економічна безпека держави і науково-технічні аспекти її забезпечення» (Недінські читання). Праці ІІІ-го науково-практичного семінара з міжнародною участю, 20-21 жовтня 2011р.” – Київ: Вид. ПП Чабаненко, - 406 с. ISBN 978-966-493-249-0. - Стор.406-415, 100 прим.
16. Казанський С.В., Матеєнко Ю.П.. Сердюк Б.М. Надійність електроенергетичних систем // Казанський С.В. Надійність електоенергетичних систем: навч.посіб./ С.В. Казанський, Ю.П. Матеєнко, Б.М.Сердюк. – К.: НТУУ «КПІ», 2011. – 216 с.- бібліогр.:с. 214-216. – 100 пр. ISBN978-966-622-453-1.
17. Сердюк Б.Н., Лещук А.А. Влияние экономического ущерба на производственную деятельность предприятия // Мировая экономика и бизнес-администрирование. Материалы 9-го Международного научного семинара, проводимого в рамках 10-й Международной научно-технической конференции «Наука – образованию, производству, экономике», в 2 частях, Часть 1, 26-28 января 2012 г., [Текст]: Минск. – БНТУ. – 2012, 125 экз., с. 103-108, ISBN 978-985-525-834-7 (Ч.1).
18. Сердюк Б.М., Лещук А.А. Викорстання показників SAIDI, SAIFI для економічної оцінки надійності електропостачання промислових підприємств // «Ефективна економіка», № 2, 2012, фахове видання.-Режим доступу до журналу http://www.economy.nayka.com.ua.

Київ, 03056, пр. Перемоги 37, корпус, 7 кімната 522
Телефон: (044) 204-98-58, (044) 204-80-68
Email: kafedra-ep-fmm@ukr.net