Методичні питання управління економічною ефективністю підприємства при ненадійному енергопостачанні.

Методические вопросы управления экономической эффективностью предприятий при ненадежном энергоснабжении.

Methodological issues of economic efficiency of enterpriseswith a reliable energy supply.

1. Номер державної реєстрації теми - 0111U005253, НТУУ «КПІ» - ФММ-Рч 7/2012.
2. Науковий керівник - к.т.н., доц. Сердюк Б.М., Сердюк Б.Н., Serdiuk Borys N.

Суть розробки, основні результати:

Запропоновано класифікацію збитків підприємств за використанням методів декомпозиції та агрегування,наукового дослідження, яка на відміну від існуючих враховує специфіку промислового підприємства та збитки внаслідок відмови системи енергопостачання. Проаналізовано структуру та основні фактори від яких залежить економічний збиток промислового підприємства внаслідок відмови системи енергопостачання, надано економічну оцінку даного виду збитків, розроблено його економічну оцінку. На основні дослідження методів визначання економічного збитку запропоновано методологію визначення економічного збитку підприємства внаслідок відмови системи енергопостачання промислового підприємства. Запропоновано шляхи зменшення впливу економічного збитку на економічні результати підприємства внаслідок відмови системи енергопостачання на діяльність підприємства.

Наукова новизна отриманих результатів полягає в удосконаленні процесу визначення економічного збитку у виробничо-господарській діяльності промислового підприємства, узагальненні та систематизації класифікації даного виду збитків, розробці оцінки збитку підприємства внаслідок відмови системи енергопостачання.

У звітному році з використанням результатів виконаних робіт видано: опубліковано 3 фахових статті, а також 10 статей у виданнях не з переліку ВАК України спільно з студентами, опубліковано 5 тезу доповідей. До виконання залучалось 2 студентів. За результатами наукових досліджень студентами захищено 1 магістерська робота.

Існуючі результати впровадження:

Основні наукові розробки доведені до рівня практичного застосування, що дає змогу оптимізувати діяльність підприємств та забезпеченню їх стабільної та безперебійної роботи, покращенню якості прийняття управлінських рішень. Результати роботи впроваджено у роботі підприємств: ПП «Маяк» (довідка №43 від 09 липня 2012 р.); ТзОВ «Сібекс» (довідка №24 від 01 серпня 2012 р.). Роботи виконано аспірантом кафедри економіки і підприємництва А.В. Ружицьким.
Викладені вище результати знайшли відображення в викладанні дисципліни «Економіка підприємства». Результати роботи впроваджено у навчальному процесі при написанні дипломних робіт бакалавра, спеціаліста та магістра, магістерські дисертації Маслікевич М.Р. 2012 р. «Дослідження економічних методів оцінки енергоефективності промислових підприємств» Гуріненко А.О. 2014 р. «Управління ефективністю паливноенергетичних ресурсів підприємства».

Назва організації, телефон, Е-mail:
НТУУ”КПІ”, факультет менеджменту та маркетингу, кафедра економіки і підприємництва, 454-98-58, Кафедра ЕіП ФММ <Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Перелік публікацій за матеріалами досліджень за період виконання розробки:

1. Казанський С.В., Матеєнко Ю.П., Сердюк Б.М. Основи економічної оцінки надійності в електроенергетиці // Сучасні проблеми економіки і підприємництво. Збірник наукових праць, Випуск 4, частина І. [Текст]: – Київ: ВПІ ВПК «Політехнік», 2009, - 310с. С.210 -213.
2. Сердюк Б.М., Киричук Н.С. Реформирование оптового рынка электроэнергии Украины с учетом надежности электроснабжения // Мировая экономика и бизнес-администрирование. Материалы 5-й международной научно – практической Конференции, Материалы конференции, 28-30 мая 2009 г., [Текст]: Минск. – БНТУ. – 2009, 150 экз., с. 240-243, ISBN 978-985-525-086-0.
3. Сердюк Б.М., Кузь О.О., Ігнатенко М.С. Основи економічної оцінки надійності в електроенергетиці // Актуальні проблеми економіки та управління [Текст]: зб.наук.праць молодих вчених –К.:НТУУ «КПІ»,2009.-Вип3.-148с., С. 40-41.
4. Сердюк Б.М., Клименко І.А. Запровадження енергозберігаючих технологій як шлях до підвищення конкурентоздатності українських підприємств // Сучасні проблеми економіки і підприємництво[Текст]: Збірник наукових праць. Випуск 5, частина ІІ. – Київ: ІВЦ Видавництво Політехніка, 2010. – 168 с., 50 прим., С. 140-143.
5. Круш П.В., Подвігіна В.І., Гулевич В.О. та ін.. Організація виробництва: Підручник / За заг. ред.П.В.Круша, В.І.Подвігіної, В.О.Гулевич.-К.:Каравела, 2010. – 536 с., ISBN978-966-2229-07-03. стор. 396-446.
6. Сердюк Б.М., Маслікевич М.Р. Система показників, що визначають енергоефективність на підприємстві // «Проблеми системного підходу в економіці», Випуск 4, 2010, фахове видання. - Режим доступу до журналу: http://www.nbuv.gov.ua/e-jornals/PSPE/index.html/.
7. Зорин В.В., Боркунова Р.А., Сердюк Б.Н. Экономическое обоснование технических решений в системах электроснабжения общего назначения в рыночных условиях // Мировая экономика и бизнес-администрирование. Научное издание. Материалы 8-го Международной научно – практического Семинара, проводимого в рамках 9-й Международной научно-технической конференции «Наука - образованию, производству, экономике», в 2 частях, Часть 2, 27-29 января 2011 г., [Текст]: Минск. – БНТУ. – 2011, 180 экз., с. 180-192, ISBN 978-985-525-579-7 (Ч.2).
8. Сердюк Б.Н., Салоид С.В., Лещук А.А., Масликевич М.Р. Показатели энергоэффективности и экономических ущербов промышленных предприятий Украины // Мировая экономика и бизнес-администрирование. Научное издание. Материалы 8-го Международной научно – практического Семинара, проводимого в рамках 9-й Международной научно-технической конференции «Наука - образованию, производству, экономике», в 2 частях, Часть 2, 27-29 января 2011 г., [Текст]: Минск. – БНТУ. – 2011, 180 экз., с. 201-192, ISBN 978-985-525-579-7 (Ч.2).
9. Сердюк Б.М., Кіряков М.М. Задача аналізу виробничої діяльності підприємства з енергопостачання // Сучасні проблеми економіки і підприємництво [Текст]: Збірник наукових праць. Випуск 7, – Київ: ІВЦ Видавництво Політехніка, 2011. – 245 с., С. 225-229.
10. Сердюк Б.М., Маслікевич М.Р. Сутність оцінки енергоефективності підприємства // Актуальні проблеми економіки та управління : зб.наук.праць. –К.:НТУУ «КПІ»,2011.-Вип5.-147с., с.110-114.
11. Казанський С.В., Матеєнко Ю.П.. Сердюк Б.М. Надійність електроенергетичних систем // Казанський С.В. Надійність електоенергетичних систем: навч.посіб./ С.В. Казанський, Ю.П. Матеєнко, Б.М.Сердюк. – К.: НТУУ «КПІ», 2011. – 216 с.- бібліогр.:с. 214-216. – 100 пр. ISBN978-966-622-453-1.
12. Сердюк Б.Н., Масликевич М.Р. Роль регрессионного анализа в оценке энергоэффективности промышленного предприятия // Мировая экономика и бизнес-администрирование. Материалы 9-го Международного научного семинара, проводимого в рамках 10-й Международной научно-технической конференции «Наука – образованию, производству, экономике», в 2 частях, Часть 2, 26-28 января 2012 г., [Текст]: Минск. – БНТУ. – 2012, 125 экз., с. 189-195, ISBN 978-985-525-834-4 (Ч.2).
13. Сердюк Б.Н., Шаршакова А.В. Оценка эффективного использования ресурсов предприятия // Материалы 70-й студенческой научно-технической конференции Белорусского национального технического университета, Тезисы докладов студентов факультета маркетинга, менеджмента, предпринимательства, Минск, БНТУ, 2014, С. 232-235.
14. Сердюк Б.Н., Гуриненко А.А. Управление эффективностью топливно-энергетических ресурсов предприятия // Материалы 70-й студенческой научно-технической конференции Белорусского национального технического университета, Тезисы докладов студентов факультета маркетинга, менеджмента, предпринимательства, Минск, БНТУ, 2014, С. 230-232.

Київ, 03056, пр. Перемоги 37, корпус, 7 кімната 522
Телефон: (044) 204-98-58, (044) 204-80-68
Email: kafedra-ep-fmm@ukr.net