Кафедра Економіки і підприємництва надає можливість кращим випускникам вступу до аспірантури. Підготовка фахівців здійснюється за напрямами:
 • 08.00.01   Економічна теорія та історія економічної думки
 • 08.00.03   Економіка та управління національним господарством
 • 08.00.04   Економіка та управління підприємствами
 • 08.00.11   Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

До аспірантури з відривом та без відриву від виробництва приймаються громадяни України, що мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра. 
Підготовка аспірантів для підприємств і організацій, вузів недержавної форми власності передбачає відшкодування університету витрат на підготовку, виплату стипендії ( по денній формі).

Перелік документів , що подаються для вступу до аспірантури:

 • заява про прийом до аспірантури подається на ім’я проректора з наукової роботи (за зразком ВАД);
 • анкета (шаблон знаходиться у розділі "Документи");
 • фото 4х6 (1 шт.);
 • копія диплому про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра, завірена відділом кадрів за місцем роботи або навчання;
 • ксерокопія додатку(ів) до диплому(ів), починаючи з 1 курсу (особи, що закінчили вуз "з відзнакою" ксерокопію додатку не подають);
 • копія трудової книжки (в разі її наявності, завіряється відділом кадрів за місцем роботи);
 • витяг з протоколу засідання Вченої ради факультету, інституту про рекомендацію до аспірантури (подають тільки випускники 2012 року, що рекомендовані вченими радами факультетів, інститутів до вступу до аспірантури; всі інші абітурієнти – не подають по цій позиції нічого);
 • список опублікованих наукових праць та винаходів, завірений зав. кафедри за місцем підготовки, (а також ксерокопії 2-3 публікацій) або реферат з обраної наукової спеціальності. Список публікацій або реферат подаються з письмовим висновком ( відгуком) передбачуваного наукового керівника за результатами співбесіди, розгляду реферату або наукових праць;
 • медична довідка про стан здоров’я за формою № 086-у та її ксерокопія;
 • паспорт та диплом (оригінали) подаються особисто;
 • 30 аркушів паперу (формат А4);
 • 2 конверта з маркою (для громадян, які перебуватимуть на початку вересня за межами Києва).
Особам, які допущені до складання вступних іспитів до аспірантури, надається додаткова відпустка на 30 календарних днів (приблизно 8 днів на кожний іспит) зі збереженням заробітної плати за місцем роботи на період підготовки і складання іспитів.

Вступники до аспірантури складають конкурсні іспити по спеціальності, філософії, однієї з іноземних мов. 
Вступні іспити до аспірантури проводяться у вересні-жовтні.
За рішенням Вченої ради університету від 6 травня 1996 року при конкурсному відборі до аспірантури поряд з балами, отриманими на вступних (кандидатських іспитах), враховується також середній бал диплому про вищу освіту, який має бути, як правило, не менше 4,5 (при вступі до аспірантури в рік закінчення вузу).
Термін навчання: денна форма – 3 роки, заочна форма – 4 роки.

Детальну інформацію щодо правил вступу в аспірантуру можна отримати на http://aspirantura.kpi.ua/a_vstup.html

Київ, 03056, пр. Перемоги 37, корпус, 7 кімната 522
Телефон: (044) 204-98-58, (044) 204-80-68
Email: kafedra-ep-fmm@ukr.net